Indhold

Dette afsnit behandler betingelsen om, at medlemskredsen skal udgøre mindst 10 aktive medlemmer. Passive medlemmer tæller ikke med.

Afsnittet indeholder:

  • Afgrænsning af medlemskredsen ved koncernforbindelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit C.B.1.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL § 4.

Afgrænsning af medlemskredsen ved koncernforbindelse

Mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser skal fremmes gennem foreningen ved deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lign. måde. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Indgår der koncernforbundne selskaber i medlemskredsen, skal disse anses som ét medlem ved opgørelsen og vurderingen af, om andelsforeningen har mindst 10 medlemmer, se SEL § 1, stk. 2. Koncernforbundne selskaber kan således ikke etablere en fælles andelsforening.

Hvorvidt der foreligger koncernforbundne selskaber skal ifølge bestemmelsen bedømmes efter reglerne i KGL § 4, stk. 2. Dvs. at der både kan være tale om søsterselskaber og om moder-/datterselskaber.

Hvis et af medlemmerne i en andelsforening selv er en andelsforening, der omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, indgår denne forenings medlemmer ved opgørelsen af medlemskredsen. Det er således muligt at etablere en hovedforening, uden at der nødvendigvis er 10 medlemsforeninger.

De enkelte medlemmer af en kooperation må have sådanne modstridende interesser, at de kan anses som økonomisk uafhængige medlemmer. I det bindende svar SKM2011.253.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at omsætning med et datterselskab, der også var medlem af et andelsbeskattet aktieselsskab, kunne anses som medlemsomsætning, da der ikke var tale om uafhængige parter. Også uanset datterselskabet om handlede på samme vilkår, som de øvrige medlemmer i koncernen. Landsskatteretten ændrede i sagen SKM2013.235.LSR, det bindende svar, således at et kooperationsbeskattet selskabs omsætning med et datterselskab nu kunne medregnes ved opgørelsen af selskabets omsætning med medlemmer efter SEL § 15, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 Landsskatteretskendelser

SKM2013.235.LSR

Omsætning med datterselskab anset som medlemsomsætning.

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2014.303.SR

Spørger er kooperationsbeskattet, som en indkøbsforening. Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan opretholde kooperationsbeskatningen, uanset indkøb fremover vil ske fra et 100 % ejet datterselskab.

SKM2002.289.LR

I sagen fandt Ligningsrådet, at en andelsforening, der hidtil havde været skattepligtig ikke at kunne opretholde sin skattemæssige status som andelsbeskattet forening, hvis foreningen oprettede en ny medlemskategori bestående af de såkaldte associerede medlemmer. Associerede medlemmer ville i modsætning til foreningens øvrige medlemmer ikke være udlodningsberettigede, hvorfor betingelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 3 om omsætningsbestemt udlodning ikke ansås opfyldt.

 

TfS 1992, 236 LR

Et selskab, der skulle drive finansiel virksomhed og fungere som administrationsselskab for fem selskaber, der også drev finansiel virksomhed, kunne ikke beskattes som en kooperativ virksomhed, bl.a. fordi ejerkredsen for alle selskaber var sammenfaldende.

 

Andet

Skd. 1974, 28 DEP

En indkøbsforening optog som medlem et aktieselskab, hvis kapital næsten udelukkende ejedes af foreningen. Ca. 60 pct. af foreningens samlede omsætning skete med dette selskab, som herefter videresolgte det indkøbte til ikke-medlemmer. Foreningen blev herefter anset for omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.