Indhold

Dette afsnit handler om de godtgørelsesberettigede sagstyper. Se SFL § 55.

Afsnittet indeholder:

 • Klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten
 • Sager som Skatteministeren indbringer for Landsskatteretten
 • Genoptagelse af Skatteankestyrelsens, skatteankenævnets eller Landsskatterettens afgørelse
 • Sager for EU-Domstolen
 • Sager omfattet af EU-Voldgiftskonventionen
 • Sager, hvor der ikke gives omkostningsgodtgørelse
 • Domstolssager
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævn eller Landsskatteretten

Der gives godtgørelse ved klage til Skatteankestyrelsen, skatteankenævn eller Landsskatteretten.

Eksempel

Landsskatteretten udtalte, at udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til et vurderingsankenævn ikke er omfattet af SFL § 55. Der var derfor ikke hjemmel til at yde godtgørelse for nogen del af klagerens udgifter til sagkyndig bistand. Se SKM2012.413.LSR.

Eksempel

Her er et eksempel på, at der ikke gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en sags behandling ved første instans.

Landsskatteretten præciserede, at de udgifter, som et selskab har afholdt til sagkyndig bistand efter at klagen for Landsskatteretten var tilbagekaldt, kan der ikke gives omkostningsgodtgørelse for. Se SKM2006.116.LSR.

Klage over skattetillæg

Der gives omkostningsgodtgørelse for klage over afslag på fritagelse for skattetillæg for overskridelse af selvangivelsesfristen.

Eksempel

Eksemplet viser, at klager fik omkostningsgodtgørelse for udgift i forbindelse med klage over afslag på fritagelse for skattetillæg.

Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v., ved påklage af Skatteforvaltningens afgørelse om afslag på fritagelse for skattetillæg for overskridelse af selvangivelsesfristen. Undtagelserne for omkostningsgodtgørelse, jf. SFL § 55, stk. 2, omfatter ikke skattetillæg. Se SKM2008.77.LSR.

Klagesag om henstand

Der ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klager over afgørelser om henstand.

Klagesag om sikkerhedsstillelse

Der ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klager over afgørelse om sikkerhedsstillelse efter reglerne i opkrævningsloven. Landsskatteretten har i en afgørelse fundet, at disse sager ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i SFL §§ 55, stk. 2 og 52, stk. 7, hvorfor hovedreglen i § 55, stk. 1 fandt anvendelse. Se SKM2018.126.LSR.

►Genoptagelse - praksisændring vedrørende godtgørelsesberettigede sagstyper

Landsskatteretten har i afgørelse SKM2018.126.LSR fastslået, at Skattestyrelsens praksis om, at der ikke kan ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved påklage i sager, hvor der var truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren, ikke er korrekt. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at SKM2018.126.LSR ændrer praksis for hvilken type klagesager, der der godtgørelsesberettigede. Der ydes således omkostningsgodtgørelse i klagesager efter SFL § 55 med undtagelse af de typer af sager, der fremgår af § 55, stk. 2, og § 52, stk. 7. Se SKM2019.228.SKTST.

Der kan ske genoptagelse i tilfælde, hvor Skattestyrelsen har givet afslag på godtgørelse med begrundelsen om, at der ikke ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved påklage af afgørelser, hvor der er truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren.

Der kan ansøges om omkostningsgodtgørelse i tilfælde, hvor man har undladt at ansøge om godtgørelse ud fra Skattestyrelsens praksis om, at udgifter til sagkyndig bistand m.v. ikke var godtgørelsesberettigede, da der var tale om påklage af afgørelse, hvor der er truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren.

Krav på omkostningsgodtgørelse er omfattet af forældelseslovens 3 års frist, jf. forældelseslovens § 3. Den 3-årige forældelse løber fra Landsskatterettens afgørelse den 6. marts 2018 (SKM2018.126.LSR), hvilket er ensbetydende med, at der kan søges om genoptagelse af afslag, som Skattestyrelsen har givet fra den 6. marts 2015. For anmodninger om omkostningsgodtgørelse løber 3-årsfristen fra det tidspunkt, hvor den godtgørelsesberettigedes sag er endeligt afsluttet.◄

Sager, som Skatteministeriet indbringer for Landsskatteretten

Skatteministeriet kan indbringe en afgørelse truffet af Skatterådet, som indeholder stillingtagen til et EU-retligt spørgsmål, for Landsskatteretten til prøvelse. Udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med en sådan prøvelse ved Landsskatteretten er godtgørelsesberettiget. Da afgørelsen indbringes af Skatteministeriet, gives der 100 procent omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 52, stk. 2.

Genoptagelse af Skatteankestyrelsens, skatteankenævnets eller Landsskatterettens afgørelse

Der gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med en anmodning til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten om genoptagelse af vedkommende myndigheds egen tidligere afgørelse. Se SFL § 35 G. Det er dog en forudsætning, at den underliggende sagstype er godtgørelsesberettiget.

Genoptagelse i forbindelse med høring

Der gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v., når Skatteforvaltningen i forbindelse med en klagesag ved Skatteankestyrelsen, for skatteankenævnet, eller ved Landsskatteretten ved høringen fra klageinstansen vælger at genoptage og give medhold i klagen på det foreliggende grundlag. Dette skyldes, at genoptagelsessagen er opstået i kraft af klagen for klageinstansen. 

Genoptagelse af skatteankeforvaltningens afgørelse i vurderingssager

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse til behandling af anmodninger om genoptagelse af vurderingssager, der er afgjort af skatteankeforvaltningen efter bestemmelsen i SFL § 4 a, stk. 1, jf. SFL §§ 6 og 6 b, eller efter § 4 a, stk. 2.

Dette gælder kun klager og anmodninger om genoptagelse, der afgøres efter den 1. januar 2020 eller senere.

Sager for EU- domstolen

Der gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i sager vedrørende skat, told og afgifter for EU-domstolen, hvor den godtgørelsesberettigede er part. Der kan være tale om udgifter, der er afholdt i forbindelse med følgende:

 • Præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen

det sker fx, hvor dansk ret ved en konkret tvist mellem skatte- og afgiftsmyndighederne og en skatte- eller afgiftspligtig vælger at spørge EU-domstolen om, hvordan en eller flere EU- bestemmelser af betydning for sagens afgørelse skal forstås.

 • Annullationsspørgsmål

det sker fx, hvor en virksomhed finder, at en retsakt (beslutning/forordning) er ugyldig, fordi den er formuleret så snævert, at den i realiteten har karakter af en beslutning overfor den pågældende virksomhed, fx vedrørende anti-dumpingtold.

 • Passivitetsspørgsmål

det sker fx, hvor en skatte- eller afgiftspligtig indbringer en klage til EU-domstolen over, at en EU-institution, fx Kommissionen, i strid med traktaten har undladt at træffe afgørelse i forhold til den godtgørelsesberettigede efter at være blevet opfordret hertil. Se EF-traktaten artikel 232.

 • Erstatningsspørgsmål

det sker fx, hvis en godtgørelsesberettiget ikke ønsker at anlægge et annullationsspørgsmål eller et sagsanlæg ved de nationale domstole i en sag om skatter, told eller afgifter, herunder begære præjudiciel forelæggelse for EU- domstolen, men ønsker at anlægge et erstatningssøgsmål mod den EU-institution, der har udstedt den pågældende omtvistede retsakt. Se EF-traktaten artikel 235.

►Sager omfattet af mekanismer til bilæggelse af skattetvister i EU

Der ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i en sag omfattet af lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union, når sagen er opstået som følge af en afgørelse truffet af de danske skattemyndigheder. Se SFL § 55, stk. 1, nr. 6.

Det er en forudsætning, at afgørelsen der giver anledning til sagen, er af en type, som kan påklages til en administrativ klageinstans som nævnt i SFL § 55, stk. 1, nr. 1 - 4. Se SFL § 55, stk. 1, nr. 6.

Lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union (lov nr. 1726 af 27. december 2018) omfatter:

 • den hidtil gældende EU-voldgiftskonvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med forbundne foretagenders overskud (gennemført ved lov nr. 763 af 27. november 1991), og
 • Rådets direktiv 2017/1852 af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union.

EU-voldgiftskonventionen har til formål at ophæve dobbeltbeskatning i transfer pricing-sager.

Direktivet om skattetvistbilæggelsesmekanismer udvider området for brug af voldgift til også at omfatte andre tvister om fortolkning og anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Lovændringerne vedrørende implementeringen af direktivet og ændringen til SFL § 55, stk. 1, nr. 6, trådte i kraft 30. juni 2019. Lovændringen, der indfører direktivet, finder ikke anvendelse for klager, der er indgivet før den 1. juli 2019, eller som omhandler tvistspørgsmål vedrørende indkomst eller kapital i et indkomstår, der begynder før 1. januar 2018. Ændringen af SFL § 55, stk. 1, nr. 6, har virkning for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klager omfattet af lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i EU, også selv om klagerne er indgivet før den 1. juli 2019. ◄

EU-voldgiftskonventionen

Eksempler 

En sag efter EU-voldgiftskonventionen, der berører danske interesser, kan være startet på tre måder. Det er en betingelse for at opnå omkostningsgodtgørelse, at det er de danske skattemyndigheder, der har forhøjet det danske foretagendes skattepligtige indkomst.

Sager hvor der ydes omkostningsgodtgørelse

 • De danske skattemyndigheder har gennemført en forhøjelse af et dansk foretagendes skattepligtige indkomst, som det danske foretagende har påklaget. Efterfølgende har det ikke været muligt for de danske skattemyndigheder og skattemyndighederne i den anden stat, hvor det forbundne foretagende er hjemhørende, at blive enige om en korrektion. Herved opstår en sag efter konventionen.
 • De danske skattemyndigheder har gennemført en forhøjelse af et dansk foretagendes skattepligtige indkomst, som dette foretagende umiddelbart har valgt ikke at påklage. I stedet har det koncernforbundne foretagende i en anden stat henvendt sig til skattemyndighederne i den anden stat og anmodet om en korresponderende regulering. Efterfølgende har det ikke været muligt for skattemyndighederne i den anden stat og de danske skattemyndigheder at blive enige om en korrektion. Herved opstår en sag efter konventionen.

Sager hvor der IKKE ydes omkostningsgodtgørelse

 • Skattemyndighederne i det land, hvor det koncernforbundne foretagende er hjemhørende, har forhøjet det koncernforbundne foretagendes skattepligtige indkomst med den begrundelse, at armslængdeprincippet ikke er overholdt. Herefter har det danske koncernforbundne foretagende henvendt sig til de danske skattemyndigheder og anmodet om en korresponderende nedsættelse af den danske skattepligtige indkomst, men denne anmodning har de danske skattemyndigheder ikke villet efterkomme. Herved opstår en sag efter konventionen. 

Hvilke udgifter?

Det er kun det danske selskabs egne udgifter, der er godtgørelsesberettigede. Såfremt det koncerninternt er aftalt, at det danske moderselskab skal afholde udgifterne til det udenlandske selskabs sag, kan det danske moderselskab ikke få omkostningsgodtgørelse for de udgifter, der er knyttet til det udenlandske selskab, der er involveret i en EU- voldgiftskonventionssag. 

Sager, hvor der ikke gives omkostningsgodtgørelse

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til visse klager efter SFL § 55 stk. 1, nr. 2, jf. SFL § 55, stk. 2.

Det drejer sig om klager, som skal afgøres af Skatteankestyrelsen, vedrørende

 • told,
 • afgifter,
 • arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager og
 • sager om registrering af køretøjer.

Klagerne er ikke godtgørelsesberettigede, når den ledende retsformand iht. SFL § 35 b, stk. 3, fastsætter regler om, at sagen skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Disse regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.

Told, afgifter og sager om registrering af køretøjer

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager vedrørende told, afgifter og sager om registrering af køretøjer, hvor Skatteankestyrelsen træffer afgørelse iht. bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2014. Det forekommer i sager, som ikke vedrører selve told- eller afgiftsgrundlaget, og som tidligere ikke kunne påklages til Landsskatteretten men til Told- og Skattestyrelsen. Der er tale om sager om registrering, regnskab, betaling, kontrol og lignende, dvs. sager, der først og fremmest har karakter af at vedrøre en praktisk gennemførelsesforanstaltning. 

Eksempel

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten over Skatteforvaltningens afgørelse om registreringspligt af et køretøj og registreringsafgift efter REGAL § 1, stk. 1, af køretøjet, var med rette afslået, idet klagesagen blev behandlet uden medvirken af læge retsmedlemmer og således var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i SFL § 55, stk. 2. Se SKM2012.526.LSR.

Eksempel

I en sag vedrørende afgifter, som var afgjort uden deltagelse af læge retsmedlemmer, udtalte Landsskatteretten, at den undtagelse, der fremgår af skatteforvaltningslovens § 55, stk. 2, vedrørende hæftelsessager, alene angår hæftelsesspørgsmål i forbindelse med arbejdsgiverkontrol. Da der var tale om en klage over hæftelse for registreringsafgift, var undtagelsen ikke relevant. Sagen var således ikke godtgørelsesberettiget. Se SKM2012.180.LSR.

Eksempel

En klage over Skatteforvaltningens afgørelse om, at klagerens bil var afgiftspligtig efter REGAL § 1, stk. 1, var ikke godtgørelsesberettiget, da der hverken før eller efter ikrafttrædelsen af SFL § 55, stk. 2, blev ydet omkostningsgodtgørelse i sådanne sager. Se SKM2011.665.LSR.

Eksempel

En klage over en motorankenævnsafgørelse vedr. REGAL § 10, er omfattet af hovedreglen om omkostningsgodtgørelse i SFL § 55, stk. 1, nr. 1, og er således godtgørelsesberettiget, idet SFL § 13, stk. 3, 1. pkt. (nugældende SFL § 35 b, stk. 3), kun gælder for afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen. Se SKM2011.325.LSR.

Eksempel

Eksemplet viser, at udgiften til sagkyndig bistand ikke kunne godtgøres, når der i klagesagen vedrørende afgifter ikke havde deltaget læge retsmedlemmer.

Landsskatteretten fandt, at da den ikke tidligere havde været klagemyndighed for afgørelser om afregning af afgifter, herunder om en afgiftspligtig var berettiget til rentegodtgørelse af afgifter, der skulle godtgøres efter rentecirkulæret, var forholdet omfattet af SFL § 55, stk. 2. Derfor gives der ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. Se SKM2008.667.LSR.

Overspringelse af klageinstansen

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse ved overspringelse af klageinstansen i sager ved vurderings- og motorankenævnet samt sager omfattet af SFL § 55, stk. 2. Reglerne har virkning for sager, som påklages til en administrativ klageinstans eller indbringes for domstolene den 5. oktober 2016 eller senere. Der ydes dog godtgørelse efter de almindelige regler i SFL kap. 19, til udgifter til sagkyndig bistand, som afholdes i overspringssagen i perioden 5. oktober 2016 til 31. december 2016.

A-skat og arbejdsgiverkontrol

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager til Skatteankestyrelsen i sager vedrørende arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager. Se SFL § 55, stk. 2.

Klager vedrørende arbejdsgiverkontrol, dvs. registrering, regnskab, betaling, kontrol og lignende, har først og fremmest karakter af at vedrøre praktiske gennemførelsesforanstaltninger.

Eksempel

En klage over Skatteforvaltningens pålæg om at føre logbog anses for at være omfattet af begrebet "arbejdsgiverkontrol". Se SKM2015.612.SANST.

Eksempel

Nulstilling indebærer, at en person, der i en virksomhed med begrænset ansvar har en væsentlig økonomisk interesse og disponerer enerådigt i denne virksomheds anliggender, i tilfælde af virksomhedens insolvens kan pålægges hæftelse for indeholdt men ikke afregnet A-skat m.v. i fald pågældende ved eller bør vide, at der ikke er økonomisk realitet bag indeholdelserne. Se Inddrivelse afsnit G.A.3.3.8.

Nulstilling gennemføres ved, at skatteforvaltningen tilsidesætter den bogførte A-skat og AM-bidrag m.v. med den virkning, at indkomstmodtageren ikke godskrives beløbene på sin årsopgørelse. Klager over afgørelser om nulstilling anses for hæftelsessager i forbindelse med arbejdsgiverkontrol og er således godtgørelsesberettigede.

Eksempel

Landsskatteretten godkendte en anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten om nulstilling. Landsskatteretten fandt, at det i den nærværende sammenhæng måtte være mest nærliggende at anse sagen for en hæftelsessag vedrørende arbejdsgiverkontrol. Sagen var derfor omfattet af den i SFL § 55 fastsatte undtagelse om hæftelsessager vedrørende arbejdsgiverkontrol til bestemmelsens øvrige indhold. SKM2013.467.LSR.

Inddrivelse

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand m.v. i klager til skatteankeforvaltningen over afgørelser efter Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Se SFL § 52, stk. 7. 

Sager, der inddrives efter Lov om gæld til det offentlige, indbringes efter § 17, og er derfor ikke godtgørelsesberettigede.

Klage over afgørelse om omkostningsgodtgørelse

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse i klagesager om omkostningsgodtgørelse, der påklages til den administrative klageinstans eller indbringes for domstolene den 1. januar 2017 eller senere. Se SFL § 52, stk. 7, 1. led.

Afvisning af klage

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. vedrørende en klage eller en stævning, hvis klagen eller stævningen afvises på grund af manglende kompetence til at afgøre sagen eller klagen. Afvises en klage som følge af fx overskridelse af klagefristen eller hvis klagen ikke er begrundet, gives der ligeledes ikke omkostningsgodtgørelse.

Eksempel

Skatteankestyrelsen finder ikke, at det fremgår klart af hverken de nævnte bemærkninger til SSL § 33 A eller betænkning nr. 1382 fra februar 2000 om omkostningsgodtgørelsesordningen, at det har været lovgivers hensigt, at der ikke er ret til omkostningsgodtgørelse ved afviste domstolssager, hvor afvisning som i den foreliggende sag er sket på et tidspunkt, hvor retssagen verserede, men blev afvist som følge af skatteyders udeblivelse fra hovedforhandlingen på grund af kurators valg om ikke at indtræde i den verserende sag. Skatteankestyrelsen fandt, at klageren var berettiget til omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand. Se SKM2014.668.SANST

Eksempel

Byretten havde ved dom afvist klagerens sag ved byretten med den begrundelse, at søgsmålsfristen var overskredet. Landsretten udtalte, at der ikke var grundlag for at afvise sagen og ophævede dommen og hjemviste sagen til fornyet behandling ved byretten. Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifterne til sagkyndig bistand afholdt i forbindelse med afvisningssagen for byretten. Se SKM2013.108.LSR. 

Eksempel

Landsskatteretten fandt ikke, at der kan gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i en sag, som blev afvist, da klagen var indgivet for sent. Se SKM2005.534.LSR.

Eksempel

Skatteankestyrelsen fandt, at der ikke kan gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i en sag, som blev afvist, da Skatteankestyrelsen ikke var rette myndighed, idet der reelt var tale om en genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013. Det forhold, at Skatteankestyrelsen fremgik som klageinstans på klagevejledningen, kunne ikke føre til, at skatteyderen havde en berettiget forventning om at få dækket sine udgifter til sagkyndig bistand. Se SKM2017.111.SANST.

Der gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med en klage over en afvisning, såfremt sagen er en godtgørelsesberettiget sagstype.

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Der gives ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter afholdt til indgivelse og behandling af anmodning om omkostningsgodtgørelse i første instans ved Skattestyrelsen.

Klage til Skatteankestyrelsen over Skattestyrelsens afgørelse om omkostningsgodtgørelse gives der ligeledes ikke omkostningsgodtgørelse til.

Eksempel

Landsskatteretten fandt ikke, at der kan gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. til ansøgning om omkostningsgodtgørelse, idet det anses for bistand i forbindelse med en sags behandling ved første instans. Se SKM2005.526.LSR.

Domstolssager

Efter SFL § 55, stk. 4, ydes der godtgørelse ved domstolsprøvelse af sager, som er godtgørelsesberettigede efter § 55 stk. 1, nr. 1-4, dvs. sager, som har været under behandling af et skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35b, stk. 5.

Endvidere ydes der efter § 55, stk. 4, godtgørelse ved domstolsprøvelse af afgørelser i sager, som nævnt i § 55, stk. 2, og stk. 3, det vil sige, at domstolssager om told, afgifter, arbejdsgiverkontrol, sager om køretøjer eller genoptagelse af vurderingssager afgjort af skatteankeforvaltningen er godtgørelsesberettigede.

Endvidere ydes der efter § 55, stk. 4, godtgørelse ved domstolsprøvelse af afgørelse i sager, hvor et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har truffet afgørelse.

Det er en forudsætning for godtgørelse, at vurderings- og motorankenævnene samt Skatteankestyrelsen i § 55, stk. 2-sagerne har truffet afgørelse i sagen.

Der ydes således ikke omkostningsgodtgørelse efter § 55, stk. 4, i disse sager, når sagerne indbringes for domstolene efter overspringsreglen, jf. § 48, stk. 2. Dette gælder for sager, der indbringes for domstolene den 5. oktober 2015 eller senere.

Eksempel

Eksemplet viser, at der ikke gives omkostningsgodtgørelse, fordi sagstypen ikke er berettiget til godtgørelse.

Landsskatteretten fandt ikke, at klager var berettiget til omkostningsgodtgørelse i en landsretssag, idet der ikke var tale om godtgørelsesberettiget sagstype. Klageren blev pålagt at tilbagebetale udbetalt acontogodtgørelse, da Skattestyrelsen havde taget forbehold i forbindelse med udbetalingen. Klager kunne derfor ikke gøre krav på forventning om omkostningsgodtgørelse. Se SKM2009.457.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2018.126.LSR

Landsskatteretten fandt, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand mv. i en klagesag om sikkerhedsstillelse efter reglerne i opkrævningsloven. Landsskatteretten fandt, at denne type sager ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i SFLs § 55, stk. 2 og § 57, stk. 7, hvorfor hovedreglen i § 55 finder anvendelse.

Klagesag om sikkerhedsstillelse godtgørelsesberettiget

Godtgørelse af udgifter

SKM2013.467.LSR

Landsskatteretten godkendte en anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten om nulstilling. Landsskatteretten fandt, at det i den nærværende sammenhæng måtte være mest nærliggende at anse sagen for en hæftelsessag vedrørende arbejdsgiverkontrol. Sagen var derfor omfattet af den i SFL § 55, stk. 2 fastsatte undtagelse om hæftelsessager vedrørende arbejdsgiverkontrol.

Godtgørelse af udgifter

SKM2013.108.LSR

Byretten havde ved dom afvist klagerens sag ved byretten med den begrundelse, at søgsmålsfristen var overskredet. Landsretten udtalte, at der ikke var grundlag for at afvise sagen og ophævede dommen og hjemviste sagen til fornyet behandling ved byretten. Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifterne til sagkyndig bistand afholdt i forbindelse med afvisningssagen for byretten.

Godtgørelse af udgifter

SKM2012.526.LSR

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag ved Landsskatteretten over Skatteforvaltningens afgørelse om registreringspligt af et køretøj og registreringsafgift efter REGAL § 1, stk. 1, af køretøjet var med rette afslået, idet klagesagen blev behandlet uden medvirken af læge retsmedlemmer og således var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i SFL § 55, stk. 2.

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2012.413.LSR

Landsskatteretten udtalte, at udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til et vurderingsankenævn ikke er omfattet af SFL § 55. Der var derfor ikke hjemmel til at yde godtgørelse for nogen del af klagerens udgifter til sagkyndig bistand. Se SKM2012.413.LSR.

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2012.180.LSR

I en sag vedrørende afgifter, som var afgjort uden deltagelse af læge retsmedlemmer, udtalte Landsskatteretten, at den undtagelse, der fremgår af skatteforvaltningslovens § 55, stk. 2, vedrørende hæftelsessager, alene angår hæftelsesspørgsmål i forbindelse med arbejdsgiverkontrol. Da der var tale om en klage over hæftelse for registreringsafgift, var undtagelsen ikke relevant. Sagen var således ikke godtgørelsesberettiget. Se SKM2012.180.LSR

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2011.665.LSR

En klage over Skatteforvaltningens afgørelse om, at klagerens bil var afgiftspligtig efter REGAL § 1, stk. 1, var ikke godtgørelsesberettiget, da der hverken før eller efter ikrafttrædelsen af SFL § 55, stk. 2, ydes omkostningsgodtgørelse i sådanne sager.

Ikke godtgørelsesberettiget sagstype

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2011.325.LSR

En klage over en motorankenævnsafgørelse vedr. REGAL § 10, er omfattet af hovedreglen om omkostningsgodtgørelse i SFL § 55, stk. 1, nr. 1, og er således godtgørelsesberettiget, idet SFL § 13, stk. 3, 1. pkt., kun gælder for afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen.

Godtgørelsesberettiget sagstype

Godtgørelse af udgifter

SKM2011.324.LSR

Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i en sag, der afvises med den begrundelse, at tillægsafgiften for anke ikke blev betalt.

Klagesag blev afvist

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2009.457.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at klager var berettiget til omkostningsgodtgørelse i en Landsretssag, idet der ikke var tale om godtgørelsesberettiget sagstype. Klageren blev pålagt at tilbagebetale udbetalt acontogodtgørelse, da Skattestyrelsen havde taget forbehold i forbindelse med udbetalingen. Klager kunne derfor ikke gøre krav på forventning om omkostningsgodtgørelse.

Ikke godtgørelsesberettiget sagstype

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2008.667.LSR

Landsskatteretten fandt, at da den ikke tidligere havde været klagemyndighed for afgørelser om afregning af afgifter, herunder om en afgiftspligtig var berettiget til rentegodtgørelse af afgifter, der skulle godtgøres efter rentecirkulæret, at forholdet er omhandlet af SFL § 55, stk. 2. Derfor gives der ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv.

Ikke deltagelse af læge retsmedlemmer ved Landsskatteretten

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2008.77.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v., ved påklage af Skatteforvaltningens afgørelse om afslag på fritagelse for skattetillæg for overskridelse af selvangivelsesfristen. Undtagelserne for omkostningsgodtgørelse, jf. SFL § 55, stk. 2, omfatter ikke skattetillæg.

Klager over skattetillæg

Godtgørelse af udgifter

SKM2006.116.LSR

Landsskatteretten præciserede, at de udgifter, et selskab har afholdt til sagkyndig bistand efter at klagen for Landsskatteretten var tilbagekaldt, kan der ikke gives omkostningsgodtgørelse til.

Ikke en klagesag

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2005.534.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at der kan gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i en sag, som blev afvist, da klagen var for sent indgivet.

Klagesager der bliver afvist

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2005.526.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at der kan gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. til ansøgning om omkostningsgodtgørelse, idet det anses for bistand i forbindelse med en sags behandling ved første instans.

Ansøgninger om omkostningsgodtgørelse

Ikke godtgørelse af udgifter

Skatteankestyrelsen

SKM2017.111.SANST

Skatteankestyrelsen fandt, at der ikke kunne gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i en sag, som blev afvist, da Skatteankestyrelsen ikke var rette myndighed, idet der reelt var tale om en genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013. Det forhold, at Skatteankestyrelsen fremgik som klageinstans på klagevejledningen, kunne ikke føre til, at skatteyderen havde en berettiget forventning om at få dækket sine udgifter til sagkyndig bistand.

Klagesager, der bliver afvist

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2015.612.SANST

En virksomhedsindehaver havde klaget til Skatteankestyrelsen over en afgørelse fra Skatteforvaltning om pålæg om at føre logbog. Da sagen måtte anses for omfattet af begrebet "arbejdsgiverkontrol" i SFL § 55, stk. 2, havde Skattestyrelsen med rette afslået ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

Ikke godtgørelse af udgifter

SKM2014.668.SANST

Der var ikke grundlag for at nægte omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand, der var afholdt mens en sag verserede ved domstolene, og før det blev meddelt, at kurator ikke ville indtræde i sagen. Situationen var ikke at sidestille med situationer, hvor domstolsbehandlingen aldrig kommer i gang. Godtgørelse af udgifter

Skattestyrelsesmeddelelse

►SKM2019.228.SKTST◄

►I skattestyrelsesmeddelelsen gøres opmærksom på, at der er sket en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at SKM2018.126.LSR ændrer praksis for hvilken type klagesager, der er godtgørelsesberettigede. Der ydes således omkostningsgodtgørelse i klagesager efter SFL § 55 med undtagelse af de typer af sager, der fremgår af SFL § 55, stk. 2, og § 52, stk. 7.

Da der er en forældelsesfrist på 3 år, henledes opmærksomheden på muligheden for at få genoptagelse. ◄

►Genoptagelse, praksisændring◄