Dato for udgivelse
05 Feb 2010 08:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Dec 2009 11:50
SKM-nummer
SKM2010.105.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS 6-7179/2009
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, bankkonto
Resumé

Der var foretaget udlæg i en budgetkonto, hvor både skyldner og ægtefællen har kontohaver.

Retten fandt efter en konkret vurdering, at der alene kunne foretages udlæg for så vidt angik halvdelen af indeståendet på udlægstidspunktet.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1.1.1

Parter

SKAT
(Sten Svensson)

mod

A
(selv)

Afsagt af

Hans Engberg

Der forevistes kontoudtog, hvorefter der er tale om en budgetkonto med 2 kontohavere, skyldner og ægtefællen.

Forklaringer

Skyldner forklarede understøttet af bilag 6, at der på kontoen af ham indbetales 11.000 kr pr. måned og af hustuen 7.850 kr. pr. måned, ligesom hustru indbetaler et årligt beløb på 15.860 kr., som hun får i egenskab af eneejer af en ejendom. Fra kontoen udbetales de løbende faste udgifter, som formelt påhviler skyldner, hans hustru eller begge. Kontoen skal i princippet "gå lige op" på årsbasis, men udgifterne kan være periodiseret på anden måde end indtægterne hvorfor der kan indestå varierende beløb. At der på et tidspunkt stod 73.470 kr på kontoen skyldes likviditetsforskydninger, manglende justering af indtægter og udgifter på kontoen og at hustru sidste år havde indsat et låneprovenue på kontoen.

Anbringender

Pantefogeden begærer udlæg opretholdt med henvisning til, at hele indeståendet ved retsforfølgning må anses for at tilhøre skyldner, da der foreligger en betydelig sammenblanding.

Skyldner anfører, at han kun ejer en andel af indeståendet, der må opgøres principalt efter forholdstal opgjort efter indbetalinger og udbetalinger, subsidiært efter en udfyldningsregel med ½.

Fogedretten optog sagen til kendelse

Pantefogeden erklærede at ville fremsende nogle afgørelser, der formenes at støtte hans synspunkt.

Der blev afsagt sålydende kendelse

Det lægges til grund, at der er tale om en konto med 2 kontohavere. Det kan herefter ikke uden videre lægges til grund, at skyldner ejer hele den fordring mod banken, hvori udlæg er gjort.

Den omstændighed, at indeståendets størrelse på udlægstidspunktet er fremkommet som resultat af en sammenblanding af kontohavernes økonomi kan ikke medføre, at hele indeståendet anses for at tilhøre en af kontohaverne.

Som sagen er oplyst fremkommer indeståendets størrelse på udlægstidspunktet som resultat af en lang række indbetalinger fra begge og en lang række udbetalinger til dækning af poster, som vedrører begge kontohaverne. Det lægges til grund, at en væsentlig del af udbetalingerne vedrører forhold, som er undergivet ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt, der imidlertid også kan rumme poster, der ikke er posteret på den omhandlede bankkonto.

Under disse omstændigheder kan skyldners ejerandel af indeståendet ikke opgøres ved en pengestrømsanalyse, der i øvrigt også ville rumme betydelige praktiske vanskeligheder.

Der er ikke oplyst aftalte ejerandele. Retten tager derfor ikke stilling til, om en sådan aftale eventuelt kunne tilsidesættes i forhold til kreditorerne. Retten falder derfor tilbage på en udfyldningsregel om, at skyldners ejerandel anses at være ½.

Derfor

b e s t e m m e s

Det af SKAT foretagne udlæg i konto ... hos Danske Bank ophæves for så vidt angår 36.735 kr. og opretholdes for samme beløb.