Indhold

Dette afsnit handler om, at en ekstraordinær ansættelsesændring er betinget af, at varsling, henholdsvis anmodning, sker senest seks måneder efter, at SKAT/den skattepligtige har fået tilstrækkeligt kundskab om det forhold, der giver grundlag for en ekstraordinær ansættelsesændring.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens indhold
  • Forhøjelser på SKATs initiativ
  • Anmodning fra en skattepligtig
  • Dispensation fra 6-måneders fristen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Reglens indhold

Varslingsfristen i SFL § 27, stk. 2, 1. punktum, går ud på, at når en af betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8, er opfyldt, er det en yderligere betingelse for tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, at 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt. Denne 6-måneders frist regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT, henholdsvis den skattepligtige, er kommet til kundskab om det forhold, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Som udgangspunkt sker fastlæggelsen af begyndelsestidspunktet for 6-måneders fristen, dvs. kundskabstidspunktet, på grundlag af en meget konkret vurdering. Der henvises herom til eksemplerne under afsnittet "Forhøjelser på SKATs initiativ" og "Anmodning fra en skattepligtig".

Afbrydelse af 6-måneders fristen sker for SKATs vedkommende ved fremsendelse af forslag om ændring af ansættelsen efter proceduren i SFL § 20. For en skattepligtigs vedkommende sker afbrydelse af fristen ved indgivelse af anmodning om genoptagelse.

Forhøjelser på SKATs initiativ

Udgangspunktet vil i disse tilfælde være, at 6-måneders fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af relevante og tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ansættelsesændring.

Der vil undtagelsesvis kunne være tale om at indrømme SKAT en rimelig tid til at bearbejde et omfangsrigt og ikke entydigt bilagsmateriale. Se SKM2006.153.HR, hvor kundskabstidspunktet først blev anset for at indtræde ca. 2 måneder efter modtagelsen af ufuldstændige og til dels misvisende oplysninger. Dommen er afsagt på grundlag af den tilsvarende regel i den tidligere skattestyrelseslov, men kriteriet for kundskabstidspunktet er uændret i den gældende bestemmelse i SFL § 27, stk. 2. Se afsnit A.A.8.2.3.7 for en nærmere beskrivelse af SKATs mulighed for at få indrømmet en rimelig tid til omfangsrigt og ikke entydigt bilagsmateriale.

Ny tekst startEr der tale om en ægtefællekonsekvensændring, fremgår det af SKM2010.332.BR, at 6 måneders fristen i relation til konsekvensændringen hos ægtefælle 2, regnes fra det tidspunkt, hvor den forudgående ændring hos ægtefælle blev varslet.Ny tekst slut

Ny tekst startVedrørende forhøjelse på grundlag af hævninger med udenlandske kreditkort, fremgår det af SKM2010.798.BR, at 6 måneders fristen skulle regnes fra modtagelse af en udbedt redegørelse om hævningerne, og dette uanset, at hævningerne blev forklaret som midler fra et privat lån. Sagen SKM2010.813.LSR drejede sig også om hævninger på udenlandske kreditkort. SKAT anmeldte forholdet til politiet, der foretog ransagning og sendte det beslaglagte materiale til SKAT. 6 måneders fristen blev først regnet fra det efterfølgende tidspunkt, hvor klageren blev afhørt af politiet, idet Landsskatteretten lagde vægt på, at SKAT først på det tidspunkt fik tilstrækkeligt kundskab om klagerens relation til involverede udenlandske selskaber.Ny tekst slut 

Som øvrige konkrete eksempler på fastlæggelse af kundskabstidspunkt kan nævnes følgende afgørelser:

Eksempel: 6 måneders fristen skulle tidligst regnes fra ransagningstidspunktet

Selv om skattemyndighederne allerede var i besiddelse af relevante oplysninger inden ransagning, fremkom der ved ransagningen sådanne supplerende oplysninger, at 6 måneders fristen tidligst skulle regnes fra ransagningstidspunktet. Se SKM2010.552.BR og SKM2009.164.ØLR.

Eksempel: Beregning af 6-måneders fristen i forbindelse med straffedom om forkert periodisering

Under en retssag om beskatning af en indtægt i 2003 fremkom oplysninger, der viste, at periodisering skulle ændres fra 2003 til 2002. Den skattepligtige var tidligere blevet frifundet i en straffesag om beskatning i 2003, men uanset dette skulle 6-måneders fristen først regnes fra et senere tidspunkt, fordi der i straffedommen var udtrykt usikkerhed om det korrekte beskatningstidspunkt. Se SKM2010.400.BR.

Eksempel: 6-måneders fristen begyndte ikke før spørgsmålet var afgjort i skatteankenævn

6-måneders fristen begyndte ikke at løbe før en klagebehandling i skatteankenævnet om det samme spørgsmål var afsluttet. Se SKM2008.702.HR.

Eksempel: 6-måneders fristen begyndte først da SKAT havde fået supplerende oplysninger

En person havde udeholdt en del af omsætningen i selvangivelsen. Det blev lagt til grund, at kundskabstidspunktet først indtrådte efter at skattemyndigheden havde modtaget oplysninger om priser mv., der var nødvendige for at kunne vurdere skatteansættelsen. Se SKM2008.804.BR.

Eksempel: 6-måneders fristen begyndte først ved påbegyndelse af ligning af selskabet

Der var efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, dvs. i august 2002, varslet forhøjelse vedrørende 1998. Seks måneders fristen blev anset for overholdt, selv om de relevante oplysninger var modtaget som led i selvangivelsen for 2000. Det blev lagt til grund, at kundskabstidspunktet for den skatteansættende myndighed først indtrådte ved påbegyndelse af ligningen af selskabet i august 2002. Se SKM2004.252.LSR. Afgørelsen kan næppe opretholdes efter gældende retstilstand, hvor SKAT er en enhedsmyndighed.

Anmodning fra en skattepligtig

Som udgangspunkt vil fastlæggelse af begyndelsestidspunktet for 6-måneders fristen ske på grundlag af den skattepligtiges konkrete subjektive kendskab til de nødvendige oplysninger.

Dette udgangspunkt gælder dog i mindre omfang ved ekstraordinær genoptagelse efter endelig underkendelse af hidtidig praksis. Se SFL § 27, stk. 1, nr. 7. Når der i sådanne tilfælde offentliggøres en genoptagelsesmeddelelse, løber 6-måneders fristen normalt fra tidspunktet for offentliggørelse på SKATs hjemmeside. Hvis SKAT har undladt offentliggørelse, vil 6-måneders fristen løbe fra det tidspunkt, hvor det anses for godtgjort, at den skattepligtige har haft kendskab til den endelige underkendelse.

Der kan i øvrigt nævnes følgende eksempler på afgørelser, der drejer sig om beregning af 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, ved anmodning fra en skattepligtig:

 Eksempel: 6-måneders fristen skulle regnes fra tidspunktet for varsling af oprindelig forhøjelse

Klageren var bekendt med muligheden for fradrag allerede på det tidspunkt, hvor der i 2002 blev varslet ændring af en ansættelse om avanceopgørelse for 1999, hvorfor 6-måneders fristen var sprunget, da der blev anmodet om ekstraordinær genoptagelse i 2007. Se SKM2010.149.BR.

Eksempel: 6-måneders fristen i en udvandringssituation regnet fra udlægsforretning

En person blev i forbindelse med en udlægsforretning gjort bekendt med, at grundlaget for restancen var skønsmæssige ansættelser. Personen havde som følge af udvandring ikke været bekendt med de skønsmæssige ansættelser. Personen blev nægtet tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, fordi 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, der skulle regnes fra udlægsforretningen, var overskredet. Se SKM2009.765.ØLR.

Eksempel: 6-måneders fristen regnet fra restanceopkrævningstidspunkt, da SKAT ikke havde sendt afgørelse til partsrepræsentant

To ægtefæller var under gennemførelsen af en ansættelsessag flyttet til udlandet og havde informeret skattemyndigheden om, at korrespondance i sagen, herunder afgørelse og årsopgørelse, skulle sendes til en udvalgt partsrepræsentant. Da skattemyndigheden ikke havde sendt afgørelse til partsrepræsentanten, ansås 6-måneders fristen først at løbe fra det senere tidspunkt, hvor ægtefællerne var returneret til Danmark og havde modtaget restanceopkrævninger. Disse opkrævninger var afsendt på forskellige tidspunkter, hvorfor 6-måneders fristen var sprunget vedrørende den ene, men ikke vedrørende den anden ægtefælle. Se SKM2008.627.ØLR. Denne dom er efterfølgende afløst af SKM2010.551.HR, der imidlertid ikke har taget stilling til spørgsmålet om 6 mdr. fristen.

Dispensation fra 6-måneders fristen

SKAT kan i særlige tilfælde efter anmodning fra en skattepligtig dispensere fra 6-måneders fristen. Se SFL § 27, stk. 2, 3. punktum. Dvs. at SKAT efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder sagens karakter og den skattepligtiges personliges forhold, kan dispensere fra 6-måneders fristen, selv om den skattepligtige har haft kundskab inden fristens udløb.

Der findes ingen offentliggjorte afgørelser om denne dispensationsmulighed, men et potentielt anvendelsesområde er tilfælde, hvor genoptagelse er begrundet i ansvarspådragende myndighedsfejl.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.702.HR

Uafsluttet klagebehandling - suspension af 6-måneders frist.

 
SKM2006.153.HR Kundskabstidspunkt først indtrådt efter ca. 2 mdr. bearbejdelse af modtaget materiale   

Landsretsdomme

   

SKM2009.765.ØLR

6-måneders frist overskredet.

 
SKM2009.164.ØLR 6-måneders fristen skulle tidligst regnes fra ransagningstidspunktet   

SKM2008.627.ØLR

Kundskabstidspunkt lig med restanceopkrævningstidspunkt.

 Er senere afløst af SKM2010.551.HR, der ikke tog stilling til 6 mdr. frist

Byretsdomme

Ny tekst startSKM2010.798.BRNy tekst slut  Ny tekst startKundskab fra modtagelse af redegørelse om hævninger på udenlandske kreditkort - 6 måneders fristNy tekst slut.  
SKM2010.552.BR 6-måneders fristen skulle først regnes fra ransagning, hvor der fremkom supplerende oplysninger.  
 SKM2010.400.BR  6-måneders fristen skulle ikke regnes fra straffedom om forkert periodisering, men først fra et efterfølgende tidspunkt, hvor der forelå tilstrækkelige oplysninger om korrekt beskatningstidspunkt.  
 SKM2010.332.BR  I relation til konsekvensændring hos ægtefælle 2 skulle 6 måneders fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ændringen hos ægtefælle 1 var varslet.  
SKM2010.149.BR Fradrag i avanceopgørelse nægtet, fordi 6 måneders fristen løb fra varsling af ændring af avanceopgørelsen.  

SKM2008.804.BR

Kundskabstidspunkt - nødvendige oplysninger.

 

Landsskatteretskendelser

Ny tekst startSKM2010.813.LSRNy tekst slut Ny tekst startKundskab fra politiets afhøring om hævninger på udenlandske kreditkortNy tekst slut.  

SKM2004.252.LSR

Kundskabstidspunkt - påbegyndelse af ligning.

Afgørelsen kan næppe opretholdes, efter at SKAT er en enhedsmyndighed.