Indhold

Dette afsnit beskriver de strafferetlige forældelsesfrister, som fremgår af straffelovens almindelige del.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Juridiske personer
  • Retsvirkning af forældelse.

Regel

En forbrydelse straffes ikke, når der er indtrådt forældelse. Se STRFL § 92.

Strafansvaret for en forbrydelse forældes på forskellige tidspunkter. Det er alene strafferammen, der afgør forældelsesfristen.

Forældelsesfrist på 2 år

Strafansvaret forældes efter 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i et år for overtrædelsen. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at forældelsesfristen er 2 år for overtrædelse af alle de bestemmelser, hvor straffen kun er bøde. Det er typisk ordensbestemmelser, hvor der ikke er forsæt til at unddrage det offentlige skat eller afgifter.

Forældelsesfrist på 5 år

Forældelsesfristen er 5 år, når strafferammen er over 1 år og indtil 4 år. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 2.

Mange bestemmelser om overtrædelser i skatte- told- og afgiftslovgivningen har en strafferamme fra bøde til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og der gælder i disse tilfælde en 5-årig forældelse. Det gælder også i tilfælde, hvor den konkrete sanktion, som udmåles for overtrædelsen, er bøde. Det er ikke et krav, at der opnås eller kan opnås uberettiget vinding.

Uberettiget vinding

Forældelsesfristen for alle forhold, hvor der opnås eller kan opnås uberettiget vinding, og som ikke falder ind under straffelovens § 289, er 5 år. Se STRFL § 93, stk. 2, nr. 2. Det betyder, at selvom der i bestemmelsen kun er bødestraf, fx fordi der kun er tale om en groft uagtsom unddragelse, vil forholdet kunne falde ind under § 93, stk. 2, nr. 2.

Forældelsesfrist på 10 år

Forældelsesfristen er 10 år, når strafferammen er over 4 år indtil 10 år. Det betyder, at forhold, der falder ind under straffelovens § 289, har en forældelsesfrist på 10 år. Se STRFL § 93, stk. 1, nr. 3.

Flere overtrædelser

Hvis der ved den samme handling er begået flere overtrædelser, hvor der gælder forskellige forældelsesfrister, skal forældelsen beregnes ud fra den overtrædelse med den længste forældelsesfrist, jf. STRFL § 93, stk. 3.

Hvis samme person derimod ved forskellige handlinger har begået flere overtrædelser, er det forældelsesfristen for den enkelte overtrædelse, der skal iagttages.

Juridiske personer

Selvom en juridisk person kun kan få bødestraf, er forældelsesfristen for juridiske personer identiske med forældelsesfristerne for de materielle straffebestemmelser, som er overtrådt.

Eksempel

En juridisk person har forsætligt unddraget for 5.000.000 kr. i skat, og kan derfor tiltales for overtrædelse af SKL § 82, stk.1, jf. STRFL § 289. Forbrydelsen forældes først 10 år efter, at de urigtige oplysninger er afgivet af selskabet.

Retsvirkning af forældelse

Hvis forældelse er indtrådt efter disse regler, er retsvirkningen frifindelse. Det betyder, at forældelse er en objektiv straffrihedsgrund.