Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende betingelser for at kunne støtte ret på lighedsgrundsætningen, dvs. at borgerens/virksomhedens sag skal afgøres uden usaglig forskelsbehandling og derfor som udgangspunkt skal afgøres på samme måde som tilsvarende øvrige sager.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelsen om identitet
  • Betingelsen om materiel rigtighed
  • Betingelsen om lovlighed
  • Undtagelse fra lighedsgrundsætningen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Betingelsen om identitet

For det første er det en betingelse, at de tilsvarende sager er helt identiske. Fra praksis kan nævnes følgende afgørelser som eksempler på, at der ikke var tilstrækkelig identitet:

Eksempel

En pilot, der var blevet beskattet af besparelsen ved delvis frirejse fra hjem til arbejdssted, kunne ikke støtte ret på, at bl.a. DSB-ansatte ikke blev beskattet af tilsvarende frirejser. Se TfS 1995.486.ØLD.

Eksempel

En eksportchauffør, der var berettiget til et standardfradrag på 150 kr. pr. døgn, kunne ikke støtte ret på, at de fleste andre lønmodtagere var berettiget til fradrag på 350 kr. pr. døgn. Se TfS 1998.778.HD.

Betingelsen om materiel rigtighed

For det andet er det en betingelse, at de afgørelser, henholdsvis den praksis, der henvises til, er i overensstemmelse med skattemyndighedernes offentligt tilkendegivne praksis. Fra praksis kan henvises til følgende afgørelser som eksempler på tilfælde, hvor forskelsbehandlingen ikke var usaglig, fordi de afgørelser, der henvises til, var materielt urigtige i forhold til praksis i øvrigt:

Eksempel

Lighedsgrundsætningen kunne ikke påberåbes af en buschauffør, der blev nægtet fradrag for merudgifter til forplejning, uanset at buschauffører i andre kommuner fejlagtigt havde fået godkendt fradrag. Se TfS 1995.483.HD.

Eksempel

Klageren var blevet nægtet fradrag for afskrivninger i et sale and lease back projekt, uanset at andre deltagere i projektet med urette havde fået godkendt afskrivning. Se TfS 2000.374.HD.

Eksempel

Klageren fik ikke medhold i, at der ved opgørelse af avance ved salg af fast ejendom skulle ske pristalsregulering af anskaffelsessummen, selv om medejeren var blevet indrømmet pristalsregulering. Det blev lagt til grund, at opgørelsen af medejerens avance var fejlagtig. Se SKM2006.610.ØLR.

Betingelsen om lovlighed

For det tredje er det en betingelse, at de afgørelser, henholdsvis den praksis der henvises til, ikke er direkte ulovmedholdelig. Det vil i sådanne tilfælde ikke være usaglig forskelsbehandling, at en afgørelse ikke træffes i overensstemmelse med den ulovmedholdelige praksis. Fra praksis kan henvises til følgende eksempel:

Eksempel

Landsskatteretten fastslog, at SKATs praksis om modregning i restskat med overskydende AM-bidrag før beregning af procenttillæg af restskattebeløbet var lovstridig. Som følge heraf kunne klageren ikke få medhold i, at lighedsgrundsætningen fandt anvendelse. Se SKM2006.679.LSR.

Undtagelse fra lighedsgrundsætningen

Der gælder endvidere den undtagelse fra lighedsgrundsætningen, at der kan forekomme situationer, hvor en borger kan støtte ret på en individuel tilkendegivelse fra SKAT, uanset om dette fører til et resultat, der ikke er i overensstemmelse med den generelle praksis, se nærmere i afsnit A.A.4.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 2000.374.HD

Lighedsgrundsætningen -forkert praksis om afskrivning i sale/leaseback projekt

 

TfS 1998.778.HD

Lighedsgrundsætningen -ingen lighed mellem eksportchaufførers udlandsfradrag og andres udlandsfradrag

 

TfS 1995.483.HD

Lighedsgrundsætningen -forkert praksis om buschaufføreres merudgifter til forplejning

 

Landsretsdomme

SKM2006.610.ØLR

Der kunne ikke støttes ret på en fejlagtig opgørelse af en medejers avance ved salg af den anden andel af ejendommen.

 

TfS1995.486.ØLD

Skattemæssig behandling af pilots frirejse ikke sammenlignelig med DSB-ansatte og andre

 

Landsskatteretskendelser

SKM2006.679.LSR

Lighedsgrundsætningen -der kunne ikke støttes ret på lovstridig praksis

 

Følgende skema viser supplerende afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

   

TfS 2000.148.HD

Administrativ praksis ikke anset for eksisterende

 

Landsretsdomme

   

SKM2009.164.ØLR

Beskatning uanset at medejer ikke blev beskattet

 

SKM2008.350.VLR

Kommanditist nægtet fradrag uanset resultatet for 2 øvrige