Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens administration af ordningen om omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgning om omkostningsgodtgørelse
  • Blanket til ansøgning
  • Udbetaling af omkostningsgodtgørelse
  • Klage over Skatteforvaltningens afgørelse om omkostningsgodtgørelse
  • Aktindsigt i sager om omkostningsgodtgørelse
  • Stikprøvekontroller
  • Prøveintensitet
  • Årlig redegørelse om omkostningsgodtgørelse til Folketinget

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelsesordningen administreres af Skatteforvaltningen, og ansøgning om godtgørelse skal derfor indgives til Skatteforvaltningen.

Fra 1. juli 2017 skal ansøgningen om omkostningsgodtgørelse indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Ansøgningen skal være påført den godtgørelsesberettigedes digitale signatur og attesteres af en eventuel sagkyndig ved dennes digitale signatur.

xAnsøgninger, der ikke er underskrevet af de rette parter, vil blive afvist.

Den digitale blanket kan findes på internettet på adressen www.skat.dk -> Blanketter -> 02 Skat; attestationer -> 02.008 Omkostningsgodtgørelse.x

Manuel blanket til ansøgning

Ansøgningen kan stadig indsendes på Skatteforvaltningens blanket 02.008 for de fysiske eller juridiske personer (godtgørelsesberettigede eller sagkyndige), der er fritaget for tilslutning til digital post. Anvendes blanketten, skal den være underskrevet af den godtgørelsesberettigede og attesteres af en eventuel sagkyndig. Se § 11 i bekendtgørelse nr. 513 af 19. maj 2017.

xHvis hverken den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige er fritaget for tilslutning til digital post, vil ansøgningen blive afvist, da den skal indsendes digitalt.

Blanketten kan fås ved henvendelse til Skatteforvaltningen og ligger også på internettet på adressen www.skat.dk -> Blanketter -> 02 Skat; attestationer -> 02.008.

Ansøgningen indsendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 4, 4990 Sakskøbing.x

Da Skatteforvaltningen er én landsdækkende skattemyndighed, kan ansøgningen dog indgives til Skatteforvaltningen hvor som helst i landet.

Udbetaling af omkostningsgodtgørelse

Godtgørelsen udbetales af Skatteforvaltningen til den godtgørelsesberettigede eller til den sagkyndige, som den godtgørelsesberettigede har overdraget kravet til. Godtgørelsen kan også udbetales til den, som den godtgørelsesberettigede har bemyndiget til at modtage betalingen på sine vegne.

Godtgørelsen udbetales til den godtgørelsesberettigedes NemKonto. Såfremt kravet er overdraget til den sagkyndige, udbetales godtgørelsen til den sagkyndiges NemKonto.

Oplysninger til brug for opgørelse af omkostningsgodtgørelse gives under strafansvar. Se SFL § 60.

Klage over Skatteforvaltningens afgørelse om omkostningsgodtgørelse

Indenfor en klagefrist på 3 måneder kan Skatteforvaltningens afgørelse påklages til Skatteankestyrelsen. Se SFL § 35 B.

Klager over afgørelser om omkostningsgodtgørelse behandles i Skatteankestyrelsen.

Der betales et gebyr på 400 kr., jf SFL § 35 C, stk. 1.

Skatteankestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Aktindsigt i sager om omkostningsgodtgørelse

Der kan anmodes om aktindsigt i sager om omkostningsgodtgørelse efter de almindelige regler om aktindsigt. Se Den juridiske vejledning afsnit A.A.6 Offentlighed og tavshedspligt.

Eksempel

Skatteankestyrelsen fandt, at en anmodning om aktindsigt i oplysninger om salær og omkostningsgodtgørelse til advokater med rette var afslået under henvisning til Skatteforvaltningens tavshedspligt. Se SKM2014.473.SANST.

Stikprøvekontroller

Skatteforvaltningen foretager stikprøvekontroller i den daglige administration af ordningen, bl.a. for at sammenligne og undersøge om honorarer er rimelige.

Prøveintensitet

Skatteforvaltningen sammenligner honorarerne i de sager, i hvilke den skatte- eller afgiftspligtige får fuldt eller overvejende medhold, og derfor er berettiget til en godtgørelse på 100 procent, med honorarerne i de sager, hvor den skatte- eller afgiftspligtige ikke opnår fuldt eller overvejende medhold, og derfor kun er berettiget til en godtgørelse på 50 procent.

Ved sådanne sammenligninger vil man bl.a. kunne se, om niveauet for honorarerne i de sager, hvor den skatte- eller afgiftspligtige får fuldt eller overvejende medhold, og hvor der derfor skal ydes en godtgørelse på 100 procent, stiger set i forhold til niveauet for honorarerne i de tilsvarende sager, hvor der ydes 50 procent i godtgørelse.

I sager, som den skatte- eller afgiftspligtige vinder fuldt ud eller i overvejende grad, må der tages hensyn til, at det forhold, at sagen vindes af den skatte- eller afgiftspligtige, netop udgør et selvstændigt parameter for advokaters salærfastsættelse. Endvidere må der tages hensyn til, at andre ikke-målelige forhold kan influere på honorarstørrelsen, fx sagens kompleksitet og karakter i øvrigt. Se afsnittet A.A.13.11 vurdering af salærkrav.

Årlig redegørelse om omkostningsgodtgørelse til Folketinget

Skatteministeren skal årligt afgive en redegørelse til Folketinget om den udgiftsmæssige udvikling m.v. i de sager, hvortil der kan ydes omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 59.

Stikprøvekontroller og prøveintensiteten vil indgå

  • i den daglige administration af ordningen og
  • til brug for de årlige redegørelser til Folketinget om udgiftsudviklingen på omkostningsgodtgørelse.

Til brug for den årlige redegørelse udarbejdes oplysninger, som gør det muligt at følge de enkelte dele af ordningen og deres anvendelse.

I den årlige redegørelse er der også oplysninger om antallet af de honorarkrav, der er forelagt for brancheforeningerne, samt udfaldet heraf.

Til brug for den årlige redegørelse til Folketinget vil oplysninger vedrørende den skattepligtiges sag samt oplysninger vedrørende bistandsyder, som indgår i sagen, blive behandlet i Skatteforvaltningen. Oplysningerne indgår i statistik til brug for den årlige redegørelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteankestyrelsen

SKM2014.473.SANST

Skatteankestyrelsen fandt, at en anmodning om aktindsigt i oplysninger om salær og omkostningsgodtgørelse til advokater med rette var afslået under henvisning til Skatteforvaltningens tavshedspligt. Ikke aktindsigt