Indhold

Dette afsnit beskriver kort de overordnede og væsentligste skattemæssige virkninger af at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver. 

Afsnittet indeholder:

  • Virkningerne for det indskydende selskab
  • Virkningerne for det modtagende selskab
  • Virkningerne for de modtagne vederlagsaktier.

Virkningerne for det indskydende selskab

Traditionelt svarer virkningerne af en skattefri tilførsel af aktiver til en skattefri virksomhedsomdannelse. Indførelsen af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i 1992 var i vidt omfang baseret på reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse samtidig med, at de implementerede fusionsskattedirektivet. En skattefri virksomhedsomdannelse svarer i vidt omfang til en skattefri tilførsel af aktiver, dog således at en skattefri virksomhedsomdannelse er udtryk for, at en fysisk person tilfører sin personlige virksomhed til et selskab. De overordnede successionsprincipper er således ens, ligesom betingelsen for tilførsel af hele den personlige virksomhed svarer til kravet om, at der i en tilførsel ikke må ske opsplitning af en virksomhed (eller en gren heraf).

Fortjeneste og tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der ved tilførslen bliver knyttet til et dansk selskab eller et udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, skal ikke medregnes ved opgørelsen af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst. Se FUL § 15 d, stk. 1.

Virkningerne for det modtagende selskab

Samtidig succederer det modtagende selskab i det indskydende selskabs aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning. Se FUL § 15 d, stk. 2 og 3, med henvisning til FUL § 8. Se også afsnit C.D.6.2.6.2, C.D.6.2.6.3 og C.D.6.2.6.4 om en specificeret beskrivelse af virkningerne af at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver for det indskydende og modtagende selskab.

Virkningerne for de modtagne vederlagsaktier

I forbindelse med harmonisering af aktieavance- og udbyttebeskatningen for selskabsaktionærer ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev princippet i loven ændret, således at vederlagsaktierne i det modtagende selskab anses for modtaget for et beløb svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Der er tale om en radikal ændring af principperne for at gennemføre tilførsel af aktiver.

Tidligere regler

Før skattereformen i 2009 gjaldt der et princip om, at aktierne var modtaget til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver fratrukket skattepligtige fortjenester. Princippet svarede til opgørelsen efter VOL § 4, stk. 2.