Indhold

Dette afsnit handler om ændringer vedrørende moms og afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Ordinær genoptagelse/ansættelse (A.A.8.3.1).
  • Ekstraordinær genoptagelse/ansættelse (A.A.8.3.2).

Bemærk

Fristreglerne i SFL § 31 og § 32 finder anvendelse på fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift efter momsloven og diverse afgiftslove. De afgiftslove, der omfattes af fristreglerne er dem, som er nævnt i bilag 1 til OPKL. Se de generelle bemærkninger til L 175, FT 2002/03, pkt. 2.5.2.

Dette betyder, at man for at sikre, at en given afgift reguleres af fristreglerne, må tjekke, om afgiften er omfattet af positivlisten på bilag 1 til OPKL. Afgift efter PBL er f.eks. ikke nævnt på listen, hvorfor denne afgift ikke omfattes af SFL § 31 og § 32. Da en sådan afgift heller ikke anses for omfattet af begrebet ansættelse af indkomstskat, er det de formueretlige forældelsesregler, der regulerer disse afgørelser. Se lovforslag L 110, 2004/2005 og afsnit A.A.8.1 og afsnit A.A.9.6.

Fristreglerne i SFL § 31 og § 32 gælder ikke, hvis der i henhold til anden lovgivning er fastsat særlige frister f.eks. på punktafgiftsområdet og vedrørende godtgørelse af moms ved udenlandske virksomheders køb af momspligtige varer mv. her i landet.

Se A.A.8.1 om Lex Specialis.

Om angivelse og betaling af moms og afgifter, se A.B.4.2, A.B.4.3 og A.B.4.4.