Indhold

Dette afsnit handler om skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overtrædelse første gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse anden gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse tredje gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse fjerde gang eller flere (skærpelse fra 2017)
  • Fuld kumulation
  • Gentagelsesvirkning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4 om ordensbødekataloget.

Regel

Der kan pålægges en skærpet ordensbøde, blandt andet når det ikke er muligt at konstatere, om den pågældende afgift er betalt.

Se om de relevante bestemmelser i colalovgivningen i afsnit A.C.3.2.1.10.3.

Overtrædelse første gang (skærpelse fra 2017)

En overtrædelse af en lovbestemmelse i colalovgivningen straffes med en skærpet bøde pr. overtrådt lov på 5.000 kr., som kan fastsættes administrativt ved et bødeforelæg.

 Bemærk

For førstegangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet fra 5000 til 10.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Derfor har Skattestyrelsen anmodet politi og anklagemyndighed om at føre en række prøvesager for at få fastlagt bødeniveauet, inden Skattestyrelsens straffesagsenheder kan afslutte sager om førstegangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg. Der er offentliggjort domme i x16x prøvesager. Se xSKM2020.441.BR, SKM2020.440.BR, SKM2020.438.BR, SKM2020.437.BR, SKM2020.436.BR, SKM2020.435.BR, SKM2020.434.BR, SKM2020.377.BR,x SKM2020.315.BR, SKM2020.256.BR, SKM2020.243.BR, SKM2020.212.BRSKM2019.131.BR, SKM2019.130.BR, SKM2019.128.BR og SKM2019.326.BR.

xRigsadvokaten har på grundlag af domme i prøvesagerne udmeldt, at sanktionspraksis for førstegangsovertrædelse af colalovgivningen skal følge det bødeniveau, der var skitseret i bemærkningerne til lovforslaget (se ovenfor). Disse sager kan derfor afgøres af Skattestyrelsens straffesagsenheder med administrative bøder på 10.000 kr.x


Overtrædelse anden gang (skærpelse fra 2017)

I gentagelsestilfælde fastsættes bøder til det dobbelte af bøder for førstegangstilfælde. Se forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006. Da der foreligger flere domme, hvor der i gentagelsestilfælde vedrørende overtrædelse af de nævnte love er sket en fordobling af bøden fra 5.000 kr. til 10.000 kr., er der skabt hjemmel til at fastsætte administrative bøder svarende til det dobbelte af førstegangsbøden. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

Østre Landsret har fastslået, at overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne inden for colalovgivningen kan betragtes som ligeartet kriminalitet, der kan tillægges gentagelsesvirkning ved bødens fastsættelse. Se SKM2009.654.ØLR.

Dommen har den betydning, at overtrædelse af en bestemmelse i colalovgivningen med skærpet ordensbøde på 5.000 kr. kan tillægges gentagelsesvirkning, så bøden fordobles, når der for anden gang sker en overtrædelse af en af bestemmelserne i colalovgivningen, selvom den pågældende bestemmelse ikke tidligere har været overtrådt. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

Bemærk

For andengangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet til 20.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at få fastlagt bødeniveauet, inden Skattestyrelsen kan afslutte sager om andengangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg.

Overtrædelse tredje gang (skærpelse fra 2017)

Der er skabt domspraksis for skærpet bøde i tilfælde, hvor colalovgivningen er overtrådt for tredje gang. Se SKM2009.654.ØLR. I disse tilfælde skal der fastsættes en administrativ bøde på 12.500 kr. pr. overtrædelse svarende til andengangsbøden plus 25 % af andengangsbøden, hvis tredjegangsovertrædelsen er sket senest 31. december 2016. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

Eksempel

Ved overtrædelse tredje gang senest 31. december 2106, beregnes bøden således:

10.000 kr. + 2.500 kr. = 12.500 kr.

 Bemærk

For tredjegangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet til 30.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at få fastlagt bødeniveauet, inden Skattestyrelsen kan afslutte sager om tredjegangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg.

Overtrædelse fjerde gang eller flere (skærpelse fra 2017)

Hvis det er konstateret, at den pågældende har overtrådt colalovene mere end tre gange, skal sagen indbringes for domstolene som prøvesag.

Hvis overtrædelsen er sket for fjerde gang senest 31. december 2016, skal der nedlægges påstand om, at bøden fastsættes til et beløb svarende til tredjegangsbøden plus 25 % af tredjegangsbøden. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

Alternativt kan sagen tilbydes afsluttet administrativt med et bødeforlæg svarende til bøden for en tredjegangsovertrædelse. Dette for at undgå, at der sideløbende skal føres prøvesager både om fjerdegangsovertrædelser begået senest 31. december 2016 og om fjerdegangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere, jf. nedenfor.

Bemærk

Hvis overtrædelsen er sket for fjerde gang den 1. januar 2017 eller senere, skal der i prøvesagen nedlægges påstand om, at bøden fastsættes til 40.000 kr. pr. overtrådt lov.

Eksempel

Ved overtrædelse fjerde gang senest 31. december 2016 beregnes bøden således, hvis sagen rejses som prøvesag:

12.500 kr. + 3.125 kr. = 15.625 kr. Afrundes til 15.000 kr.

Alternativt kan sagen tilbydes afsluttet administrativt med et bødeforlæg på 12.500 kr. svarende til bøden for en tredjegangsovertrædelse.

Bemærk

Ved overtrædelser begået 1. januar 2017 eller senere indbringes sagen for domstolene som prøvesag, hvor der nedlægges påstand om, at bøden fastsættes til 50.000 kr. i femtegangstilfælde, 60.000 kr. i sjettegangstilfælde osv.

Bemærk

Østre Landsret har inden lov nr. 1554 af 13. december 2016 fastsat en bøde for overtrædelse 4. gang svarende til tredjegangsbøden med et tillæg på 25%. Se  SKM2013.283.ØLR og SKM2013.334.ØLR. Østre Landsret har i to andre domme fastsat en bøde for overtrædelse 4. gang svarende til tredjegangsbøden med et tillæg på 50%.

Denne praksis er ikke retningsgivende for overtrædelser begået 1. januar 2017 eller senere. 

Fuld kumulation

Fuld kumulation betyder,

  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov sammenlægges, og
  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov og af en eller flere andre skatte- og afgiftslove sammenlægges.

Princippet om fuld kumulation gælder fuldt ud for skærpede ordensbøder omfattet af colalovgivningen. Det betyder, at ordensbøder for flere overtrædelser af colalovene lægges sammen. Princippet om fuld kumulation er fastslået ved fast retspraksis.

Af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 fremgår endvidere, at principperne om fuld kumulation gælder fuldt ud for sager om overtrædelse af pantbekendtgørelsen. Se BEK. nr. 540 af 22. maj 2017.

Se afsnit A.C.3.5.3.4 om straf for overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Eksempel (førstegangsovertrædelser begået senest den 31. december 2016)

En overtrædelse af en af afgifterne

5.000 kr.

Tre overtrædelser af en af afgifterne

15.000 kr.

To overtrædelser af en afgift + en overtrædelse af en anden afgift

15.000 kr.

To overtrædelser af en afgift + en overtrædelse af en anden afgift + en overtrædelse af pantmærkningsreglerne

20.000 kr.

Se SKM2013.366.ØLR.

Gentagelsesvirkning

Overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne i punktafgiftslove omfattet af colalovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning.

Bemærk

Overtrædelse af flere regnskabsregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet, og overtrædelse af flere tilmeldingsregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet. Det betyder, at en pådømt overtrædelse af en regnskabsregel i én colalov ikke alene tillægges gentagelsesvirkning ved senere overtrædelse af samme lov, men ved senere overtrædelse af enhver af regnskabsreglerne omfattet af colalovgivningen. Se SKM2009.815.SKAT og A.C.3.5.6.1 vedrørende ligeartet kriminalitet.

Bemærk

En overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens pantregler har ingen gentagelsesvirkning på en efterfølgende overtrædelse af colalovgivningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

   

SKM2014.651.ØLR

T var tiltalt for at have markedsført 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse.

T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne.

Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt.

Mineralvandsafgiftsloven er ophævet pr. 1. januar 2014

SKM2013.366.ØLR

T havde i sin kiosk ikke opbevaret følgesedler/kvitteringer for cider, sodavand og slik samt undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab. T var tidligere straffet med bødeforelæg på 5.000 kr.

T forklarede, at de manglende bilag lå hos hans revisor og han havde ikke flere kasserapportbøger at skrive i, men han lavede kasseafstemning.

Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Retten undlod i medfør af stk. 7 at foretage absolut kumulation af bøderne. Den lagde herved vægt på de forholdsvis beskedne afgiftsbeløb, som SKAT havde ansat. Dommen blev anket af SKAT.

SKAT fik medhold i landsretten. Landsretten fastsatte en samlet bøde på 30.000 kr. Der skulle ske absolut kumulation. Det fremgik af forarbejderne, at der skal udmåles en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, uanset om det afgiftsunddragne beløb var beskedent, da bødeniveauet skal virke præventivt og at der skal ske absolut kumulation ved bødefastsættelsen i sager, hvor nogen har gjort sig skyldig i overtrædelse af en eller flere af bestemmelserne i punktafgiftslovgivningen.

Overtrædelse 2. gang

Landsretten bemærkede, at der ikke var særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af kumulationsbestemmelsen.

SKM2013.334.ØLR

T var tiltalt for ikke i sin forretning at kunne forevise følgesedler, kvitteringer og forskriftsmæssigt regnskab for 15,6 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg. T havde tidligere 3 gange modtaget bøder for overtrædelse af chokolade- og sukkervareafgiftslovgivningen. 

T erkendte sig skyldig. 

Byretten fandt T skyldig og fastsatte bøden til 18.500 kr. samt rettighedsfrakendelse i 1 år. Retten lagde vægt på, at T tidligere var straffet 3 gange for overtrædelse af afgiftslovgivningen, og at det derfor ikke var muligt, at konstatere, om der var betalt afgift af varer udbudt til salg i forretningen. 

Landsretten stadfæstede dommen, men nedsatte bøden til 15.000 kr. efter anklagemyndighedens påstand.

Overtrædelse 4. gang. 

Dommen er afsagt den 20. september 2012 

Østre Landsret har i to andre domme fastsat bøden til 18.500 kr. pr. overtrædelse. 

Domspraksis er således ikke afklaret.

SKM2013.283.ØLR

T havde ikke kunnet fremvise de relevante fakturaer for slik, chokolade og mineralvand i sin butik og der var i butikken ni 2-liters sodavand uden pantmærkning. T kunne ikke fremvise et forskriftsmæssigt regnskab. Der var tale om en fjerdegangsovertrædelse af afgiftslovene og tredjegangsovertrædelse af pantbekendtgørelsen.

 T erkendte de faktiske forhold, men forklarede at han havde fakturaer, men SKAT havde ikke givet ham nok tid til at finde dem frem. Nogle af fakturaerne lå hos revisoren. Han var ikke klar over at fakturaerne skulle opbevares i butikken. Sodavandsflaskerne uden pantmærkning var opført på en faktura og det var en leverandørfejl. Han ønskede at samarbejde med SKAT, men følte ikke, at SKAT ønskede at samarbejde med ham og vejlede ham om reglerne. 

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 74.500 kr. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på at en fjerdegangsovertrædelse af chokoladeafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven straffes med en bøde på 15.500 kr. og en tredjegangsovertrædelse af pantbekendtgørelsen straffes med bøde på 12.500 kr., samt at en andengangsovertrædelse af chokoladeafgifts- og mineralvandsloven efter praksis straffes med 10.000 kr., mens en tredjegangsovertrædelse efter praksis straffes med en bøde på 12.500 kr. T blev frakendt næringsbrev i 2 år. 

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 72.500 kr. Landsretten tog udgangspunkt i, at bøden for overtrædelse af afgiftslovene i tredjegangstilfælde efter praksis er 12.500 kr. og fandt at bøden for fjerdegangstilfælde derfor passende kunne fastsættes til 15.000 kr. pr. overtrædelse. 

Overtrædelse 4. gang. 

Dommen er afsagt den 9. august 2012. 

Østre Landsret har i to andre domme fastsat bøden til 18.500 kr. pr. overtrædelse. 

Domspraksis er således ikke afklaret.

Mineralvandsafgiftsloven er ophævet pr. 1. januar 2014.

SKM2009.654.ØLR

SKM2009.815.SKAT

Tiltalte havde en kiosk, hvorfra han bl.a. havde mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, som foreskrevet i den såkaldte "cola-lovgivning".  T kunne ikke ved SKATs kontrol fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punktafgiftslove i "cola-lovgivningen".

Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt at bøden i tredjegangstilfælde skulle være 15.000 kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt. Byretten begrundede bødestørrelsen med at der var tale om tredjegangsovertrædelse og at der efter der efter reglerne og forarbejderne forudsættes fastsættelse af væsentligt højere bøder. Det er ligeledes fastsat i reglerne, at der skal fastsættes en bøde for hver overtrædelse og at der skal ske fuldstændig kumulation af bøderne.

Landsretten fandt at der var tale om tredjegangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere er straffet efter spiritusafgiftsloven.

Landsretten fandt, under henvisning til bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. maj 2006, hvorefter en bøde i 3. og 4. gangstilfælde bør være klart højere end det dobbelte af 5.000 kr., bøden for de af tiltalte begåede overtrædelse passende kunne fastsættes til 12.500 kr. eller i alt 62.500 kr.

Overtrædelse 3. gang.

Dommen anser en overtrædelse af bestemmelser i Chokoladeafgiftsloven, Mineralvandsafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven og Øl- og vinafgiftsloven for ligeartet kriminalitet.

Byretsdomme

 

xSKM2020.441.BRx

 

xT var tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven ved at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted for sit køb af chokolade- og sukkervarer samt spiritus.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 20.000 kr.x

 

xPrøvesag.

Chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven- udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x

 

xSKM2020.440.BRx

 

xT var tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftsloven ved at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted for køb af vandpibetobak samt for ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab som kunne danne grundlag for afgørelsen af, om afgiften var betalt.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 10.000 kr.x

 

xPrøvesag.

Tobaksafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x

 

xSKM2020.438.BRx

 

xT var tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven ved at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer var betalt, og for at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier for sit køb af de afgiftspligtige varer.

Endvidere var T tiltalt for overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 15.000 kr., hvoraf bøden for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven udgør 10.000 kr.x

xPrøvesag.

Chokoladeafgiftsloven og pantbekendtgørelsen - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x
 

xSKM2020.437.BRx

 

xT var tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftsloven ved at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt samt for at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted for sit køb af de afgiftspligtige varer.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 10.000 kr.x

xPrøvesag.

Tobaksafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x

 

xSKM2020.436.BRx

 

xT var tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven og tobaksafgiftsloven ved at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften  var betalt samt for at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted for sit køb af de afgiftspligtige varer.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 20.000 kr. svarende til 10.000 kr. pr. overtrådt lov.x 

xPrøvesag.

Chokoladeafgiftsloven og tobaksafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x
 xSKM2020.435.BRx  

xT var tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftsloven ved at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt samt for at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted for sit køb af de afgiftspligtige varer.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 10.000 kr.x 

xPrøvesag.

Tobaksafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x
 xSKM2020.434.BRx  

xT var tiltalt for i to tilfælde at have overtrådt chokoladeafgiftsloven ved at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt samt for at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted for sit køb af de afgiftspligtige varer.

Endvidere var T tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven ved at have købt og indført chokolade- og sukkervarer fra Sverige beregnet til videresalg i Danmark uden, forinden vareafsendelsen blev begyndt, at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften her i landet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 30.000 kr.x

xPrøvesag.

Chokoladeafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x
 xSKM2020.377.BRx  

xT var tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven ved at have udbudt afgiftspligtige varer til salg uden at opbevare følgesedler eller kvittering for de afgiftspligtige varer samt for ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 10.000 kr.x

xPrøvesag.

Chokoladeafgiftsloven - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.x
SKM2020.315.BR T var tiltalt for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Han blev standset ved grænsen med 2.856 dåseøl, uden at han forinden havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Han havde heller ikke tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper til Dansk Retursystem A/S.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en ordensbøde på 20.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til en skærpelse af "cola-bøderne".
Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.
SKM2020.256.BR

T var tiltalt for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Han blev standset ved grænsen med 2.112 dåseøl, uden at han forinden havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Han havde heller ikke tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper til Dansk Retursystem A/S.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en ordensbøde på 20.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til en skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.

SKM2020.243.BR

T var tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftsloven ved som indehaver af en virksomhed at være i besiddelse af 1,627 kg vandpibetobak, som var udbudt til salg til forretningens kunder. T havde ikke opbevaret følgesedler eller kvitteringer for den afgiftspligtige vandpibetobak på forretningsstedet, ligesom T ikke havde ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en ordensbøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til en skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.

SKM2020.212.BR

T var tiltalt for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven ved som indehaver af en virksomhed at have indkøbt og importeret i alt 10,92 kg chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer fra Sverige, beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varerne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T blev idømt en ordensbøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til en skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017 - overtrædelse første gang.

SKM2019.326.BR

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet for de afgiftspligtige varer, der var udbudt til salg i forretningen, da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 2. februar 2017. Derudover var T tiltalt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til en skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017.

SKM2019.131.BR

T var tiltalt for den 28. januar 2017 at have købt og importeret 372,79 kg chokolade- og sukkervarer i Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt, at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og uden at have betalt afgift af varerne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017.

SKM2019.130.BR

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 60,816 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 18. januar 2017. Derudover var T tiltalt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af, om afgiften var betalt, og hvorfra varerne var leveret.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017.

SKM2019.128.BR

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 24,385 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 26. januar 2017. Derudover var T tiltalt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 10.000 kr.

Byretten lagde vægt på bemærkningerne i lovforslaget, hvor der blev lagt op til skærpelse af "cola-bøderne".

Prøvesag - udmåling af bødeniveau efter skærpelse pr. 1. januar 2017.