Indhold

Dette afsnit handler om klagestrukturen på SKATs område.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Se SFL § 35 f

Afgørelser truffet af SKAT kan således kun påklages til én anden administrativ myndighed.

Se om skatteankenævnenes kompetence SFL § 5 og afsnit A.A.1.6.1.2.

Se om vurderingsankenævnenes kompetence SFL § 6 og afsnit A.A.1.6.2.2.

Se om motorankenævnenes kompetence SFL § 7 og afsnit A.A.1.6.3.2.

Se om Landskatterettens kompetence SFL § 11 og afsnit A.A.1.7.

Se om Skatteankestyrelsens kompetence  SFL § 4 a, BEK nr. 1 af 02/01/2014 og afsnit A.A.1.8.

Skatteankenævnenes, vurderingsankenævnenes, motorankenævnenes, Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens kendelser kan indbringes for domstolene.

Se afsnit SFL §§ 48 og 49 og A.A.10.3 om domstolsprøvelse.

SKAT´s afgørelser kan ikke klages til Skatteministeriets departement. Se SFL § 14, stk. 2 og BEK nr. 1514 af 13/12/2013 § 1, stk. 1.

Følgende afgørelser truffet af SKAT og Spillemyndigheden kan dog påklages til Skatteministeriets departement:

  • Afgørelser i disciplinærsager.
  • Afgørelser om uansøgt afsked, med undtagelse af afgørelser om uansøgt afsked af tjenestemænd i lønramme 36 og derover

Se SFL § 14, stk. 2 og BEK nr. 1514 af 13/12/2013 § 1, stk. 2.

Der er klageadgang til Skatterådet vedrørende afgørelser om omlægning af indkomstår i henhold til SEL § 31B, stk. 1, 4. pkt. Se bek. nr. 464 af 22/05/2007 § 1, stk. 2.

Herudover findes der på udvalgte områder særlige klageregler. Se afsnit A.A.10.1.2.

Bemærk

SKATs afgørelser om hvorvidt konkursboer er skattepligtige, klages efter hovedreglen. Se afsnit C.C.9.2.

SKATs afgørelser om regulering af fremførte tabs- eller underskudssaldi, klages efter hovedreglen. Se SKM2013.425.SKAT