Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2020-1. 

Bemærk:

Ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24 2019-20) har Folketinget ændret en række punktafgiftslove med det formål at hæve bødeniveauet for overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere hævet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte-, moms, og lønsumsafgiftsstraffesager. Se afsnit A.C.3.5.2.2 om beregning af normalbøder i punktafgiftslovgivningen

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.2 Afgift af konsum-is

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

 • Andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer i CHOAL tidligere § 1, stk. 1, nr. 4, er udgået af afsnit E.A.2.3.3 som følge af råstofafgiftens ophævelse, og afsnittet er konsekvensrettet.
 • Lov nr. 1295 af 5. december 2019. Bestemmelserne om registrering i CHOAL § 3, stk. 2 og 3, for virksomheder der henholdsvis fremstiller eller anvender overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til fremstilling af ikke-chokoladeafgiftspligtige varer, gælder ikke for virksomheder der fremstiller konsumis omfattet af ISAL § 1, stk. 1. Se afsnit E.A.2.3.4. Bestemmelsen om afgiftsfritagelse for lægemidler i CHOAL § 1, stk. 2, nr. 1, og bestemmelsen om fradrag i den afgiftspligtige mængde for varer, der leveres til fremstilling af apotekervarer i CHOAL § 8, stk. 1, nr. 5, er nyaffattet. Se afsnit E.A.2.3.6.2 og E.A.2.3.8. Der er skabt mulighed for, at organisationer mv., der er godkendt efter Ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, under nærmere fastsatte betingelser kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled. Se afsnit E.A.2.3.1 og E.A.2.3.8.
 • Bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019. I bekendtgørelsen fastlægges regnskabskrav mv. for ovennævnte organisationer mv., der søger om godtgørelse af bl.a. chokolade- og sukkervareafgift. Se. afsnit E.A.2.3.1 og E.A.2.3.8.
 • SKM2019.618.SKTST. Styresignalet præciserer reglerne indtil 31. december 2017 for opgørelse af dækningsafgift efter CHOAL § 22 af masser mv. omfattet af CHOAL § 1, stk. 2, nr. 6. Se afsnit E.A.2.3.8.

E.A.2.4 Dækningsafgift

 • Afsnittet er konsekvensrettet som følge af ophævelsen af råstofafgiften. Se afsnit E.A.2.4.
 • Lov nr. 1295 af 5. december 2019. For at undgå dobbeltbeskatning i visse overgangssituationer er der bl.a. skabt mulighed for godtgørelse af dækningsafgift betalt inden 1. april 2019 af virksomheder, der fremstiller konsumis. Se afsnit E.A.2.4.1 og E.A.2.4.5.

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

 • SAU (alm. del) spm. 83 (samling 2019-20). Skattestyrelsen har oplyst, at der ved opgørelsen af den fremstillede mængde, skal tages udgangspunkt i den spiritus, der forefindes efter endt destillation. Det skyldes, at der ved destillationen ”fremstilles” et spiritusafgiftspligtigt produkt. Se afsnit E.A.3.1.5.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

E.A.5.3 Afgift af kaffe

E.A.6.2 Afgift af lystfartøjsforsikringer

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser og engangsservice

 • Ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love er bødeniveauet for overtrædelser af emballageafgiftsloven begået den 1. januar 2020 eller senere hævet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte- moms, og lønsumsafgiftsstraffesager. Se E.A.7.1.16.
 • Ved lov nr. 1587 af 27. december 2019 blev emballageafgiften for hhv. bæreposer og engangsservice tredoblet. Afgiftsforhøjelsen skete af miljømæssige hensyn og skulle medvirke til en reducering af mængden af affald, samt mindske unødig brug af ressource til engangsformål. Se E.A.7.1.7 og E.A.7.1.9.

E.A.9 Afgifter af spil

 • SKM2019.557.SR. Afregning af spilleafgift skulle alene ske fra egen tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. Se afsnit E.A.9.5.

E.A.10 Tobak