Indhold

Dette afsnit handler om særlige klageregler på SKATs område.

Afsnittet indeholder:

 • Klage på inddrivelsesområdet
 • Klage over sagsbehandlingen
 • Klage i personalesager
 • Klage vedrørende kompetent myndighed efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne
 • Klage vedrørende aktindsigt
 • Klage vedrørende den registreredes rettigheder efter persondataloven
 • Klage vedrørende Spillemyndigheden
 • Særlige regler vedrørende vurderinger
 • Klage vedrørende bindende svar
 • Klage over brud på tavshedspligten
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Klage på inddrivelsesområdet

På inddrivelsesområdet er der særlige klageregler. Se afsnit G.A.2.2.

Klage over sagsbehandlingen

SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, kan ikke klages til Skatteministeriets Departement. Se BEK. nr. 1151 af 03/12/2012 § 1, stk. 2 og SFL § 14, stk. 3.

SKAT har fastsat retningslinier for klagebehandlingen af disse spørgsmål. Se xSKM2014.571.SKATx

Se også afsnit A.A.1.2.

Eksempler:

I SKM2010.833.LSR afviste Landsskatteretten at behandle en klage over en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed, som ikke kan klages til Landsskatteretten, se SFL § 11, stk. 1 modsætningsvis.

SKATs anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter SKL § 1 er en processuel beslutning. Se SKM2012.335.LSR.

SKATs beslutning om, at en skattepligtig får karantæne med hensyn til benyttelse af TastSelv er en processuel beslutning. Se SKM2010.638.SKAT.

Se også afsnit A.A.2.4.

Hvilke klager

Det drejer sig fx. om klager over:

 • Sagsbehandlingen
 • Sagsbehandleren
 • Sagsbehandlingstiden
 • Manglende vejledning
 • Videregivelse af oplysninger
 • Brud på tavshedspligten

Ugyldighedsindsigelser

Ugyldighedsindsigelser behandles i det almindelige klagesystem. Se afsnit A.A.10.1.1. Klagerne skal vejledes herom. Se FVL § 7 og afsnit A.A.7.4.1.

Behandling af klagen

Første behandling af klagen

Klagen skal behandles af direktøren for det pågældende forretningsområde, som indsigelsen vedrører.

Direktøren skal inden svaret sendes orientere direktøren for SKAT.

Der skal på svaret gives klagevejledning vedrørende 2. behandling af klagen.

Anden behandling af klagen

Klagen skal behandles af SKATs Borger- og Retssikkerhedschef.

Svaret kan ikke klages til anden administrativ myndighed.

Det bemærkes, at der ved 1. behandling af klagen ikke må medvirke medarbejdere, som har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag. På samme måde må der ved 2. behandlingen af klagen ikke medvirke medarbejdere, som har deltaget i 1. behandling af klagen.

Hvordan skal der klages

Alle klager over sagsbehandlingen mv. i SKAT skal sendes til: SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø eller SKAT-Klage-sagsbehandling@Skat.dk

Klage i personalesager

SKAT´s afgørelser i personalesager kan klages til Skatteministeriets Departement. Se SFL § 14, stk. 2 og BEK nr. 1514 af 13/12/2013 § 1, stk. 2.

Dette gælder dog ikke afgørelser om uansøgt afsked af tjenestemænd i lønramme 36 og derover. Se BEK nr. 1514 af 13/12/2013 § 1, stk. 2, nr. 2.

Klagefristen er tre måneder. Se BEK nr. 1514 af 13/12/2013 § 3.

Klage vedrørende kompetent myndighed efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

SKAT er den kompetente myndighed i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Se BEK. nr. 1029 af 24/10/2005 § 1.

SKATs afgørelser kan ikke klages til andre administrative myndigheder. Se BEK. nr. 1029 af 24/10/2005 § 2.

Klage vedrørende aktindsigt

Aktindsigt efter forvaltningsloven

Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Se FVL § 16, stk. 4.

Aktindsigt efter offentlighedsloven

Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Indgives til den myndighed der klages over

En klage over en afgørelse om aktindsigt skal fremsendes til den (underordnede) myndighed, hvis afgørelse der klages over. Der er således tale om en remonstrationsordning.

Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen.

Udskydelse af fristen på 7 arbejdsdage

Der vil i almindelighed ikke være grundlag for at udskyde fristen på 7 arbejdsdage i de tilfælde, hvor der i klagen blot er gjort de samme synspunkter og anbringender gældende som i forhold til den underordnede myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Derimod vil fristen kunne udsættes i en kortere periode, hvis der i klagen gøres nye synspunkter og anbringender gældende.

Afgørelse af klagesagen

Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Tilsvarende gælder i forbindelse med klager over afgørelser om sammenstilling af oplysninger, og om indsigt i databeskrivelser.

Se OFL § 37OFL § 11 og OFL § 12.

Hvilken myndighed træffer afgørelse

Hovedregel

Klager over afgørelser i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af SKAT, Skatterådet eller Spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 1.

Klager over sagsbehandlingstiden efter lov om offentlighed i forvaltningen i sager, der vedrører anmodning om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, som SKAT, Skatterådet eller Spillemyndigheden behandler, afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 2 og OFL § 39, stk. 1 og 5.

Skatteankestyrelsen afgør klager over spørgsmål om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger, indsigt i databeskrivelser og sagsbehandlingstid truffet af SKAT, Skatterådet eller Spillemyndigheden, medmindre sagen visiteres til Landsskatteretten.

Se BEK nr. 1 af 02/01/14 § 1, stk. 1, nr. 40 og nr. 97 og SFL § 35 b, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Undtagelse 1

Afgørelser om aktindsigt truffet af SKAT eller Spillemyndigheden i ansættelses- og personalesager kan af den person, som sagen vedrører, påklages til Skatteministeriets departement.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 3.

Undtagelse 2

Afgørelser om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af Skatterådet i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag, anmodningen om aktindsigt, sammenstillingen af oplysninger eller indsigten i databeskrivelser vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for klager over sagsbehandlingstiden.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 4.

Der er ingen klagefrist. Se FOB2005.621. Se afsnit A.A.6.2.2.3.4.

Der skal ikke betales gebyr ved klage. Se SFL § 35 c, stk. 2, nr. 1.

Der kan ikke gives omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten over afgørelser vedrørende aktindsigt. Se SKM2009.814.LSR. Se også afsnit A.A.13.5.

Se afsnit A.A.6.2.3 om kompetence og sagsbehandling ved afgørelser om aktindsigt.

Klage vedrørende den registreredes rettigheder efter persondataloven

SKAT´s afgørelser om den registreredes rettigheder i henhold til PDL §§ 31 - 39 og SKAT´s afgørelser vedrørende klage over manglende underretning i henhold til PDL §§ 28 - 30, kan klages til Datatilsynet. Se PDL §§ 40 og 58.

Der er ingen klagefrist.

Der skal ikke betales gebyr ved klage til Datatilsynet.

Datatilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Se PDL § 61.

Klage vedrørende Spillemyndigheden

Spillemyndighedens afgørelser overfor tilladelsesindehaveren kan klages til Landsskatteretten medmindre andet følger af regler fastsat efter SFL § 35 b, stk. 3

Kompetencen til at træffe afgørelse efter Spilleloven er herefter henlagt til Skatteankestyrelsen bortset fra afgørelser truffet efter denne Spillelovens kapitel 3, 4, 6 og 8.

Se Spillelovens §§ 50 - 54 og BEK nr. 1 af 02/01/2014 § 1, nr. 135.

Se Spil afsnit J.A.8.

Særlige regler vedrørende vurderinger

xDe almindelige vurderinger af ejerboliger pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. oktober 2015, som er foretaget i form af en videreførelse af vurderingerne pr. 1. oktober 2011, kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2017, efter skatteforvaltningslovens bestemmelser kan påklages.

Dette vil sige, at de pågældende vurderinger vil kunne påklages i tidsrummet fra offentliggørelsen, hvilket vil ske omkring den 1. marts 2018, til 1. juli 2018.

Se VUL § 44, stk. 1.

Omvurderinger af ejerboliger og andre ansættelser, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 kan påklages inden for skatteforvaltningslovens generelle frist for klage over ejendomsvurderinger, dvs. den 1. juli i året efter det år, hvor vurderingen er foretaget.

For omvurderinger/ansættelser foretaget pr. 1. oktober 2013 er klagefristen den 1. juli 2015, svarende til klagefristen for omvurderinger foretaget pr. 1. oktober 2014.

Ansættelser som følge af en afgørelse truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene vil ikke kunne påklages efter denne bestemmelse.

Se VUL § 44, stk. 2.

De almindelige vurderinger af andre ejendomme end ejerboliger pr. 1. oktober 2014 og pr. 1. oktober 2016, som er foretaget i form af en videreførelse af vurderingerne pr. 1. oktober 2012, kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2018, efter skatteforvaltningslovens bestemmelser kan påklages. Dette vil sige, at de pågældende vurderinger vil kunne påklages i tidsrummet fra offentliggørelsen, hvilket vil ske omkring den 1. marts 2019, til 1. juli 2019.

Se VUL § 44, stk. 3.

Omvurderinger af andre ejendomme end ejerboliger og andre ansættelser, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012, kan påklages inden for skatteforvaltningslovens generelle frist for klage over ejendomsvurderinger, dvs. den 1. juli i året efter det år, hvor vurderingen er foretaget.

Ansættelser som følge af en afgørelse truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene vil ikke kunne påklages efter denne bestemmelse.

Se VUL § 44, stk. 4.

Se afsnit H.A.1.1.3 om vurderingerne i 2013-16.x

Klage vedrørende bindende svar

Se afsnit A.A.3.13.

Klage vedrørende brud på tavshedspligten

Se afsnit A.A.6.1.2.7.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.335.LSR

SKATs anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter SKL § 1 er en processuel beslutning.

SKM2010.833.LSR

Landsskatteretten afviste at behandle en klage over en afdragsordning for en igangværende virksomhed. Afdragsordninger for igangværende virksomheder aftales som led i SKATs faktiske forvaltningsvirksomhed, som ikke kan klages til Landsskatteretten, se SFL § 11, stk. 1 modsætningsvis.

SKM2009.814.LSR

Der kan ikke gives omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten i sager vedrørende aktindsigt.