Retsvirkningerne af en indgået afdragsordning

Selv om en afdragsordning overholdes af skyldner, kan RIM foretage og realisere udlæg, foretage modregning, indtrædelse mv. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 9.

Selvom RIM ikke længere skal tage et forbehold i afgørelsen for at kunne foretage fx modregning, bør RIM fortsat vejlede skyldnere om dette i en afgørelse.

Der er ikke klageadgang til Landsskatteretten over et eventuelt modregningsforbehold i forbindelse med en afdragsordning. Se SKM2008.1011.LSR

 

Fratagelse af udlagte effekter, når der samtidig indgås en afdragsordning

Fogedretten kan bestemme, at ejendele, der er foretaget udlæg i, ikke må tages fra skyldner, når

  • han indgår en afdragsordning, der er fastsat af fogedretten og
  • ordningen løber i maksimalt 10 måneder.
  • Se RPL § 525.

    Bestemmelsens formål er at hindre, at genstande, der har en betydelig brugsværdi for skyldner sælges på tvangsauktion, inden skyldner har haft rimelig mulighed for at betale restancen.

    RIM anvender de samme principper som Fogedretten. Se RPL § 525.