Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over kompetence og klage.

  • Kompetence og klage i opkrævnings- og inddrivelsesfasen
  • Kompetence og klage ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger
  • Kompetence og klage ved skattekrav.

Kompetence og klage i opkrævnings- og inddrivelsesfasen

I opkrævningsfasen har opkrævningsmyndigheden, fordringshaveren, kompetencen til at træffe afgørelse om forældelse.

I inddrivelsesfasen har RIM kompetencen til at træffe afgørelse om forældelse. Se INDOG § 3. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt, at RIM indhenter oplysninger hos fordringshaveren eller foretager høring hos fordringshaveren. Det kan være nødvendigt, hvor indsigelse eller spørgsmålet om forældelse vedrører begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen eller fx spørgsmålet om henstand ydet af fordringshaveren.

Klage over afgørelser truffet af RIM efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, afgøres af Skatteankestyrelsen. Se INDOG § 17. Se endvidere bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014, § 1, stk. 2, som fastsat i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Hvis indsigelse om forældelse fremsættes under en udlægsforretning, er fogedretten klageinstans. Se SKINDL § 6.

Se også afsnit G.A.2.2.

Kompetence og klage ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger

Justitsministeriet er den kompetente klagemyndighed for afgørelse om forældelse af krav på sagsomkostninger omfattet af kapitel 9 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

SKAT traf afgørelse om, at gæld vedrørende sagsomkostninger i form af et forsvarersalær ikke var forældet. SKAT havde givet klageadgang til Skatteankestyrelsen, der i SKM2014.796.SANST traf afgørelse om, at gælden vedrørende sagsomkostningerne var forældet. Rette klageinstans for sagsomkostninger var imidlertid Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, idet afgørelsen var omfattet af kapitel 9 bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Skatteankestyrelsen traf derfor efterfølgende afgørelse om, at styrelsens afgørelse, refereret i SKM2014.796.SANST var ugyldig, idet Skatteankestyrelsen ikke var den kompetente klagemyndighed. Se SKM2014.861.SANST.

Kompetence og klage ved afgørelse om forældelse af skattekrav

SKAT er kompetent til at træffe afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav. En afgørelse om forældelse, truffet af SKAT som fordringshaver, er omfattet af kravet om sagsfremstilling. Se SFL § 19, stk. 1 og stk. 5 modsætningsvist. Se SKM2014.472.LSR, hvor Landsskatteretten erklærede SKATs afgørelse om forældelse for ugyldig, idet den ikke opfyldte kravet om sagsfremstilling. 

Afgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 35 b, stk. 2. Klage indgives til Skatteankeforvaltningen. Se SFL § 35 a, stk. 1.

Kompetence og klage vedr. formueretlige tilbagebetalingskrav

xAfgørelse om forældelse af skatte- og afgiftskrav, der kan karakteriseres som formueretlige tilbagebetalingskrav efter principperne om condictio indebiti, kan ikke påklages til Landsskatteretten. Se SKM2019.563.ØLR.x

Se også afsnit

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsafgørelse
xSKM2019.563.ØLRx

xEn række virksomheder var opkrævet smørolieafgift i perioden 1993-2001. Det viste sig efterfølgende at afgiften var i strid med EU-retten. 

SKAT afviste virksomhedernes krav om tilbagebetaling med henvisning til at de var forældede. Virksomhederne påklagede SKATs afvisning til Landsskatteretten, der imidlertid afviste klagerne med den begrundelse, at de ikke var rette klageinstans. Virksomhederne indbragte herefter sagerne for domstolene. 

Landsretten fandt, at virksomhedernes krav måtte klassificeres som formueretlige tilbagebetalingskrav efter principperne om condictio indebiti, og at SKATs beslutning om at afvise kravene ikke havde karakter af forvaltningsretlige afgørelser. Beslutningerne kunne derfor ikke påklage til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens regler. x

Landsskatteretskendelser
SKM2014.472.LSR Afgørelse om forældelse ugyldig på grund af manglende sagsfremstilling.  
SKM2014.861.SANST Justitsministeriet var rette klageinstans ved afgørelse om forældelse af sagsomkostninger. Tidligere SKM2014.796.SANST