Indhold

Dette afsnit behandler generelt reglerne om den fælles skattepligtsbestemmelse for alle andelsbeskattede andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

 • Generel beskrivelse af andelsselskaber og andelsforeninger
 • Organisationsform
 • Forholdet til selskabsloven
 • Foreningens formål
 • Indkøbsforeninger
 • Produktions- og salgsforeninger.

Generel beskrivelse af andelsselskaber og andelsforeninger

Den fælles skattepligtsbestemmelse for alle andelsbeskattede andelsforeninger er SEL § 1, stk. 1, nr. 3, og omfatter følgende foreninger:

 • indkøbsforeninger,
 • produktions- og salgsforeninger og
 • de blandede foreninger, der både har indkøbsforeningsfunktion og produktions- og salgsforeningsfunktion.

Organisationsform

Kooperative virksomheder er normalt organiseret som foreninger, men der er dog ikke krav om en bestemt organisationsform. En andelsforening kan skattemæssigt behandles som sådan, såfremt betingelserne om medlemstal, formål, medlemsomsætning og udlodninger er opfyldt.

Et allerede indregistreret aktie- eller anpartsselskab kan blive beskattet som kooperativ virksomhed, hvis det opfylder betingelserne om samhandel med aktionærer og om overskudsfordeling, hvilket som udgangspunkt ikke er muligt efter selskabsloven. Se dog SKM2007.524.VLR.

Se også

Forholdet til selskabsloven

I de dagældende ASL § 1, stk. 4 og APSL § 1, stk. 4, var det udtrykkeligt nævnt, at ASL og APSL ikke fandt anvendelse på andelsselskaber. Disse bestemmelser er ikke gentaget i selskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1084 26. juni 2020), der gælder for både aktie- og anpartsselskaber. Efter selskabslovens forarbejder finder denne selskabslov ikke anvendelse på andelsselskaber, idet der i selskabslovens § 1, stk. 2, alene er indført en positiv definition af de omfattede selskabsformer.

Det er derfor ikke længere nødvendigt at have en negativ afgrænsning i forhold til andelsselskaber.

Det er uden betydning for skattepligten efter bestemmelsen, om medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til deres indskud.

I lovbekendtgørelse nr. 1. juli 2019 om erhvervsdrivende virksomheder defineres bl.a. andelselselskaber i lovens § 4.

Foreningens formål

Bestemmelsen om skattepligten lægger vægten på det generelle formål - dvs. at fremme deltagernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i andelsselskabets virksomhed som aftagere, leverandører eller lign.

Indkøbsforeninger

Bestemmelsen kan omfatte indkøbsforeninger, som er foreninger, der har til formål at indkøbe, fremskaffe eller fremstille varer eller at levere tjenesteydelser til medlemmernes forbrug, såfremt medlemmerne udelukkende benytter leverancer fra foreningen ved udøvelsen af deres bedrift.

Der lægges vægt på, om der ud fra virksomhedens varesortiment eller arten af leverancer er formodning for, at medlemmerne udelukkende benytter de pågældende leverancer erhvervsmæssigt. Se eksempelvis TfS 1997, 100 HD, hvor foreningen ikke andelsbeskattes.

Produktions- og salgsforeninger

Endvidere kan produktions- og salgsforeninger omfattes af bestemmelsen. Det er kooperative foreninger som bearbejder, forædler eller sælger medlemmernes produkter eller tjenesteydelser. De produkter, der viderebearbejdes eller sælges gennem foreningen, skal være produceret i erhvervsvirksomheder, drevet af medlemmer. Se eksempelvis SKM2003.493.LSR, hvor kooperationsbeskatningen ikke kunne opretholdes, medmindre aktiviteten drives i et datterselskab.

Bemærk

Medlemmerne må selv drive en erhvervsvirksomhed, hvis produkter kan viderebearbejdes eller sælges gennem foreningen. Det er ikke tilstrækkeligt, at medlemmerne leverer ubearbejdede materialer og arbejdskraft m.v. til foreningen, for hvis regning og risiko produktet så fremstilles og sælges. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at medlemmerne indskyder arbejdskraft og kontante midler.

Se også

Betingelser for at være omfattet af bestemmelsen behandles nærmere i afsnittene:

 • Afsnit C.D.1.1.8.1.2 om aktiviteter omfattet af det kooperative formål
 • Afsnit C.D.1.1.8.1.3 om at foreningens formål skal være at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser
 • Afsnit C.D.1.1.8.1.4 om medlemskredsen
 • Afsnit C.D.1.1.8.1.5 om omsætningen
 • Afsnit C.D.1.1.8.1.6 om at udlodning til medlemmerne skal ske på grundlag af den stedfundne omsætning med disse - bortset fra en normal forrentning af den indbetalte medlemskapital.