Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om udbetaling af omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 57.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgningstidspunktet
  • Viderefører myndighederne en sag
  • Forskudsvis udbetaling
  • Udbetaling med forbehold om tilbagebetaling
  • Omkostningsgodtgørelse ved åbenbart urimelige honorarkrav
  • Henstand ved påklage
  • Renter.

Ansøgningstidspunktet

Den skatte- eller afgiftspligtige kan ansøge om omkostningsgodtgørelse efter hver behandling i klageinstansen eller vente med at søge, til sagen er endeligt afgjort.

Det er muligt at få udbetalt acontobeløb. Godtgørelsesberettigede udgifter i en klagesag, der ikke er afsluttet, udbetales aconto med forbehold for eventuel tilbagebetaling hos den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige, hvis udbetalingen er sket til denne. Se SFL § 52 a. Da udfaldet af sagen endnu ikke kendes, kan der kun udbetales godtgørelse med 50 procent af de godtgørelsesberettigede udgifter ved ansøgning om udbetaling af acontobeløb.

I tilfælde, hvor sagen er videreført på myndighedernes initiativ, eller der er givet forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse i en syns- og skønssag, kan hele det ansøgte godtgørelsesberettigede beløb dog udbetales. Se afsnit A.A.13.2 om omkostningsgodtgørelsens størrelse.

Forskudsvis udbetaling

Skatteforvaltningen kan udbetale det ansøgte godtgørelsesbeløb med 50 procent forskudsvis, hvis Skatteforvaltningen finder, at medholdsgraden skal undersøges nærmere. Se SFL § 57, stk. 1.

I forbindelse med forskudsvis udbetaling meddeler Skatteforvaltningen ansøgeren, hvorpå sagen beror.

Udbetaling med forbehold om tilbagebetaling

I forbindelse med en udbetaling af omkostningsgodtgørelse kan Skatteforvaltningen tage forbehold om eventuel tilbagebetaling, hvis Skatteforvaltningen vil undersøge størrelsen af udgifterne til behandling af sagen, herunder om det fakturerede honorar er rimeligt. Se afsnit A.A.13.11 om vurdering af salærkrav.

I forbindelse med forbeholdet skal Skatteforvaltningen meddele ansøgeren om, hvorpå sagen beror.

Et forbehold for tilbagebetaling er ikke en afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen. Et forbehold indebærer alene, at der kan ske genopkrævning af udbetalt godtgørelse, ikke at der faktisk vil blive foretaget genopkrævning. Se SKM2008.1011.LSR

Omkostningsgodtgørelse ved åbenbart urimelige honorarkrav

Fra den 1. januar 2017 kan Skatteforvaltningen helt eller delvist undlade at udbetale godtgørelse, inden en nærmere undersøgelse af størrelsen af udgifterne til behandling af sagen er foretaget i tilfælde, hvor Skatteforvaltningen finder, at størrelsen af det ansøgte beløb er åbenbart urimeligt, se A.A.13.11.

Henstand ved påklage

Er godtgørelsesbeløbet mindre end det, der er udbetalt med forbehold, skal den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige, hvis udbetalingen er sket til denne, tilbagebetale det for meget udbetalte.

Påklager eller indbringer den godtgørelsesberettigede afgørelsen om tilbagebetaling af den for meget udbetalte godtgørelse, har den godtgørelsesberettigede, eller den sagkyndige, hvis udbetalingen er sket til denne, ret til at få henstand med tilbagebetalingen. Se SFL § 57, stk. 4.

Hvis henstanden er bevilget 1. januar 2017 eller senere, kan Skatteforvaltningen opkræve renter af henstandsbeløbet og kræve sikkerhedsstillelse for beløbet, på samme måde som når der opnås henstand med betaling efter SFL § 51.

Renter

Som udgangspunkt udbetaler Skatteforvaltningen ikke omkostningsgodtgørelse med renter efter SFL kap. 19.

Forskudsvis udbetaling

I det tilfælde Skatteforvaltningen i forbindelse med medholdsvurdering har udbetalt den ansøgte omkostningsgodtgørelse forskudsvis med 50 % og efterfølgende udbetaler restbeløbet, skal restbeløbet forrentes efter KSL § 62, stk. 3.

Renten beregnes fra dagen for modtagelsen af ansøgning om omkostningsgodtgørelse til udbetalingstidspunktet.

Tilbagebetalt omkostningsgodtgørelse

I medfør af SFL § 57, stk. 5, har den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige, hvis kravet er overdraget til denne, også krav på renter, såfremt der er tilbagebetalt godtgørelse efter SFL § 57, stk. 4, 1. pkt., og det viser sig, at det tilbagebetalte beløb er blevet opkrævet af Skatteforvaltningen med urette.

Her tænkes på det tilfælde, hvor den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige ikke har søgt om henstand forud for tilbagebetalingen.

Har Skatteforvaltningen helt eller delvis undladt at udbetale omkostningsgodtgørelse efter SFL § 57, stk. 3, og det viser sig, at godtgørelseskravet senere fastslås at være større end det udbetalte beløb, udbetales det resterende beløb med rente.

Det tilbagebetalte beløb skal udbetales til den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige med tillæg af renter efter KSL § 62, stk. 3.

Renten beregnes fra dagen for indbetalingen af det opkrævede godtgørelsesbeløb.

Renterne er ikke skattepligtige for modtageren og medregnes ikke ved indkomstopgørelsen.

Skatteforvaltningen kan opkræve renter

Hidtil opkrævede Skatteforvaltningen ikke renter af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse i medfør af SFL § 57, stk. 4.

Efter SFL § 57, stk. 4, 1. pkt., er der, med virkning for godtgørelse der er udbetalt den 1. januar 2017 eller senere, lovhjemmel til at opkræve renter i forbindelse med den godtgørelsesberettigedes tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse.

Renten fastsættes efter KSL § 62, stk. 3, og beregnes fra tidspunktet for udbetaling af den for meget udbetalte omkostningsgodtgørelse til den godtgørelsesberettigede.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2008.1011.LSR Et forbehold for tilbagebetaling er ikke en afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen. Et forbehold indebærer alene, at der kan ske genopkrævning af udbetalt godtgørelse, ikke at der faktisk vil blive foretaget genopkrævning.