Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 15 om forsæt til at undgå skatteansættelse.

Afsnittet indeholder

  • Reglen videreføres i SKL § 83
  • Regel
  • Fuldbyrdelsestidspunkt
  • Personer omfattet af reglen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen videreføres i SKL § 83

SKL-Lbk 1264 § 15 og § 16 videreføres i SKL § 83.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.3 om SKL § 83.

SKL-Lbk 1264 § 15 gælder for overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med indkomståret 2017.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 15, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 83, jf. SKL-Lbk 1264 § 15.

Regel

Den, der med forsæt til at undgå skatteansættelse

straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se SKL-Lbk 1264 § 15.

Bemærk

Grov uagtsomhed er straffri til og med indkomståret 2017.

Overtrædelse af SKL § 83, der gælder for overtrædelser vedrørende indkomståret 2018 eller senere indkomstår, omfatter også ansvar for grov uagtsomhed. Se SKL § 83, stk. 5.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Der skal i relation til SKL-Lbk 1264 § 15 være forsæt til skatteunddragelse på fuldbyrdelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor der skulle være selvangivet.

Personer omfattet af reglen

Personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, og personer der enten bliver fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige. Det gælder også juridiske personer.

Der er i praksis eksempler på, at SKL-Lbk 1264 § 15 kan bruges i visse tilfælde, når den skattepligtige driver uregistreret virksomhed, selv om Skattestyrelsen er bekendt med, at den pågældende bor eller opholder sig i Danmark. Se fx SKM2017.565.BR , SKM2017.567.BR og SKM2018.106.BR.

Subjektive betingelser for strafansvar

Der skal være forsæt til, at undgå en skatteansættelse ved at undlade at selvangive, hvilket typisk vil være tilfælde ved 

  • enten manglende tilmelding til folkeregisteret,
  • eller at den pågældendes opholdssted er ukendt,
  • eller at en registreringspligtig virksomhed ikke er registreret.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema indeholder afgørelser, hvor SKL-Lbk 1264 § 15 er anvendt:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.342.VLR

Fiktiv fraflytning, dobbelt domicil, hovedanpartshaver, dokumentfalsk og udenlandsk indregistreret bil.

Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1.910.975 kr.

SKL-Lbk 1264 § 15, jf. STRFL § 289

REGAL § 27

STRFL § 171

SKM2008.503.VLR

Tiltalte anset for at have opholdt sig i Danmark i den overvejende del af tiden og kunne derfor ikke anses for fraflyttet til Tyskland.
Straf: 10 måneders fængsel og tillægsbøde på 1,8 mio. kr.

SKL-Lbk 1264 § 15, jf. STRFL § 289

Byretsdomme

SKM2018.106.BR

Tiltalte havde for 2011-2013 unddraget moms ved for lave momsangivelser. Straffet efter STRFL § 289, jf. ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte havde for 2011 og 2012 selvangivet for lavt overskud af virksomhed. Straffet efter STRFL § 289, jf. SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1.

Tiltalte havde ikke selvangivet og havde ikke modtaget nogen skatteansættelse for 2013. Straffet efter STRFL § 289, jf. SKL-Lbk 1264 § 15.

Sandsynlighedsforsæt.

SKM2017.567.BR

Tiltalte, som er statsborger i et andet EU-land, opholdt sig og drev virksomhed i Danmark som prostitueret. Tiltalte var momsregistreret i Danmark i en periode fra 2010 til 2012, men blev afmeldt fra moms på SKATs foranledning. For 2010, 2011 og 2012 selvangav tiltalte for lavt overskud af virksomhed.

Sagens forhold 7 vedrørte skatteunddragelse for indkomståret 2013, hvor tiltalte ikke havde selvangivet og ikke havde modtaget nogen skatteansættelse.

Der skete domfældelse efter SKL-Lbk 1264 § 15.

Fortsættelse af virksomhed efter afmeldelse henført under SKL-Lbk 1264 § 15.
SKM2017.565.BR

Tiltalte fortsatte drift af virksomhed, efter at denne var tvangsafmeldt af SKAT pr. 30. oktober 2012.

Sagens forhold 4 vedrørte skatteunddragelse for indkomståret 2012, hvor tiltalte ikke havde modtaget nogen skatteansættelse.

Der skete domfældelse efter SKL-Lbk 1264 § 15.

Fortsættelse af virksomhed efter tvangsafmeldelse henført under SKL-Lbk 1264 § 15.

Det fremgår af vidneforklaring afgivet af en skattemedarbejder i sagen, at tiltalte var uden kendt adresse fra juli 2013.