I forbindelse med transport af varer skelnes mellem ydelser leveret til afgiftspligtige personer og ydelser leveret til ikke-afgiftspligtige personer.

I forbindelse med transport af varer leveret til ikke-afgiftspligtige personer skelnes yderligere mellem transport af varer inden for EU og anden transport af varer.

Leveringsstedet for transport af varer til afgiftspligtige personer følger hovedreglen i § 16, stk. 1, dvs. med momsbetaling i det land, hvor køber af transportydelsen er etableret.

Transport af varer inden for EU.

Leveringsstedet for transport af varer inden for EU til en ikke-afgiftspligtig person er efter momslovens § 19, stk. 2, her i landet, når transporten påbegyndes her i landet.

Ved transport af varer inden for EU forstås ifølge stk. 4 enhver varetransport med afgangssted og ankomststed på to forskellige EU-landes afgiftsområde. Ved afgangssted forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk påbegyndes, uden medregning af den strækning, der tilbagelægges til det sted, hvor varerne befinder sig, og ved ankomststed forstås det sted, hvor varetransporten rent faktisk afsluttes.

Den nye affattelse af § 19, stk. 2, svarer til 1. led i den hidtidig gældende affattelse af lovens § 19, stk. 2. Ved stk. 4 er der indsat definitioner af "transport af varer inden for EU", "afgangssted" og "ankomststed". Definitionerne svarer til definationerne i Momssystemdirektivets artikel 51 (tidligere artikel 49 - ændret nummerering som følge af Direktiv 2008/8/EF).

Anden transport af varer

Leveringsstedet for anden transport af varer til en ikke-afgiftspligtigtig person end nævnt i stk. 2, er efter stk. 3 her i landet, for den del af transporten, der finder sted her, idet der tages hensyn til de tilbagelagte strækninger.

For så vidt angår anden transport af varer end varetransport inden for EU til ikke-afgiftspligtige personer - f.eks. varetransport fra et 3. land eller indenlandsk transport - er leveringsstedet således her i landet, når transporten udføres her i landet. Bestemmelsen svarer til den hidtidige affattelse af lovens § 19, stk. 1. Ligesom i forbindelse med personbefordringsydelser, er det præciseret, at der skal tages hensyn til de tilbagelagte strækninger.

Transport fra eller til tredjeland

Hvorvidt der skal beregnes moms i forbindelse med transport af varer fra tredjelande afgøres af, om varen er under en af de i § 12, stk. 2, nævnte ordninger, se evt. Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.9, og om transportydelsen derfor er momsfritaget her i landet efter § 34, stk. 1, nr. 16, 2. led, se I.1.2.3.

Hvis varen ikke er under en af de i § 12, stk. 2, nævnte ordninger, bestemmer § 32, stk. 1, imidlertid, at der til momsgrundlaget ved indførslen af varer fra ikke EU-lande, skal medregnes forsendelsesomkostninger, der påløber indtil varens bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder.

I disse situationer vil transporten blive indkalkuleret i varens værdi og momsberigtiget i forbindelse med importproceduren, jf. § 32, stk. 1, og § 36, stk. 2, se evt. G.8.1 og I.3.6.

Transport af varer, der er direkte knyttet til udførsel af varerne til tredjelande, er momsfri efter § 34, stk. 1, nr. 16, 1. led.