Indhold

Dette afsnit handler om reglen for selskabers beskatning af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelser
  • Ikrafttrædelse, overgangsregler og lovændringer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

  • C.B.1.2 Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven
  • C.B.1.7 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld.

Regel

Selskaber skal medregne gevinst og tab på gæld ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 6.

Undtagelser

Der er følgende undtagelser fra hovedreglen om selskabers beskatning af gevinst og tab på gæld:

  • Koncernforbundne og sambeskattede selskaber skal ikke medregne gevinst på gæld til den skattepligtige indkomst, når det långivende selskab ikke kan fradrage det tilsvarende tab på fordringen. Se KGL § 8 og afsnit C.B.1.3.4.3.
  • Gevinst på gæld som et debitorselskab opnår som følge af tvangsakkord mv. er ikke skattepligtig. Se KGL § 24 og afsnit C.B.1.5.
  • Gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital er ikke skattepligtig. Se KGL § 24 A og afsnit C.B.1.6.
  • Tab på indeksregulerede lån og overkurslån er i visse situationer ikke fradragsberettiget. Se KGL § 7 og afsnit C.B.1.3.4.6.

Ikrafttrædelse, overgangsregler og lovændringer

KGL § 6 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. Se afsnit C.B.1.1 om kursgevinstlovens historik.

Den generelle skattepligt for selskaber - i forhold til gæld i danske kroner og fremmed valuta - blev indført med virkning fra og med den 27. december 1990. Se ikrafttrædelses- og overgangsregler for selskaber, der ikke var skattepligtige af gevinst og tab på gæld før dette tidspunkt i KGL § 41, stk. 1 og KGL § 41, stk. 6-8.

Bemærk

Ikke-næringsskattepligtige selskaber skulle ikke medregne gevinst og tab på gæld i den skattepligtige indkomst, hvis gælden var stiftet før den 27. december 1990. Se KGL § 41, stk. 6.

KGL § 41, stk. 6 blev ændret ved lov nr. 484 af 7. juni 2001 § 3. Gevinst og på gæld i fremmed valuta, stiftet før 27. december 1990, blev igen skattepligtig. Tab på gæld i fremmed valuta blev igen fradragsberettiget.   Ændringen har virkning for gevinster og tab på gæld i fremmed valuta, der konstateres i indkomståret 2002 eller senere. Debitorskifte betragtes ikke som stiftelse af ny gæld.

Ingen kursgevinstbeskatning af kursgevinst opnået ved ekstraordinær afskrivning eller utilsigtet forældelse konstateret før eller i forbindelse med genoptagelse af sager om inddrivelse

I forbindelse med genopretningen af sager om inddrivelse er der ved lov nr. 258 af 10. april 2018 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige indsat en ny bestemmelse, der medfører skattefritagelse i forhold til en eventuel skattepligt efter KGL i den nye lovs § 18 g og § 18 h.

Lovændringer

Der er sket følgende lovændring:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

724 af 25. juni 2010

Henvisningen i § 6 til § 7 fjernes (konsekvensændring), da KGL § 7 ophæves ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. 

§ 1, nr. 2

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 2000,418 LSR

Ved gældskonvertering, hvor fordringens kursværdi overstiger aktiernes nominelle værdi, er forskellen mellem fordringens kursværdi og aktiernes nominelle værdi lig med skattefri overkurs ved kapitaludvidelse efter SEL § 13. Den skattepligtige kursgevinst opgøres som forskellen mellem fordringens pålydende værdi og fordringens kursværdi ved konverteringen.

 

Skatteministeriet

TfS 2000, 240 DEP

KGL § 6 omfatter f.eks. konvertering af gæld til aktiekapital eller konvertible obligationer, samt indfrielse af gæld efter forudgående kapitaltilskud