Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige virkninger for vederlagsaktierne i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter
  • Anskaffelsessum for de modtagne aktier
  • Praksis for meddelelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter

Det gælder principielt, at vederlagsaktierne i en skattefri tilførsel af aktiver anses for erhvervet på tilførselstidspunktet.

Aktierne anses således for modtaget på tidspunktet for vedtagelse af tilførslen.

Anskaffelsessum for de modtagne aktier eller anparter

Aktierne, det indskydende selskab bliver vederlagt med ved skattefri tilførsel af aktiver, anses for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Se FUL § 15 d, stk. 4.

Tidligere regler

Reglerne er ændret væsentligt, da det før lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L 202) gjaldt, at vederlagsaktierne blev anset for anskaffet til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver efter reglerne i VOL § 4, stk. 2. Således ville der tidligere normalt ville blive konstateret en skattepligtig avance i forbindelse med et salg umiddelbart efter tilførslen. Forudsætningen for at fastsætte anskaffelsessummen for aktierne på baggrund af den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver bortfaldt i forlængelse af, at udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Praksis for meddelelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver

Vederlagsaktierne kan sælges uden beskatning kort efter tilførslen. Se FUL § 15 d, stk. 4. For at forhindre, at et skattepligtigt salg af aktiver konverteres til en skattefri aktieavance, skal vederlagsaktierne som udgangspunkt beholdes i tre år, hvis skattefriheden skal bevares for en tilførsel af aktiver, der foretages uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Bemærk

I de tilfælde, hvor tilførslen gennemføres efter tilladelse fra Skattestyrelsen, forudsættes det, at Skattestyrelsen i fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende praksis i forbindelse med aktieombytninger.

Se også

Se også C.D.6.3.6 om praksis for tilladelse til skattefri aktieombytning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1986, 607 LSR

Et anpartsselskab, der var stiftet den 8. december 1980 med tilbagevirkende kraft til den 1. juli 1980, solgte i september 1983 nogle aktier, der var erhvervet i forbindelse med omdannelsen af den personligt drevne virksomhed. Revisor gjorde gældende, at aktierne ud fra et successionssynspunkt måtte anses for erhvervet den 1. juli 1980. Landsskatteretten bemærkede, at det forhold, at et selskab var godkendt stiftet med tilbagevirkende kraft, ikke medførte, at anskaffelsestidspunktet for selskabets aktier kunne regnes fra et tidligere tidspunkt end stiftelsestidspunktet, dvs. fra stiftelsesoverenskomstens underskrift. 

Kendelsen udtrykker det gældende princip om, at vederlagsaktierne anses for anskaffet til tilførselstidspunktet. Selv om afgørelsen vedrører omdannelse af en personligt drevet virksomhed, er princippet det samme ved skattefri tilførsel af aktiver.