Dato for udgivelse
26 Feb 2010 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Feb 2010 12:03
SKM-nummer
SKM2010.150.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0021-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, bil, salg, proforma
Resumé

Der blev protesteret mod udlæg i en bil, idet bilen forinden var solgt til tredjemand i Tyskland.

Retten fandt ikke, at der var tale om et reelt ejerskifte, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var sket betaling for bilen, ligesom der fortsat uden tidsbegrænsning var rådighed over bilen. Sammenholdt med det tidsmæssige sammenfald mellem inddrivelsen og aftalen om salg af bilen blev det lagt til grund, at der var tale om et proforma arrangement.
Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen  2010-1 G.5.1.1.4

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt landsdommerne

Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Marianne Haugaard Thomsen (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 15. december, FS 20-9021/2009

Rekvirenten nedlagde påstand om, at udlægget foretaget den 1. juli 2009 stadfæstes.

Rekvisitus nedlagde påstand om, at udlægget ophæves.

Rekvirenten forelagde og dokumenterede sagen.

Forklaringer

A forklarede behørigt formanet, at han indgik aftalen skriftlig den 2. juni 2009. Det var dog et par dage før, at aftalen var indgået. Det var VP, der udarbejdede aftalen. Købesummen blev betalt kontant, hvilket er normalt i Tyskland. Når man har de to attester i Tyskland, fahrzeugschein og fahrzeugbrief, er man ejer af bilen. Han modtog 21.800 euro. Han brugte nogle af pengene på forskelligt og lod resten ligge der hjemme. Han bruger ikke normalt sin bankkonto. Han havde også bestilt en ny bil, BMW. Aftalen er ikke kommet så langt. Der er en bule i førersidedøren, i den i sagen omhandlende bil, som skal repareres. Han kender en, som skal gøre det. Der er ikke aftalt et tidspunkt endnu, da han måske regner med at få det gjort gratis. Pladesmeden, der skal lave det, har ikke haft tid. Politiet var på adressen den 26. juni 2009. De generede hans kæreste. Politiet sagde til kæresten, at de ville tage bilen. Han har kendt VP i mange år. Han har dog ikke handlet med ham før. Han har lejet bil ved ham før. Efter den 16. juni 2009 har han ikke foretaget noget vedrørende reparationen. VP havde ikke bedt om at få bulen repareret. Der er ingen særskilt kvittering vedrørende købet, da han underskrev og betalte kontant samt modtog 21.800 euro. Han er en god bekendt til VP.

VP har som vidne behørigt formanet forklaret, at rekvisitus kom ind på hans kontor i Tyskland hvor han ønskede at sælge sin bil og få en ny i bytte. De blev enige om handle bilen og udfærdige en slutseddel den 2. juni 2006, således at han blev ejer af bilen. Betalingen skete kontant. Det er sædvanligt i Tyskland, at der betales kontant, når bilens papirer overdrages. Af samtlige bilhandler i Tyskland er 85 % kontanthandler. Det blev aftalt, at bilen skulle klargøres. Rekvisitus kunne få det gjort billigere, end han kunne gøre det. Det skulle ske indenfor en overskuelig fremtid. Der skal bestilles tid til en lakering. Der blev ikke aftalt noget tidspunkt. G1 GmbH og G2 er datterselskaber. Det sidste selskab har med salg af biler eller udlejning af ex autocampere til danskere, som skal på ferie i Europa. G1 GmbH købte bilen, men overdrog den til G2 GmbH. Han betalte købesummen, da han havde modtaget papirerne, som beviser han er ejer af bilen. Han mødte rekvisitus dagen før. Der har ikke været nogen kontakt før.

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand har

rekvirenten gjort gældende, at genstanden for udlægget den 1. juli 2009 er en del af rekvisiti formue som kan gøres til genstand for udlæg for rekvisiti skatterestancer. Overdragelsesaftalen mellem rekvisitus og G1 GmbH og senere G2 GmbH, som ejes af førstnævnte selskab, er ikke udtryk for et reelt ønske om at sælge oden omhandlende bil. Det gøres derfor gældende, at der alene er tale om en proformaaftale med det ene formål at unddrage bilen fra, at den gøres til genstand for udlæg for rekvisiti skatterestancer. Skats forsøg på at gøre udlæg i bilen den 16. juni 2009 har givet rekvisitus viden om, at der ville blive gjort udlæg i hans bil. Derfor har rekvisitus haft grund til at unddrage rekvisiti bil fra udlæg hvilket skete ved at lade det formelle ejerskab af bilen overgå til G2 GmbH.

Det gøres endvidere gældende, at den kontante betaling af 21.800 euro må anses som en usædvanlig betalingsmåde, hvorfor rekvisitus har bevisbyrden for, at betaling reelt er sket. Rekvisitus har ikke under sagen dokumenteret, at beløbet er modtaget. Overdragelsesaftalen havde ikke til hensigt at sætte G1 GmbH og senere G2 GmbH i besiddelse af bilen. På udlægstidspunktet rådede rekvisitus fortsat over bilen. Det fremgår ikke af overdragelsesaftalen, at der er fastsat en frist for udbedring af manglerne ved bilen. Det er yderst usædvanlig, at hele købesummen betales før køber har fået rådighed over bilen, selv om der er mangler ved bilen, og at bilen i henhold til købsaftalen beror hos sælger på ubestemt tid med henblik på udbedring af manglerne, som i øvrigt er ufyldestgørende beskrevet. Rekvisitus har ikke foretaget skridt til at udbedre manglerne da udlægget foretages den 1. juli 2009.

Det gøres endelig gældende, at købsaftalen ikke kan anses for at være en sædvanlig og reel aftale om overdragelsen af et aktiv, herunder at aftalen indeholder en ufyldestgørende regulering af retsforholdet mellem parterne.

Da aftalen således er usædvanlig, og da den påståede betalingsmåde er usædvanlig, må det lægges til grund at rekvisitus, der var i besiddelse af bilen på udlægstidspunktet, har bevisbyrden for, at denne er overdraget. Køberen i Tyskland har tilsvarende bevisbyrden for, at denne reelt er blevet ejer af bilen. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Som følge heraf er der ikke grundlag for at tilsidesætte det foretagne udlæg i bilen.

Rekvisitus har til støtte for sin påstand gjort gældende, at bilen, BMW ..., ifølge lovlig og gyldig aftale af 2. juni 2009 blev overdraget til G1 GmbH, og at bilen således ikke indgår i rekvisiti formue, hvorfor den ikke kan gøres til genstand for udlæg. Aftalen af 2. juni 2009 mellem rekvisitus og G1 GmbH er udtryk for et reelt ønske hos parterne om at overdrage bilen til det tyske selskab, hvorfor bilen formueretligt er overdraget ved aftalen. Rekvisitus har alene beholdt rådigheden over bilen for at få repareret en bule i førersiden. Parterne har ikke nærmere specificeret det i den skriftlige aftale, hvilket skyldes, at parterne kender og gensidigt har tillid til hinanden.

Det gøres gældende, at G1 GmbHs kontante betaling på 21.800 euro er udtryk for en sædvanlig betalingsmåde i Tyskland, hvor køb af biler oftest foregår kontant frem for elektronisk overdragelse. Rekvisitus modtog betalingen, men satte den ikke ind på sin konto, idet han blandt andet planlagde at købe en ny bil lige efter salget.

Det gøres afslutningsvis gældende, at aftalen mellem rekvisitus og G1 GmbH er udtryk for et reelt ønske om overdragelse, hvilket bekræftes af aftalen af 2. juni 2006, den kontante udbetaling samme dag, den senere registrering hos G2 GmbH og den samtidige tegning af forsikring af køretøjet.

Der afsagdes kendelse

Efter det oplyste foretog rekvirenten den 1. juli 2009 udlæg i bilen med registreringsnummer ... Rekvisitus har protesteret herimod, idet bilen ved salgsaftale den 2. juni 2009 var solgt til tredjemand i Tyskland.

Uanset det fremlagte om bilens registrering til trediemand i Tyskland findes det ikke godtgjort, at der er tale om et reelt ejerskifte, som rekvirenten skal respektere, idet fogedretten har lagt vægt på, at det ikke findes godtgjort, at rekvisitus fik betaling for bilen, og at rekvisitus, selv om bilen angiveligt skulle være solgt til tredjemand i Tyskland, fortsat har rådighed over bilen uden tidsbegrænsning for iværksættelsen af den påståede reparation af bilen sammenholdt med det tidsmæssige sammenfald mellem rekvirentens inddrivelse af sit tilgodehavende og den indgåede aftale om bilen. På denne baggrund lægges det til grund, at der er tale om et proforma arrangement, hvorfor udlægget foretaget den 1. juli 2009 stadfæstes.

T h i   b e s t e m m e s

Det af rekvirenten foretagne udlæg stadfæstes.

Inden 14 dage betaler rekvisitus til rekvirenten 5.000 kr. i sagsomkostninger.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 12. februar 2010, B-0021-10

Ved kendelse af 15. december 2009 har fogedretten stadfæstet et udlæg foretaget af SKAT.

Landsretten afsagde kendelse

Af de grunde, som fogedretten har anført,

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.