Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse af indkomst- og ejendomsværdiskat samt regelgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrunden for reglerne om ekstraordinær genoptagelse
 • Regelgrundlaget
 • Områder med særlige fristregler

Baggrunden for reglerne om ekstraordinær genoptagelse

Baggrunden for fristreglerne om ekstraordinær genoptagelse i SFL § 27 er en hensigt om at regulere de situationer, hvor der er grundlag for ændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat efter udløbet af fristerne i SFL § 26.

Som udgangspunkt gælder fristerne i SFL § 27 såvel for ansættelser, der foretages på SKATs initiativ som for ansættelser, der foretages efter anmodning fra borgere og virksomheder. Det vil fremgå af beskrivelsen af hver enkelt af de udtømmende undtagelser i SFL § 27, stk.1, nr. 1-8, om dette udgangspunkt er fraveget.

Regelgrundlaget

Reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse findes i skatteforvaltningslovens § 27. Se lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005 med senere ændringer. SFL § 27 er i alt væsentligt udtryk for en videreførelse af den tidligere bestemmelse i SSL § 35, der blev ophævet ved nævnte lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005. Baggrunden for SSL § 35, der blev vedtaget med lov nr. 410 af 2. juni 2003, findes i Fristudvalgets betænkning fra november 2002 om Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. Reglen i den ophævede SSL § 35 har stadig virkning for indkomstår inden 2000 i det omfang reglerne i SSL § 35 medfører et gunstigere udfald for den skattepligtige end reglerne i SFL § 27.

Siden lovbekendtgørelsen om skatteforvaltningsloven nr. 758 af 2. august 2005 er der sket følgende ændringer af og i tilknytning til SFL § 27:

 • Lov nr. 523 af 6. juni 2007 om følgeændringer til forældelsesloven, hvor lovens § 37 dels ændrer SFL § 27, stk. 1, nr. 7 (fem år ændres til tre år), dels ophæver § 27, stk. 4 og dels indsætter nye bestemmelser i SFL §§ 34 a og 34 b om formueretlig forældelse.
 • Lov nr. 527 af 17. juni 2008 om modernisering af skatteadministrationen (ændring af § 27, stk. 1, nr. 7 som følge af ophævelsen af skatteministerens kompetence til at beslutte genoptagelse af LSR-kendelser).
 • Lov nr. 1341 af 19. december 2008 om ændringer vedrørende skatte-, vurderings- og motorankenævn mv., hvor SFL § 27, stk. 2, 2. pkt. ændres (pligt til foretagelse af ekstraordinær ansættelse senest tre måneder efter varsling af ændring).

Områder med særlige fristregler

 • Følgende områder har særlige fristregler og er derfor ikke dækket af fristreglerne i SFL § 27:
 • Foretagelse eller ændring af ejendomsvurderinger. Se SFL kap. 12.
 • Foretagelse eller ændring af afgiftsansættelser. Se SFL § 32
 • Foretagelse eller ændring efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)
 • Gaveafgift. Se BAL
 • Ændring af toldafgørelser. Se Toldkodeksen.
 • Krav på lempelse af skat afledet af gensidige aftaler om løsning af dobbeltbeskatning. Se OECD's Modeloverenskomst artikel 25, nr. 2, sidste punktum, hvorefter en sådan aftale skal gennemføres uanset enhver national tidsfrist.
 • Afgørelser om registrering af køretøjer. Se SFL § 32 a.

Se også

Afsnit A.A.8.3 om fristreglerne for afgiftsansættelser og godtgørelse af afgift

Afsnit A.A.8.5 om ændringer efter pensionsafkastbeskatningsloven

Afsnit A.A.8.6 om fristreglerne for ejendomsvurdering

Afsnit A.A.8.3.2 om fristreglerne for afgiftsansættelser

Afsnit A.A.8.7 om særlige fristregler på toldområdet

Afsnit A.A.8.8 om fristen for korrektion af gaveanmeldelser

Afsnit A.A.8.9 om frister for afgørelser om registrering af køretøjer