De investeringsbeviser, der er omfattet, er investeringsbeviser, der er udstedt af akkumulerende investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a.

Gevinst og tab ved afståelse af investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier. Se ABL § 20, stk. 2, og afsnit C.B.2.2.1.

Det bemærkes, at næsten alle akkumulerende investeringsforeninger er investeringsselskaber.

Med virkning fra den 1. januar 2006 anses omsættelige investeringsbeviser altid for optaget til handel på et reguleret marked (før 1. januar 2010 som børsnoterede). Se ABL § 3 (der er "genindført" ved lov nr. 254 af 30. marts 2011).

Tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL § 20, stk. 2, er derfor kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL § 13 A og afsnit C.B.2.2.1.4. Det gælder, uanset om investeringsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.  

Personers fradragsret for tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL § 20, stk. 2, er betinget af, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. Den tilsvarende regel gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL § 20, stk. 2, og ABL § 14, samt den nærmere beskrivelse i afsnit C.B.2.2.1.4

Reglerne i ABL § 20 gælder ikke for gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab. Se ABL § 19 og afsnit C.B.4.3.

Efter de tidligere regler var afståelse af aktier m.v., der var udstedt af et investeringsselskab, samt afståelse af investeringsbeviser, ikke omfattet af reglen i LL § 16 B om afståelse af aktier mv. til det udstedende selskab. Dette er nu ændret ved § 10, nr. 3 og 4, i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Efter lovændringen gælder undtagelsen fra beskatning efter LL § 16 B ved salg til det udstedende selskab alene aktier m.v. eller investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsinstitut, hvis andele udbydes til offentligheden, og som efter national lovgivning, EU-retlig regulering eller international aftale er undergivet et krav om risikospredning og pligt til på en deltagers forlangende at tilbagekøbe eller indløse udstedte andele. Se LL § 16 B, stk. 2, nr. 4 og 5, som ændret ved § 10, nr. 3 og 4 i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Lovændringen har virkning for salg til det udstedende selskab, der sker den 23. februar 2016 eller senere. Se § 17, stk. 5, i lov nr. 652 af 8. juni 2016.

Erstatninger fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16.

Ved indberetning af anskaffelses- og afståelsessummer efter reglerne i skatteindberetningsloven er handelsomkostninger normalt taget i betragtning. Se indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018) § 40, nr. 7.

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af, at investeringsforeningen ændrer skattemæssig status, se afsnit C.B.4.7.

Se også