Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved lønmodtagerens overtrædelse af kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fuldbyrdelsestidspunkt
  • Personer omfattet af reglen
  • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den, der lader sig udbetale A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag og den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger

  1. ved brug af skattekort overfor en anden indeholdelsespligtig end den, hvortil skattekortet er afgivet elektronisk, og om indkomstforhold mv. som påføres skattekortet,
  2. til beregning af passivposter ved generationsskifte i levende live eller fortier oplysninger af betydning for beregningen,
  3. overfor arbejdsgiverkontrollen ved oplysning af navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesforhold og dettes varighed eller undlader at afgive disse oplysninger,

straffes på samme måde, som anført i KSL § 74.

Se KSL § 75.

Bemærk

Med virkning for indkomståret 2011 er straffebestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsbidrag ophævet og det strafbare forhold omfattes nu af kildeskatteloven, hvor manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag er gjort strafbart. Se afsnit A.C.3.2.1.9.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i KSL § 75, stk. 1, nr. 1 er fuldbyrdet ved modtagelse af A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, hvor der ikke er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

I resten af bestemmelsen (pkt. a-c) er gerningsindholdet fuldbyrdet ved afgivelsen af de urigtige eller vildledende oplysninger, eller ved fortielsen af de pligtige oplysninger, når handlepligten indtræder.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt og ansvarssubjekt er alle personer, som har A-indkomst eller arbejdsmarkedspligtig indkomst.

Bemærk

En hovedaktionær, som samtidig er direktør og får udbetalt A-indkomst, uden at der er indeholdt A-skat af virksomheden, vil blive straffet efter KSL § 74, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, ►for på virksomhedens vegne ikke at have indeholdt A-skat.◄ Den pågældende vil alternativt kunne straffes efter SKL § 82 eller § 83, da virksomheden ikke er en uafhængig tredjemand.x

Subjektive betingelser for strafansvar

Både forsætlige og groft uagtsomme handlinger og undladelser er strafbare.