Indhold

Dette afsnit handler om forholdet mellem forældelsesreglerne og fristreglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om forholdet til fristreglerne
  • Krav afledt af en ordinær ansættelse
  • Krav afledt af en ekstraordinær ansættelse.

Generelt om forholdet til fristreglerne

Regler om forældelse angår selve skattekravet og har primært betydning i forbindelse med inddrivelse af skatterne. Forældelsesreglerne sætter den yderste tidsmæssige grænse for, hvornår et skattekrav kan gøres gældende.

I modsætning til forældelsesreglerne fastsætter fristreglerne i skatteforvaltningsloven den yderste tidsmæssige grænse for, hvornår ansættelser kan varsles, foretages eller ændres, og for, hvornår der kan anmodes om genoptagelse. Fristreglerne kan dermed hindre nye krav i at opstå. Se SFL §§ 26-27 og §§ 31-32. Se om ansættelsesfristerne i afsnit A.A.8.2.

Ved iagttagelse af forældelsesreglerne skal man være opmærksom på fristreglerne og ved iagttagelse af fristreglerne skal man være opmærksom på forældelsesreglerne. Det giver ikke mening at forholde sig til et muligt skattekrav, hvis fristreglerne forhindrer den forudgående ansættelse, ligesom det ikke giver mening at foretage en ansættelse, hvis kravet på forhånd er forældet.

Ved ordinære ansættelser er fristreglerne afstemt med forældelsesreglerne på den måde, at såfremt fristreglerne i SFL §§ 26 og 31 er overholdt, vil der altid være mindst et års tillægsfrist fra afgørelsestidspunktet indtil kravet forældes.

Ved ekstraordinære ansættelser efter fristreglerne i SFL §§ 27 og 32 er der ikke fastsat en frist for, hvor sent der kan varsles en ansættelse eller anmodes om genoptagelse. Der er alene fastsat en 3-måneders frist fra varslingen/anmodningen om genoptagelse. Det betyder, at reglen i SFL § 34 a, stk. 4, om ti års forældelse af kravet reelt sætter grænsen for ansættelsens foretagelse.

Hverken de formueretlige forældelsesfrister eller skatteforvaltningslovens fristregler kan ved forudgående aftale fraviges til skade for skyldneren. Se om forældelse forældelseslovens § 26, stk. 1.

Skyldneren kan dog efterfølgende give afkald på forældelsen, fx ved at frafalde forældelsesindsigelsen eller ved at aftale en udskydelse af forældelsen. SKAT har taget stiling til afkald på indsigelse om forældelse i forbindelse med et genoptagelsestilsagn. Det fremgår blandt andet af meddelelsen, at hvis en klagemyndighed har givet et genoptagelsestilsagn, vil dette samtidig rumme et afkald på skattemyndighedernes mulighed for at gøre forældelsesindsigelse gældende vedrørende et eventuelt tilbagebetalingskrav. Se SKM2009.240.SKAT.

Krav afledt af en ordinær ansættelse

Er der foretaget en ordinær ansættelse inden for 3-års fristen i SFL §§ 26 og 31, reguleres det afledte kravs forældelse af reglen i forældelseslovens § 3, stk. 1, sammenholdt med SFL § 34 a, stk. 1.

Reglerne suppleres af reglerne om tillægsfrister. Se SFL § 34 a, stk. 2 og forældelseslovens § 21, stk. 2. Tillægsfristerne udløses ved foreløbig afbrydelse af forældelsen. Se afsnit A.A.9.3.

Hvis myndigheden har foretaget en varsling af en ordinær ansættelse rettidigt efter fristreglerne og dermed inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af det afledte krav tidligst et år efter, at SKAT har meddelt afgørelsen.

Da ansættelsesfristen ved ordinære ansættelser altid ligger tidsmæssigt før den almindelige forældelsesfrist, vil SKAT altid have mindst et år til at inddrive det afledte skattekrav eller til at afbryde forældelsen. Det er en forudsætning, at ansættelsesfristerne overholdes.

Tilsvarende gælder, hvis borgeren har anmodet om ordinær genoptagelse rettidigt efter fristreglerne. Forældelse indtræder tidligst et år efter, at SKAT har meddelt afgørelsen.

Se også

Afsnit A.A.9.2 om den 3-årige forældelsesfrist.

Afsnit A.A.9.3 om foreløbig afbrydelse og tillægsfristerne.

Eksempel på forældelse af SKATs ordinære krav - indkomstskatter

Hvis SKAT foretager en ordinær ansættelse for indkomståret 2009, skal den være varslet senest den 1. maj 2013, og ansættelsen skal være foretaget senest den 1. august 2013.

Ved krav på personlige skatter indtræder forældelsen af kravene for indkomståret 2009 som udgangspunkt på løbedagene 20. september, 20. oktober og 20. november 2013.

Hvis der på det tidspunkt, hvor SKAT ønsker at gøre kravet gældende er mindre end et år tilbage til det tidspunkt, hvor kravet forældes, udløses et års tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelsen. Forældelsesfristens udløb udskydes i dette tilfælde.

Hvis SKAT har truffet afgørelse om ordinære ansættelser for indkomståret 2009 den 1. juli 2013, forældes kravene 1. juli 2014.

Ny tekst startEksempel på forældelse af SKATs ordinære krav - afgift med angivelsesfrist den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperiodenNy tekst slut

Hvis SKAT foretager en ordinær fastsættelse for december måned 2010, er angivelsesfristen den 15. januar 2011, og ansættelsen skal være varslet senest den 15. januar 2014 og foretaget senest den 15. april 2014.

Forældelsen af krav for december måned 2010 indtræder som udgangspunkt 3 år fra sidste rettidige indbetalingsdag, hvilken dag er den samme som angivelsesfristen. Forældelsen indtræder som udgangspunkt den 15. januar 2014.

Hvis der på det tidspunkt, hvor SKAT ønsker at gøre kravet gældende, er mindre end et år tilbage til det tidspunkt, hvor kravet forældes, udløses et års tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelsen. Forældelsesfristen udskydes i dette tilfælde.

Hvis SKAT har truffet afgørelse om ordinær fastsættelse af afgiften den 15. marts 2014, forældes kravet først den 15. marts 2015.

Eksempel på forældelse af borgerens/virksomhedens ordinære krav - indkomstskatter

Hvis en borger/virksomhed ønsker genoptagelse af ansættelsen for indkomståret 2009, skal der anmodes senest den 1. maj 2013.

Ved krav på personlige skatter, der har grundlag i en årsopgørelse af de løbende indbetalinger af foreløbige skatter, indtræder forældelsen af kravet som udgangspunkt den 1. oktober i 2013.

Hvis der på det tidspunkt, hvor borgeren/virksomheden ønsker at gøre kravet gældende er mindre end et år tilbage af forældelsesfristen, udløses et års ekstra tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse. Forældelsesfirstens udløb udskydes i dette tilfælde.

Hvis SKAT har truffet afgørelse om ordinær ansættelse for indkomståret 2009 den 1. juli 2013, forældes kravet 1. juli 2014.

Ny tekst startEksempel på forældelse af virksomhedens ordinære krav - afgift med angivelsesfrist den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperiodenNy tekst slut

 

Hvis en virksomhed ønsker genoptagelse af en fastsættelse for december måned 2010, skal anmodningen være indgivet senest den 15. januar 2014.

Resulterer anmodningen i et tilbagebetalingskrav, løber forældelsen 3 år fra det faktiske indbetalingstidsopunkt. Tidspunktet for kravets forældelse vil variere afhængigt af, hvornår indbetalingen er sket.

Er indbetalingen sket på angivelsesfristen den 15. januar 2011, forældes kravet som udgangspunkt den 15. januar 2014.

Hvis der på det tidspunkt, hvor virksomheden ønsker at gøre kravet gældende er mindre end et år tilbage af forældelsesfristen, udløses et års ekstra tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse. Forældelsesfristens udløb udskydes i dette tilfælde.

Hvis SKAT har truffet afgørelse om tilbagebetalingskrav den 15. marts 2014, forældes kravet 15. marts 2015.

Krav afledt af en ekstraordinær ansættelse

Er der foretaget en ekstraordinær ansættelse uden for 3-års fristen i SFL §§ 27 og 32, reguleres det afledte kravs forældelse efter reglen om ti års forældelsesfrist i SFL § 34 a, stk. 4.

Reglerne suppleres af reglerne om tillægsfrister. Se SFL § 34 a, stk. 2, og forældelseslovens § 21, stk. 2. Tillægsfristerne udløses ved foreløbig afbrydelse af forældelsen. Se afsnit A.A.9.3.

Ved ekstraordinære ansættelser efter fristreglerne i SFL §§ 27 og 32 er der ikke fastsat en frist for, hvor sent der kan varsles en ansættelse eller anmodes om genoptagelse. Der er alene fastsat en 3-måneders frist fra varslingen/anmodningen om genoptagelse. Det betyder, at reglen i SFL § 34 a, stk. 4, om ti års forældelse af kravet reelt sætter grænsen for ansættelsens foretagelse. Det giver ikke mening at foretage ansættelsen, hvis kravet på forhånd er forældet.

Ved ekstraordinære ansættelser skal man derfor være opmærksom på, at afgørelsen skal varsles/anmodning om genoptagelse fremsættes eller afgørelsen skal træffes inden kravets forældelse. Er kravet opfyldt, er der mulighed for at udløse et års tillægsfrist.

Hvis der er kortere tid tilbage end et år af den 10-årige forældelse på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes, får myndigheden hermed et års tillægsfrist til at gøre kravet gældende. Tillægsfristen regnes fra afgørelsestidspunktet. Se SFL § 34 a, stk. 2 og forældelseslovens § 21, stk. 2.

Se også

Afsnit A.A.9.2 om krav afledt af en ekstraordinær ansættelse.

Afsnit A.A.9.3 om tillægsfristen ved foreløbig afbrydelse.

Eksempel på forældelse af SKATs ekstraordinære krav

Hvis SKAT efter 1. august 2009 foretager en ansættelse af indkomståret 2005, fordi der er indtrådt en ændring af momsgrundlaget for samme år, skal genoptagelsen varsles med hjemmel i SFL § 27, stk. 1, nr. 1.

Ved krav på personlige skatter indtræder forældelsen af krav for indkomståret 2005 som udgangspunkt på løbedagene 20. september, 20. oktober, 20. november 2016.

Hvis der på det tidspunkt, hvor SKAT ønsker at gøre kravet gældende, er mindre end et år tilbage til det tidspunkt, hvor kravet forældes, udløses et års tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelsen. Forældelsesfristens udløb udskydes i dette tilfælde. Det er en forudsætning for udløsning af tillægsfristen, at myndigheden har foretaget varslingen af ansættelsen eller truffet afgørelsen inden forældelsesfristens udløb.

Hvis SKAT træffer afgørelse om ekstraordinær ansættelse den 1. juli 2016, forældes kravene for indkomståret 2005 den 1. juli 2017.

Eksempel på forældelse af borgerens/virksomhedens ekstraordinære krav

Hvis borgeren/virksomheden efter 1. maj 2009 anmoder genoptagelse af en ansættelse for indkomståret 2005, fordi der er indtrådt en ændring i momsgrundlaget for samme år, skal anmodningen begrundes i SFL § 27, stk. 1, nr. 1.

Ved krav på personlige skatter, der har grundlag i en årsopgørelse af de løbende indbetalinger af foreløbige skatter, indtræder forældelsen af kravet som udgangspunkt den 1. oktober 2016.   

Hvis der på det tidspunkt, hvor borgeren/virksomheden ønsker at gøre kravet gældende er mindre end et år tilbage af forældelsesfristen, udløses et års ekstra tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT træffer afgørelse. Forældelsesfristens udløb udskydes i dette tilfælde. Det er en forudsætning for udløsning af tillægsfristen, at anmodningen om genoptagelse indgives inden udløbet af forældelsesfristen.

Hvis der indgives anmodning om genoptagelse for indkomståret 2005 den 1. juni 2016 og afgørelse træffes den 1. juli 2016, forældes kravet for indkomståret 2005 den 1. juli 2017.