Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet  i SKL-Lbk 1264 § 13 B om  udstedelse af urigtige fakturaer mv.

Afsnittet indeholder

  • Reglen videreføres kun delvis
  • Regel
  • Fuldbyrdelsestidspunkt
  • Personer omfattet af reglen
  • Subjektive betingelser for strafansvar

Reglen videreføres kun delvis

SKL-Lbk 1264 § 13 B videreføres kun delvis, idet SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led, videreføres i SKL § 84, nr. 6, som en bødebestemmelse.

Sager om udstedelse af urigtige fakturaer vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr. 6, jf. SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led.

Se A.C.3.2.1.3.4.6 om udstedelse af fiktive fakturaer mv., når overtrædelsen vedrører indkomståret 2018 eller senere indkomstår.

Udstedelse af urigtig faktura mv., kan efter omstændighederne straffes som medvirken til skattesvig efter SKL-Lbk 1264 § 13 (til og med indkomståret 2017) henholdsvis SKL § 82, der viderefører SKL-Lbk 1264 § 13 (fra og med indkomståret 2018). Det vil fx være tilfældet, hvis det kan bevises, at udstederen var eller burde være vidende om, at modtageren ville anvende den urigtige faktura mv. til skattesvig.

Se A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82.

Regel

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6 om SKL § 84, nr. 6.

Bemærk

ML § 81, stk. 4, findes en  bestemmelse om medvirken til unddragelse af moms. Se afsnit A.C.3.2.1.10.2.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

Personer omfattet af reglen

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.

Subjektive betingelser for strafansvar

Se afsnit A.C.3.2.1.3.4.6.