Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 13 A om overtrædelse af oplysningspligter i forbindelse med aktiver i udlandet.

Afsnittet indeholder

 • Reglen videreføres kun delvis
 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Reglen videreføres kun delvis

SKL-Lbk 1264 § 13 A videreføres kun delvis, nemlig for så vidt angår SKL-Lbk 1264 § 11 C om udenlandske pensionsordninger og § 11 D om gaver til udlændinge. Reglerne er videreført i SKL § 84, nr. 1.

Sager om disse forhold vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 1, jf. SKL-Lbk 1264 § 13 A, jf. § 11 C henholdsvis § 11 D.

Se A.C.3.2.1.3.4.1 om diverse udlandsforhold, når overtrædelsen vedrører indkomståret 2018 eller senere indkomstår.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive eller afgiver urigtige oplysninger om

   1. udenlandske livs- eller pensionsforsikringer, se SKL-Lbk 1264 § 11 C, stk. 1,
   2. ydelse af gaver på over 60.000 kr. til udlændinge, se SKL-Lbk 1264 § 11 D,
   3. undlader at opfylde påbud om opsigelse af livs- eller pensionsforsikring, se SKL-Lbk 1264 § 11 C, stk. 7,

straffes med bøde. Se SKL-Lbk 1264 § 13 A, stk. 1. Se også SKL § 84, nr. 1.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret på det tidspunkt, hvor oplysningerne skulle være fremkommet eller påbuddet opfyldt. Både urigtige oplysninger (aktiv handling) og manglende oplysninger (passivitet) indgår i gerningsindholdet. Der er tale om en ren handlepligt.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

 • at oplysningerne er mangelfulde, eller
 • at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.