Indhold

Dette afsnit handler om frister for registrering af køretøjer

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Ordinær frist
  • Ekstraordinær frist
  • Reaktionsfrist

Baggrund

Ved lov nr. 545 af 26. maj 2010 blev der i SFL indsat § 32 a om frister for registrering af køretøjer.

SFL § 32 a trådte i kraft 1. juli 2010.

Ordinær frist

Skat kan ikke ændre en afgørelse om registrering af et køretøj senere end 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. Se SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt.

Ekstraordinær frist

Uanset fristen i SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt. kan afgørelsen dog ændres i følgende tilfælde:

  • Hvis hidtidig praksis er endelig underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse eller en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Afgørelser, der er truffet før den afgørelse, der var til prøvelse i den sag, der resulterede i underkendelse af praksis, kan dog ikke ændres. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 1.
  • Hvis den, der har anmodet om registrering, eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgørelsen er truffet på et forkert eller ufuldstændigt grundlag. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 2.
  • Hvis Færdselsstyrelsen efter regler udstedt i medfør af færdselsloven eller lov om godkendelse og syn af køretøjer ændrer eller tilbagekalder en godkendelse, og Færdselsstyrelsens afgørelse har afledte konsekvenser for registreringen af et køretøj, Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 3.
  • Hvis SKAT konstaterer en åbenbar fejl i registreringen. Yderligere afgift i konsekvens af en ændring som nævnt i 1. pkt. pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4.
  • Hvis SKAT efter anmodning fra den, der er registreret som ejer af et køretøj, giver tilladelse til ændring af afgørelsen, fordi der foreligger særlige omstændigheder. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 5

Reaktionsfrist

Ændring af en afgørelse om registrering, skal varsles af SKAT inden 6 måneder efter, at SKAT eller den som har anmodet om registreringen, har fået kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af den ordinære frist. Se SFL § 32 a, stk. 2, 1. pkt.

Ændringen skal gennemføres senest 1 måned efter den dag, hvor ændringen er varslet. Se SFL § 32 a, stk. 2, 2. pkt.

Hvis det har betydning for ejerens muligheder for at varetage sine interesser, skal SKAT, efter anmodning fra ejeren, imødekomme en anmodning om en rimelig fristforlængelse. Se SFL § 32 a, stk. 2, 3. pkt.

SKAT kan, efter anmodning fra den registrerede ejer af et køretøj, dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Se SFL § 32 a, stk. 2, 4. pkt.