Indhold

Dette afsnit indeholder rækkevidden af momsfritagelsen for underleverandører af biydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Omfanget af momsfritagelsen i forhold til underleverandører
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfanget af momsfritagelsen i forhold til underleverandører

Det forhold, at en finansiel tjenesteyder (pengeinstitutter mv.) kan fakturere biydelser momsfrit til sin kunde medfører ikke, at en underleverandør tilsvarende kan levere ydelserne til den finansielle tjenesteyder uden at pålægge moms. Det vil sige, at når den finansielle tjenesteyder vælger at outsource biydelserne til en underleverandør, så skal underleverandøren som udgangspunkt lægge moms på ydelserne, fordi underleverandøren ikke leverer den momsfritagne hovedydelse.

Underleverandøren kan dog under særlige omstændigheder undlade at lægge moms på vederlaget for ydelser til den finansielle tjenesteyder, hvis underleverandørens ydelser set under ét udgør en særskilt enhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en af de ydelser, der er momsfri efter ML § 13, stk. 1, nr. 11. Se EF-domstolens sag C-2/95, SDC.

Underleverandøren kan derudover undlade at lægge moms på ydelser, der efter en konkret vurdering må anses for biydelser til den momsfrie ydelse leveret af underleverandøren selv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-2/95, SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, f.eks. at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.

Skatterådet

SKM2011.558.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en advokats ydelse med udarbejdelse af gældsbreve og pantebreve er momsfri, når advokaten ikke selv yder, formidler eller forhandler lånet eller sikkerheds- og garantistillelsen.