Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om motorankenævnenes opgaver.

Afsnittet indeholder:

 • Saglig kompetence
 • Påkendelseskompetence
 • Genoptagelse af egne afgørelser

Saglig kompetence

Hovedregel

Motorankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende:

 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer efter REGAL § 9, stk. 4
 • Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer efter REGAL § 4, stk. 7, § 5, stk. 8 og § 10
 • Fastsættelse af godtgørelse efter REGAL § 7 b
 • Afslag på anmodning om genoptagelse af afgørelser som nævnt i SFL § 7, nr. 1-3
 • Bindende svar, hvis nævnet i øvrigt har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmålet.

Se SFL § 7.

Se også afsnit A.A.3 om bindende svar. 

Undtagelse 1

Principielle sager

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten. En sag anses for at være principiel, hvis

 • klagen ville kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • klagen vedrører større økonomiske værdier
 • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt
 • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • klagen har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 7, stk. 2 og SFL § 35 b.  

Undtagelse 2

Klagen udspringer af samme forhold som en sag, der allerede verserer ved Landsskatteretten

En klage kan afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der allerede verserer ved Landsskatteretten

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 7, stk. 2 og SFL § 35 b.  

Påkendelseskompetence

Motorankenævnet kan uanset klagens udformning genoptage den påklagede vurdering i sin helhed. Se SFL § 39 a, stk. 1.

Motorankenævnet er ikke bundet af fristreglerne i SFL § 32 a.

Hvis en klage tilbagekaldes, har et motorankenævn ikke kompetence til at fortsætte klagebehandlingen. Se om tilbagekaldelse BEK nr. 937 af 21/06/2020 § 13

Genoptagelse af egne afgørelser

Motorankenævn kan efter anmodning herom genoptage egne afgørelser. Se SFL § 35 g.

Betingelsen for at tillade genoptagelse er som udgangspunkt, at 

 • der forelægges nye oplysninger
 • det skønnes, at oplysningerne ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

Anmodning om genoptagelse skal som udgangspunkt indgives inden udløbet af fristen i SFL § 32 a. Dette kan dog fraviges, hvis motorankenævnets afgørelse er indbragt for domstolene. I denne situationer kan klageren tilbagekalde sin klage og anmode om genoptagelse hos nævnet, uanset at nævnte frist er overskredet.

Se afsnit A.A.8.3 om fristregler.

Når særlige omstændigheder taler for det, kan motorankenævnet tillade genoptagelse, selv om ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

Motorankenævnet kan ikke genoptage en sag, medmindre der foreligger en anmodning herom fra klageren. Nævnet kan dog genoptage en ansættelse på egen foranledning, hvis formålet med genoptagelsen alene er at berigtige egentlige skrive- eller regnefejl.

Bliver nævnet i øvrigt opmærksom på, at det har truffet en forkert afgørelse, kan nævnet ikke genoptage sagen. Er der tale om en ændring til gunst for klager, bør nævnet foreslå klager at anmode om genoptagelse. 

►Den nye ankenævnsstruktur vil blive indarbejdet i vejledningens næste udgave, 2022-2.◄

►Se BEK nr. 1361 af 04/12/2019

►Se BEK nr. 937 af 21/06/2020

►Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021