Indhold

Dette afsnit beskriver hjemmel til og retningslinjer for ransagning.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Retsplejelovens regler
 • Anmodning om ransagning
 • Forskel på ransagning og virksomhedseftersyn.

Regel

Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i told-, skatte- og afgiftslovgivningen sker i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf. Se fx  SKL § 87, OPKL § 19 og TDL § 80, stk. 5. I afgiftslovene er der en henvisning til OPKL § 19 eller selvstændige bestemmelser.

Retsplejelovens regler

Ransagning hos den skattepligtige/registreringspligtige eller hos tredjemand kan foretages af politiet efter bestemmelserne i RPL §§ 793-800.

Ransagning er et tvangsindgreb og forudsætter at:

 • den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en overtrædelse af straffebestemmelserne i den konkrete skatte- eller afgiftslov
 • overtrædelsen kan medføre frihedsstraf
 • ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for politiets efterforskning
 • at indgrebet er proportionalt med den forbrydelse som mistanken drejer sig om.

Se også

Se afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse

Anmodning om ransagning

Anmodning om ransagning fremsættes af told- og skatteforvaltningen til politiet med henvisning til bestemmelserne i den konkrete skatte- eller afgiftslov. Det skal fremgå,

 • hvad den pågældende er mistænkt for og om den pågældende allerede er sigtet,
 • hvad der forventes at blive fundet ved ransagningen,
 • hvad baggrunden for anmodningen er, og
 • hvad begrundelsen for anmodningen er, herunder hvorfor ransagning er nødvendig.

Forskel på ransagning og virksomhedseftersyn

Ransagningen adskiller sig på følgende punkter fra det virksomhedseftersyn mv., som Skattestyrelsen med assistance fra politiet kan foretage i medfør af kontrolbestemmelserne i skatte- eller afgiftslovgivningen:

 • Ransagning forudsætter blandt andet et mistankegrundlag for et strafbart forhold.
 • Politiet leder ransagningen og udarbejder kosterrapport.
 • Politiet yder under ransagningen en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for eftersynet.
 • Ransagning kan kun foretages på den pågældendes bopæl og private gemmer, hvis det udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den pågældendes advokats/revisors kontorlokaler.
 • Ransagning kan kun ske efter retskendelse, medmindre der foreligger særlige forhold, som bevirker, at ransagningens øjemed forspildes, hvis kendelse skulle afventes.
 • Ransagning på øjemedet skal af anklagemyndigheden inden 24 timer forelægges for en dommer.