Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der nærmere skal forstås ved en processuel beslutning.

Afsnittet indeholder:

 • Definition på processuelle beslutninger
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre
 • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Definition på processuelle beslutninger

En processuel beslutning er ikke en forvaltningsafgørelse og er derfor ikke omfattet af procedurereglerne i FVL og SFL. Kendetegnende for en processuel beslutning er, at den har intern karakter og typisk har som formål at forberede en senere afgørelse.

Der kan gives følgende eksempler på processuelle beslutninger:

 • En enhed inden for SKAT videregiver kontroloplysninger til en anden enhed.
 • SKAT foretager høring af en anden myndighed eller indhenter oplysninger til brug for en senere afgørelse.
 • Der var tale om en processuel beslutning i et tilfælde, hvor den daværende Told- og skattestyrelse havde besluttet at oversende en sag til Kammeradvokaten til nærmere bedømmelse af, om der var grundlag for en civilretlig erstatningssag. Se FOB 1998.284.
 • SKATs stillingtagen til indsigelser mod sagsbehandling, hvor indsigelsen har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dvs. tilfælde, hvor indsigelsen ikke vedrører gyldigheden af en afgørelse, fx. indsigelser mod sagsbehandlingstiden, indsigelser mod mangelfuld vejledning eller indsigelser mod den personlige behandling.
 • SKATs anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter SKL § 1, henholdsvis SKL § 8 D. Se SKM2012.335.LSR, og SKM2013.458.LSR, der er beskrevet i afsnit A.A.2.2.
 • SKATs beslutning om, at en skattepligtig får karantæne med hensyn til benyttelse af TastSelv. Se afsnit 4 i SKM2010.638.SKAT.
 • SKATs beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL § 86, og beslutning om at dette skal ske uden varsling, jf retssikkerhedslovens § 5, stk. 4. Se SKM2014.785.LSR.
 • Udsendelse af en rykkerskrivelse. Se FOB 2016-3.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2014.867.LSR

Rykkergebyr pålagt i henhold til INDOG § 6 var ikke en afgørelse.

SKM2014.785.LSR

SKATs beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL § 86, og beslutning om at dette skal ske uden varsling, jf retssikkerhedslovens § 5, stk. 4.

SKM2013.458.LSR

Anmodning til tredjemand om udlevering af oplysninger efter SKL § 8 D var en processuel beslutning.

 

SKM2012.335.LSR

Anmodning til den skattepligtige om at udlevere bankkontoudskrifter var ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

 

SKAT

SKM2010.638.SKAT

SKATs beslutning om, at en skattepligtig får karantæne med hensyn til benyttelse af TastSelv var en processuel beslutning. 

 

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 2016-3

Processuel beslutning - udsendelse af en rykkerskrivelse.

FOB 1998.284

Processuel beslutning - oversendelse af sag til Kammeradvokaten til vurdering.