Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for omkostningsgodtgørelsens størrelse efter SFL § 52.

Afsnittet indeholder:

 • Omkostningsgodtgørelse med 50 procent
 • Omkostningsgodtgørelse med 100 procent
 • Omkostningsgodtgørelse når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med sagen
 • Omkostningsgodtgørelse i acontosager

Omkostningsgodtgørelse med 50 procent

Der gives 50 procent omkostningsgodtgørelse for udgifterne til sagkyndig bistand mv. til den godtgørelsesberettigede, når klager

 • ikke får medhold i sagen, eller
 • opnår medhold i mindre grad dvs. 50 procent og derunder i forhold til den nedlagte påstand.

Se SFL § 52, stk. 1, 1. pkt.

Omkostningsgodtgørelse med 100 procent

Der gives 100 procent omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v.:

 • Når klager får fuldt medhold.
 • Når klager får medhold i overvejende grad, dvs. medhold med mere end 50 procent i forhold til den nedlagte påstand i sagen. Se SFL § 52, stk. 1, 2. pkt.
 • I syns- og skønssager (isoleret bevisoptagelse), hvor Skatteankestyrelsen eller Skatteforvaltningen har givet forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 52, stk. 4.

Omkostningsgodtgørelse når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag

Der gives 100 procent omkostningsgodtgørelse uanset medholdgraden ved den pågældende instans, når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag. Se SFL § 52, stk. 2.

Det sker ved

 • at Skatteforvaltningen forelægger en afgørelse fra et skatteankenævn for Skatterådet til ændring. Se SFL § 2, stk. 3, eller
 • at Skatteministeriet
  • indbringer en skatterådsafgørelse for Landsskatteretten. Se SFL § 40, stk. 1, eller
  • indbringer et spørgsmål afgjort af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten for domstolene. Se SFL § 49, eller
  • anker en dom til en højere instans.

Omkostningsgodtgørelse med 100 procent gives kun til dækning af de udgifter til sagkyndig bistand m.v., som klager afholder ved den højere instans, hvor Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet har indbragt sagen til prøvelse.

Se også afsnit A.A.13.6. Viderefører myndighederne en sag.

Eksempel

Her er et eksempel på, at Skatteministeriet indbringer en sag, som den godtgørelsesberettigede anker til en højere instans.

Indbringer Skatteministeriet fx en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten for byretten, gives der 100 procent omkostningsgodtgørelse til den godtgørelsesberettigede for udgifterne til sagkyndig bistand m.v., uanset udfaldet i forbindelse med sagen for byretten. Anker den godtgørelsesberettigede byretsdommen til landsretten, er det udfaldet, dvs. medholdsgraden i landsretsdommen, der er afgørende for, om der gives 100 procent eller 50 procent omkostningsgodtgørelse.

Omkostningsgodtgørelse i acontosager

Udbetales der omkostningsgodtgørelse i en sag, som endnu ikke er afsluttet, ydes godtgørelsen aconto med forbehold for eventuel tilbagebetaling hos den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige. Se SFL § 52 a. Acontogodtgørelsen udgør som hovedregel 50 procent. Der udbetales dog 100 procent i acontogodtgørelse, når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag som beskrevet ovenfor og i syns- og skønssager, hvor der er givet forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 52, stk. 3 og 4.