Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Ordensbøder ved overtrædelser af toldloven
  • Ordensbøder ved overtrædelser af toldlovgivningen i øvrigt.

Ordensbøder ved overtrædelser af toldloven

I sager om illegal varetrafik - smugleri - efter TDL § 73 er der ikke tale om overtrædelser, som kan straffes med ordensbøde.

Ved overtrædelser i den legale varetrafik, som er omfattet af TDL §§ 76 - 79 b, kan der være tale om ordensforseelser.

Skemaet viser forseelser, hvor der kan gives ordensbøder efter toldlovens §§ 76 - 79 b.

Bestemmelse 

Hvis overtrædelsen drejer sig om ...

... så er bøden

§ 76, stk. 1

urigtig angivelse til fortoldning, gentagne tilfælde inden for 2 år af simpel uagtsomhed

3.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143, § 145 og § 18, stk. 2

urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO) - grov uagtsomhed

3.000 kr. - 7.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79b jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143, § 145 og § 18, stk. 2

urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO), gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

3.000 kr.

§ 76, stk. 2, jf. stk. 1, jf. told-behandlingsbekendtgørelsens § 90, stk. 7

urigtig angivelse ved proviantering af fiskerfartøjer, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. - 2.500 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143 og § 86, stk. 2

chauffører, der foretager urigtige angivelser i tolddeklaration for lastbiler, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 143, § 145 og § 53

registrerede virksomheder mv., der foretager urigtig angivelse i udførselsangivelser, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed. (Hvis der er tale om landbrugsvarer, der udføres mod eksportrestitution, straffes forholdet af EU-direktoratet efter bestemmelser i ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri)

3.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 143 og § 145, jf. § 110, stk. 1, jf. § 97, stk. 5 eller § 102, stk. 2

provianteringsvirksomheder der førermangelfulde eller urigtige regnskaber, mv., ved grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143 og § 145, jf. § 93, stk. 1, og § 95, stk. 2

rederier (færger, rute-skibe mv.) der afgiver urigtige oplysninger om proviantbeholdning eller om passagertal mv. grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. , toldbehandlingsbekendtgørelsen § 143 og § 75, stk. 1 og 2

skibsførere m.fl., der afgiver urigtig deklaration af proviantbeholdning i proviantrummet - fejltælling mv. (manko eller overskud), grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 77, stk. 1, nr. 1

virksomheder, der udsteder urigtige oprindelsesdokumenter

3.000 kr. og derover

§ 77, stk. 1, nr. 2

den, der afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå told- og skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelsen af de i § 61 og § 63 nævnte dokumenter

3.000 kr.

§ 78

den, der fjerner, foretager eller forårsager brud på forsegling eller identitetsmærke eller gør disse uvirksomme, samt undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling, for told- og skatteforvaltningen

3.000 kr. og derover

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, 1. pkt.

den, der fx skibsførere og chauffører undlader at give oplysning om et befordringsmiddel, dets besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning

1.200 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, 1. pkt.

skibsførere m.fl., der afgiver urigtige oplysninger om rum og gemmer i skibe, fly eller befordringsmidler

1.200 kr. og derover

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 62, stk. 1

virksomheder, der undlader at afgive oplysninger ved værdiundersøgelse eller verifikation af varecertifikater

3.000 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 2, jf. § 17, stk. 1, 2. pkt.

skibsførere m.fl., der undlader af at efterkomme påbud om at påvise, åbne eller afdække adgange til last, rum og gemmer der.

1.200 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1

skibsførere, der undlader af at foretage anmeldelse ved skibets ankomst og afsejling (handelsskibe, fisker-fartøjer mv.) fra et andet sted i EU's toldområde

800 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1, og § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143, jf. § 86, stk. 2

førere af befordringsmidler, der ved ankomst til toldområdet fra et tredjeland og før afgang fra toldområdet til tredjeland undlader at anmelde sig for told- og skatteforvaltningen (standse op for toldkontrol))

1.200 kr.

 

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.3 Beregning af bøde ved medbragte likvide midler, der ikke er angivet til told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4

Ordensbøder ved overtrædelser af toldlovgivningen i øvrigt

Overtrædelser af toldbehandlingsbekendtgørelsen straffes efter toldloven, hvis der i toldloven er fastsat straf for overtrædelserne, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 143, stk. 1. Andre overtrædelser af bekendtgørelsen kan straffes med bøde, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 143, stk. 2.

Overtrædelse af ordens- og kontrolforskrifter fastsat i forordninger udstedt af EU på toldlovgivningens område kan ligeledes straffes med bøde, jf. toldlovens § 79, nr. 4. I praksis er der hovedsageligt tale om ordens- og kontrolforskrifter fastsat i EUTK, Kommissionens delegerede forordning og i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser.

Bøderne kan fastsættes til mindst 3.000 kr. og højest 7.000 kr.

I overvejelserne ved fastsættelse af bødestørrelsen skal det indgå, om der er tale om førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, overtrædelsens karakter og størrelsen af et eventuelt unddraget beløb.