På afgiftsområdet sker en del ændringer af en afgiftspligtigs afgiftstilsvar ved en efterangivelse, som den afgiftspligtige underskriver. Efterangivelser forekommer på den afgiftspligtiges initiativ, fx når en afgiftspligtig i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab konstaterer, at der er afregnet for meget eller for lidt i afgift for nogle af afgiftsperioderne i det pågældende år.

Den afgiftspligtige har dog ikke mistet sin mulighed for at få ændret en efterangivelse, som vedkommende frivilligt har underskrevet, hvis den afgiftspligtige efterfølgende mener, at efterangivelsen er forkert. I disse tilfælde skal den afgiftspligtige trække efterangivelsen tilbage ved henvendelse til SKAT og anmode SKAT om at træffe en egentlig afgørelse i sagen. Den afgiftspligtiges henvendelse må betragtes som en anmodning om genoptagelse i henhold til SFL § 31, stk. 2.

Om efterangivelse som følge af en foreløbig fastsættelse se eksempelvis SKM2008.221.SKAT.

Myndighedernes behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. Selvom SKATs afgørelse følger efterangivelsen, og dermed pålægger den afgiftspligtige en forhøjelse, der også fremgik af efterangivelsen, kan SKATs afgørelse træffes efter udløbet af 3-årsfristen.

Eksempel

En afgiftspligtig, der har kvartalet som afregningsperiode, har for afgiftsperioden den 1. januar - 31. marts 2001 rettidigt den 10. maj 2001 indsendt en angivelse. Den 10. april 2002 udarbejder den statslige told- og skattemyndighed på grundlag af en kontrol en efterangivelse på 50.000 kr. for den pågældende afgiftsperiode. Den afgiftspligtige underskriver efterangivelsen.

Såfremt den afgiftspligtige ønsker efterangivelsen genoptaget, skal genoptagelsesanmodning være fremsat over for den statslige told- og skattemyndighed senest den 10. maj 2004.

3-årsfristen i forbindelse med en efterangivelse regnes således fra udløbet af den oprindelige angivelsesfrist, uanset hvornår inden for 3-års fristen den afgiftspligtige frivilligt har underskrevet efterangivelsen.