Indhold

Dette afsnit handler om sammenhængen mellem processuelle beslutninger og den registreredes ret til indsigelser efter persondataloven.

Afsnittet indeholder:

  • Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger
  • Sagsbehandling af indsigelse
  • Hvornår er en indsigelse berettiget
  • Klage vedrørende indsigelser.

Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger

Hvis en processuel beslutning indebærer, at der elektronisk indhentes eller videregives oplysninger, følger det af PDL § 35, at en sådan behandling er omfattet af den registreredes ret til at gøre indsigelse overfor den dataansvarlige mod, at oplysninger om den registrerede gøres til genstand for behandling.

Sagsbehandling af indsigelse

En indsigelse efter PDL § 35 har ikke opsættende virkning. Hvis den dataansvarlige har truffet afgørelse om, at en indsigelse ikke kan imødekommes, kan sagsbehandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden, dvs. Datatilsynet, træffer afgørelse om, at indsigelsen er berettiget.

Hvornår er en indsigelse berettiget

En indsigelse mod en behandling af personoplysninger er berettiget, hvis behandlingen er i strid med lovgivningen. Dette skal suppleres med, at en indsigelse mod behandling af en i øvrigt lovlig behandling er berettiget, hvis den registrerede har tungtvejende grunde, der støtter, at behandlingen ikke bør finde sted på grund af den registreredes særlige individuelle situation. Den dataansvarlige skal derfor foretage en konkret vurdering af, om der er sådanne særlige omstændigheder for netop denne registrerede person, at behandlingen af oplysninger om personen skal indskrænkes eller stoppes. Dette gælder, hvis en medarbejder i en virksomhed eller myndighed ikke ønsker sit navn anført i en medarbejderfortegnelse på en hjemmeside på internettet, og grunden hertil er chikane fra en tidligere ægtefælle.

Klage vedrørende indsigelser

Den registrerede kan vedrørende behandling af oplysninger efter persondataloven klage til Datatilsynet, jf. PDL § 40.

Se også

Afsnit A.A.10.1.2 om klage.