Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål og lovgrundlag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovens baggrund, formål og historik.

Regel

Der skal betales afgift af kvælstofoxider, som udledes til luften ved forbrænding. Se xNOXAL § 1x, stk.1.

Lovens baggrund, formål og historik

Formål

Afgiften har til formål at reducere udledning af kvælstofoxider (NO2) og medvirker til den danske EU-forpligtelse til at reducere udledning af NO2.

Se også

Se mere om begrænsning af luftforurening på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlag

Regler om afgift på udledningen af kvælstofoxider står i xlovbekendtgørelse nr. 345 af 30. marts 2020x med eventuelle senere ændringer. Det bemærkes, at § 34 i xlov nr. 1532 af 27. december 2014x, som vedrører en ændring af NOXAL § 1, stk. 1, nr. 1, ikke er indarbejdet i lovbekendtgørelsen. Indholdet af § 34 er indarbejdet i Den juridiske vejledning.

Der er udstedt xbekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011x om måling af udledningen af kvælstofoxider (NOx) og om godtgørelse af afgiften.

Historik

Loven trådte i kraft den 1. januar 2010. Udledning af kvælstofoxider har ikke tidligere været afgiftsbelagt.

Ved xlov nr. 1385 af 28. december 2011x (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) skete der bl.a. en forhøjelse af afgiften af NO2-ækvivalenter, der udledes til luften. Afgiftsforhøjelsen havde første gang virkning fra og med den 1. juli 2012.

Ved xlov nr. 104 af 13. februar 2018x blev gassen i lightere (liquefied petroleum gas), som indføres fra udlandet, fritaget for at skulle betale mineralolieafgift, CO2-afgift og NOx-afgift.