Leveringsstedet for korttidsudlejning af et transportmiddel er efter momslovens § 21 b, stk. 1, her i landet, hvis transportmidlet rent faktisk stilles til kundens rådighed her.

Ved korttidsudlejning forstås, jf. stk. 4, at transportmidlet besiddes eller anvendes i en sammenhængende periode på højst 30 dage. For fartøjer dog en sammenhængende periode på højst 90 dage.

Perioden, hvori kunden besidder eller anvender transportmidlet, skal bedømmes ud fra de faktiske forhold. Kontrakten mellem de berørte parter skal tages som udgangspunkt, men kan tilsidesættes, hvis konkrete forhold taler for det.

Når to eller flere kontrakter om leje af det samme transportmiddel følger hinanden adskilt af 2 dage eller mindre, vil længden af den eller de forudgående lejekontrakter blive taget i betragtning, når det skal afgøres, om den eller de følgende kontrakter er korttids- eller langtidsudlejning. Der vil dog kun skulle ske revurdering af en korttidlejekontrakt, der efterfølges af en eller flere kontrakter, der på basis af kontrakterne set i sammenhæng bliver anset som langtidslejekontrakt(er), hvis der skønnes at være tale om misbrug af regelsættet.

Når en korttidslejekontrakt forlænges således at lejeperioden overstiger de 30 (90) dage, skal der foretages en revurdering af kontrakten i sin helhed, og der bliver tale om langtidsleje. Skyldes forlængelsen klart påviselige årsager uden for parternes kontrol, vil der dog ikke blive foretaget revurdering.

Hvis en kontrakt om korttidsudlejning bliver efterfulgt af en kontrakt om korttidsudlejning mellem de samme parter, men vedrørende forskellige transportmidler, vil hver enkelt kontrakt skulle undersøges særskilt for at afgøre, om den er af kort varighed eller ej, medmindre der skønnes at være tale om misbrug af regelsættet.

Et transportmiddel skal betragtes som "rent faktisk stillet til kundens rådighed " på det sted, hvor transportmidlet er, når kunden faktisk tager fysisk kontrol over det. Retlig kontrol (underskrift af kontrakten, at komme i besiddelse af nøgler) er ikke i sig selv tilstrækkeligt i denne henseende.