Dato for udgivelse
05 Feb 2010 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2010 08:44
SKM-nummer
SKM2010.111.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-180095
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, personalegoder, multimediebeskatning
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Skatterådets bindende svar af 10. november 2006 (SKM2006.686.SR) vedrørende refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse mod dokumentation stadig er gældende efter 1. januar 2010, hvor multimedieskatten indføres.

Hjemmel
Ligningslovens § 16
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningens afsnit A.B. 1.9

Spørgsmål

1. Skatterådet bedes bekræfte, at Skatterådets bindende svar af 10. november 2006 (SKM2006.686.SR) vedrørende refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse mod dokumentation stadig er gældende efter 1. januar 2010, hvor multimedieskatten indføres.

2. Kan den nuværende medarbejdergruppe, som er omfattet af spørgernes nuværende ordning om arbejdsgivers finansieret bredbånd og bærbar pc'er, udvides til også at omfatte rengøringspersonale m.fl. som ikke har direkte en arbejdsrelaterede adgang til spørgernes netværk i forbindelse med indførslen af multimedieskatten 1. januar 2010?

Svar

1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

2. Bortfalder.

Skatterådets afgørelse

1. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne er hhv. et gymnasium og et uddannelsescenter for voksne. Størstedelen af spørgernes ansatte har i dag en af arbejdsgiver finansieret bredbånds forbindelse, for at de ansatte har mulighed for adgang til spørgernes netværk, således at de enkelte ansatte kan udføre hjemmearbejde, planlægge næste dags aktiviteter, forberedelser til undervisningen o.lign.

Medarbejdergruppen omfattet af denne ordning er ansatte i administrationen, ledende teknisk personale og undervisere.

Udover bredbåndsforbindelsen har de ansatte stillet en bærbar pc til rådighed.

I forbindelse med indførslen af den nye multimedieskat fra 1. januar 2010 vil spørgerne gerne kunne fortsætte med at kunne tilbyde de ansatte adgang til spørgernes netværk kombineret med mulighed for at de enkelte ansatte selv kan vælge den fremtidige leverandør, tilbud om bits hastigheder, pakketilbud m.v., hvorfor de ansatte efter individuel aftale, kan få refunderet en fastsat andel af de afholdte udgifter mod dokumentation.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at begge spørgsmål skal besvares med ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM2009.781.SR

Skatterådet bekræftede, at reglerne i ligningslovens § 16, stk. 13 om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte opkoblinger til arbejdsgiverens netværk ikke vil være gældende fra og med 1. januar 2010. Skatterådet bekræftede videre, at arbejdsgivers helt eller delvise refusion af medarbejdernes dokumenterede udgifter til bredbånd vil være omfattet af den fra og med indkomståret 2010 gældende multimediebeskatning.

Begrundelse:

Spørgsmål 1:

Skatterådet bedes bekræfte, at Skatterådets bindende svar af 10. november 2006 (SKM2006.686.SR og sagsnr. 06-130084) vedrørende refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse mod dokumentation stadig er gældende efter 1. januar 2010, hvor multimedieskatten indføres.

Til og med indkomståret 2009 gjaldt der særlige regler for beskatning af værdien af arbejdsgiverbetalt fri privat datakommunikationsforbindelse jf. ligningsloven § 16, stk. 13. Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt privat datakommunikation eksempelvis i form af en ADSL-forbindelse eller en anden bredbåndsforbindelse beskattes således ikke, hvis arbejdstageren har adgang til arbejdsgiverens netværk.

Fra og med indkomståret 2010 ændres dette jf. lov nr. 519 af 12. juni 2009. Arbejdstageren bliver herefter årligt beskattet af 3.000 kr. (2010-niveau), hvis arbejdsgiveren stiller et multimedie til rådighed for arbejdstagerens private benyttelse jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 12.

Af LFB 2009-04-22, nr. 199 (L199), fremgår at en datakommunikationsforbindelse, arbejdsgiveren stiller til rådighed for arbejdstagerens private benyttelse, er omfattet af denne multimediebeskatning. Den eksisterende bestemmelse, om at en sådan datakommunikationsforbindelse er skattefri, hvis der er adgang til arbejdsgiverens netværk, er således ikke videreført.

Spørger har henvist til SKM2006.686.SR, der omhandlede skattefrihed for arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse, idet der via denne bredbåndsforbindelse var adgang til arbejdsgivers netværk.

SKAT kan hertil oplyse, at et svar ifølge skatteforvaltningslovens (SFL) § 25, stk. 2…" ikke bindende i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret…" Det nævnte bindende svar er således ikke gældende fra og med indkomståret 2010.

Da der, jf. det tidligere anførte herom, er indført ny lov om multimedie-beskatning fra indkomståret 2010, således at arbejdsgiverbetalt datakommunikation til rådighed for arbejdstagerens private benyttelse nu er omfattet af multimediebeskatningen, uanset om der er adgang til arbejdsgiverens netværk eller ej, kan spørger fra og med indkomståret 2010 ikke fortsætte den hidtidige gældende ordning med skattefrihed.

Dette var også Skatterådets afgørelse i SKM.2009.781.SR.

SKAT kan oplyse, at Skatterådet i SKM2009.781.SR bemærkede følgende vedrørende, om hvorvidt refusion af udgifter til bredbånd er omfattet af multimediebeskatningen:

" Spørger har oplyst at den påtænkte ordning forudsætter, at medarbejderen, for at kunne opnå en refusion af udgifter op til en vis grænse (fx max 169 kroner om måneden), skal aflevere en konkret regning, som dokumenterer medarbejderens udgifter. Dette betyder for det første, at medarbejdere, der ikke har en bredbåndsforbindelse i hjemmet, ikke vil få nogen refusion og for det andet at medarbejdere hvis sambo har en privat bredbåndsforbindelse stillet til rådighed af sin arbejdsgiver ikke vil kunne opnå refusion af sine udgifter. For det tredje gælder, at hvis en medarbejder vælger en billigere forbindelse end én til 169 kroner om måneden, vil medarbejderen kun kunne få refunderet den afholdte udgift.

Da der ikke er tale om en ordning, hvor arbejdsgiveren refunderer et beløb, uanset om den skattepligtige afholder udgifter eller ej, men en ordning, hvor arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et bestemt beløb refunderer den ansattes faktisk dokumenterede datakommunikationsforbindelsesudgifter finder SKAT, at den påtænkte ordning er omfattet af den fra og med indkomståret 2010 gældende multimediebeskatning. (SKATs fremhævning)."

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2:

Kan den nuværende medarbejdergruppe, som er omfattet af spørgernes nuværende ordning om arbejdsgivers finansieret bredbånd og bærbar pc'er, udvides til også at omfatte rengøringspersonale m.fl. som ikke har direkte en arbejdsrelaterede adgang til spørgernes netværk i forbindelse med indførslen af multimedieskatten 1. januar 2010?

Da den nuværende ordning om arbejdsgiver finansieret bredbånd og bærbare PC'er ikke kan videreføres, som besvaret under spørgsmål 1, er det ikke relevant at vurdere, om ordningen kan udvides til at omfatte andre medarbejdere, hvorfor spørgsmålet bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.