Selskabers gevinst eller tab på næringsaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om egne aktier. Se ABL § 10, ABL § 17, stk. 4, og afsnit C.B.2.3.2.

Er aktierne samtidigt næringsaktier og datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, medregnes gevinst og tab til den skattepligtige indkomst. Se ABL § 17, stk. 4.

Se afsnit C.B.2.4.1 og C.B.2.4.2 om, hvornår aktier anses som næringsaktier.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på næringsaktier efter lagerprincippet og kan ikke vælge realisationsprincippet. Se ABL § 23, stk. 5.

Aktier, som selskabet ejer på det tidspunkt, hvor den fulde skattepligt til Danmark ophører, og som ikke fortsætter med at være omfattet af skattepligt til Danmark, anses for afstået på fraflytningstidspunktet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Se SEL § 5, stk. 7 og 8, og afsnit C.D.1.5.1.1. Ved lov nr. 170 af 26. februar 2014 er der givet adgang for selskaber til efter nærmere regler at få henstand med skattebetalingen, såfremt selskabet er hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eventuelt efter en DBO. Se SEL §§ 26 og 27, som er indsat ved lov nr. 170 af 26. februar 2014. Vedrørende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, se § 2 i lov nr. 170 af 26. februar 2014. 

Se også

Se også afsnit C.B.2.4.3 om opgørelse af gevinst og tab på næringsaktier, herunder reglerne i ABL § 5 A, stk. 1-3, om tabsfradragsbegrænsning.