Indhold

Dette afsnit handler om andre særlige forhold i relation til forældelse.

Afsnittet indeholder:

  • Modregning ved forældelse
  • Tvivl om et kravs identitet - ændret begrundelse
  • Forældelse af krav om omkostningsgodtgørelse
  • Særlig regel om forældelse i forbindelse med straffesag
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Modregning ved forældelse

Er en fordring forældet, kan den normalt ikke gøres gældende ved modregning.

Hvis de modstående fordringer udspringer af den samme faktiske omstændighed (konnekse fordringer) vil der dog kunne ske modregning. Vestre Landsret har taget stilling til dette spørgsmål. Se TfS 2000, 748.VLD, hvor der ikke forelå konneksitet og TfS 2000, 749 VLD, hvor fordringerne var konnekse.

Tvivl om et kravs identitet - ændret begrundelse

Det er det oprindelige forfaldstidspunkt for et krav, der er afgørende for forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, uanset om begrundelsen for et krav efterfølgende er ændret.

I en sag for Østre Landsret var det omhandlede krav for 1992 oprindelig begrundet i maskeret udlodning. Ved klagebehandlingen for Landsskatteretten i 1999 blev begrundelsen frafaldet, idet kravet blev anset for skattepligtigt efter kursgevinstloven. Landsretten slog fast, at kravet bevarede sin identitet, uanset den ændrede begrundelse for det. Forældelsesfristen var ikke udløbet i 1999. Se SKM2003.259.ØLR.

Forældelse af krav om omkostningsgodtgørelse

Se afsnit A.A.13 om forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse.

Særlig regel om forældelse i forbindelse med straffesag

Der gælder en særlig regel om forældelse i forbindelse med en straffesag. Se SFL § 34 b. Se afsnit A.A.2.3.15.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2003.259.ØLR

Landsretten slog fast, at kravet bevarede sin identitet uanset den ændrede begrundelse for kravet.

 

TfS 2000, 749.VLD

Fordringer var konnekse.

 

TfS 2000, 748.VLD

Der forelå konneksitet.