Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt i dødsboskatteloven der gælder for dødsboer, hvor skifte sker i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Skiftet omfatter kun afdødes særbo, og den længstlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo
 • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, hvor skifte sker i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet.

Reglen gælder ikke for dødsboer, hvor skifte først sker efterfølgende. xDet vil sige,x hvor skifte af et uskiftet bo sker, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se afsnit C.E.3.1.1.2.

Hovedregel

Dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af DBSL afsnit II. Reglen gælder, når skiftet omfatter

 • alle afdødes arvinger (fuldstændigt skifte). Se DBSL § 2, stk. 1, nr. 1
 • en eller flere af afdødes livsarvinger, mens længstlevende ægtefælle får udleveret restboet til uskiftet bo med afdødes øvrige livsarvinger (delvist skifte). Se DBSL § 2, stk. 1 nr. 2.

Undtagelse

Reglen gælder ikke, når ægtefællen overtager hele afdødes bo efter reglerne om

 • ægtefælleudlæg efter xDSLx § 22
 • forenklet privat skifte med ægtefællen efter xDSLx § 34
 • ægtefællen i øvrigt er afdødes eneste arving efter arveloven, xmedmindrex ægtefællen har valgt beskatning efter DBSL afsnit II.

Se DBSL § 58, stk. 1, nr. 2-4.

Reglen gælder heller ikke, når et påbegyndt skifte slutter med, at den længstlevende ægtefælle overtager dødsboet

 • til uskiftet bo med alle afdødes livsarvinger
 • efter reglerne om suppleringsarv i arvelovens § 11, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4.

Se DBSL § 58, stk. 2, 1. pkt.

I de nævnte undtagelsestilfælde er længstlevende ægtefælle skattepligtig af afdødes og dødsboets indtægter i dødsåret efter reglerne om uskiftet bo. Se DBSL afsnit III.

Se også

Se xogsåx afsnit

 • C.E.4 om beskatning af den længstlevende ægtefælle efter reglerne om uskiftet bo
 • xC.E.3.1.1.3x om beskatning af den længstlevende ægtefælle, der som eneste legale arving har valgt beskatning efter reglerne om skiftede dødsboer.

Skiftet omfatter kun afdødes særbo, og den længstlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo

Hovedreglen gælder kun for afdødes særbo, når kun dette skiftes i forbindelse med dødsfaldet, mens den længstlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo. Se DBSL § 2, stk. 2.

Hovedreglen gælder dog ikke fuldt ud, fordi DBSL kapitel 11 om skifte af afdødes særbo har udtagelsesbestemmelser til DBSL afsnit II. Se DBSL § 67, stk. 2-7.

Se også

Se xogsåx afsnit C.E.4.3 om den skattemæssige behandling, når kun afdødes særbo skiftes.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler for skatteansættelse for indkomstår før dødsåret der er anderledes for dødsfald før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket...

Så er...

før 1. juli 2008

insolvente dødsboer omfattet af hovedreglen, men kun i det omfang, det er angivet i DBSL § 52 (det vil sige beskatning efter konkursskatteloven regler).

Se DBSL § 2, stk. 3x,x i LBK nr. 908 af 28. august 2006 (dødsboskatteloven).

Se også

Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.6 om beskatning af insolvente dødsboer, når dødsfaldet er sket før 1. juli 2008.