Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftens størrelse og beregning.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser
 • Afgiftens størrelse for målt udledt NOx til luften
 • Standardsatser for energiprodukter
 • Virksomheder, der forbrænder fast biomasse
 • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Kvælstofoxidafgift på gas fremstillet på basis af biomasse er nærmere beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på xSkatteministeriets hjemmesidex.

Afgiftens størrelse for målt udledt NOx til luften

For virksomheder, der skal måle udledningen, eller som frivilligt måler udledningen af NO2-ækvivalenter til luften, er afgiften et beløb pr. kg NO2-ækvivalenter.

Satsændringerne som følger af xlov nr. 1385 af 28. december 2011x er omtalt i nyhedsbrev af 20. juni 2012 om Satsændringer for NOx-afgift og energiafgift på motorbrændstof den 1. juli 2012

Afgiftssatser i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020:

Periode Afgiftens størrelse
1. jan - 31. dec. 2020 5,2 kr./kg NOx

Standardsatser for energiprodukter

Hvor der ikke sker måling af udledning af kvælstofoxider til luften ved forbrænding, betales der afgift ved levering, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer. Se xNOXAL § 1,x stk. 4 og x§ 2x, stk. 2. Afgiften for de afgiftspligtige varer fremgår af xbilag 1 til NOx-afgiftslovenx.

Afgiftssatser i perioderne fra den1. januar 2019 til den 31. december 2019:

1. januar - 31. december 2020

Satser ved dagtemperatur

1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrænd-stof

øre/liter

0,9

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

0,9

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

0,9

4. Fuelolie

øre/kg

2,9

5. Fyringstjære

øre/kg

2,7

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

0,9

7. Anden petroleum

øre/liter

0,9

8. Autogas

øre/liter

1,8

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og bruges som motorbrændstof

øre/kg

3,3

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

0,9

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/Nm3

0,8

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/Nm3

2,9

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

0,5

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

16. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./ton

16,6

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

1,0

18 Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

0,3

19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton eller kr./GJ

7,0 eller 0,5

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

0,5

Afgiften bliver i praksis afregnet på baggrund af varernes rumfang ved dagtemperatur.

 

Satser ved 15 grader C

1. januar - 31. december 2020

1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrænd-stof

øre/liter

0,9

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

0,9

03. Svovlfri dieselolie

øre/liter

0,9

4. Fuelolie

øre/kg

5. Fyringstjære

øre/kg

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/litr

0,9

7. Anden petroleum

øre/liter

0,9

8. Autogas

øre/liter

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og bruges som motorbrændstof

øre/kg

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/Nm3

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/Nm3

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

16. Kul m.v.

kr./ton

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ 

Virksomheder, der forbrænder fast biomasse

Virksomheder, der forbrænder halm, anden fast biomasse og træflis, kan opgøre afgiften efter den producerede energimængde (GJ) på grundlag af en omregning. For virksomheder, der kan anvende denne omregning, er virkningsgraden fastsat til 0,85.

Formlen for omregningen er: (Satsen pr. GJ * produceret mængde energi) / 0,85

For anlæg, hvor der fyres med kombination af fast biomasse og andre typer brændsler, skal mængden af fast biomasse gøres op, som den producerede mængde energi divideret med 0,85 fratrukket energiindholdet i de andre typer brændsler. Der er i xNOXAL § 7 a,x stk. 3 fastsat virkningsgrader og energiindhold for de forskellige brændsler:

 • Spildolie 40,4 MJ/kg
 • Fyringstjære 36,4 MJ/kg  
 • Gas- og dieselolie 35,9 MJ/l  
 • Petroleum 34,8 MJ/l
 • Fuelolie 40,4 MJ/kg
 • LPG 46,0 MJ/kg
 • Raffinaderigas 52,0 MJ/kg
 • Stenkul 25,2 GJ/t
 • Koks 28,9 GJ/t
 • Jordoliekoks 31,4 GJ/t
 • Brunkulsbriketter og brunkul 18,3 GJ/t
 • Benzin 32,9 MJ/l
 • Naturgas 39,6 MJ/Nm3
 • Biogas 23,3 MJ/Nm3
 • Forgasningsgas 4,0 MJ/Nm3.

Eksempel: Beregning af afgiften på grundlag af den producerede mængde energi

Hvis virksomheden producerer en mængde energi på 840 GJ, og virksomheden alene forbrænder halm eller anden fast biomasse, kan afgiften beregnes til ((840 GJ / 0,85) x 2,4 kr./GJ) = 2.372 kr. (Afgiftsberegning baseret på sats for 2016). 

Eksempel: Beregning af afgiften ved brug af halm og anden brændselstype

Virksomheden producerer en samlet mængde energi på 840 GJ, men bruger både fast biomasse, samt naturgas som brændsel. Der er brugt 4.000 Nm3 naturgas. Afgiften for den faste biomasse kan beregnes til (((840 GJ/0,85) - (4.000 Nm3 x 39,6 MJ/Nm3/1000 = mængden af GJ fra naturgas)) x 2,4 kr./GJ) =1992 kr. (Afgiftsberegning baseret på sats for 2016).

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser for målt udledt NOx til luften efter xNOXAL § 2x, stk. 1:

Periode Afgiftens størrelse
1. januar 2012 til den 30. juni 2012 5,2 kr./kg NOx.
1. juli 2012 til den 31. december 2012 25,0 kr./kg NOx.
2013 25,5 kr./kg NOx.
2014 25,9 kr./kg NOx.
2015 26,4 kr./kg NOx.
1. januar 2016 til den 30. juni 2016 26,6 kr./kg NOx
1. jul. - 31. dec. 2016 5,0 kr./kg NOx
1. jul. - 31. dec. 2017 5,1 kr./kg NOx
1. jan. - 31. dec. 2018 5,1 kr./kg NOx
1. jan - 31. dec. 2019 5,2 kr./kg NOx

Standardsatserne for energiprodukter efter xNOXAL § 1x, stk. 4, og bilag 1 udgjorde:

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 30. jun. 2016

1. juli - 31. dec. 2016

1. juli - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

Satser ved dagtemperatur

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

4,7

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

4,7

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

4,7

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

4. Fuelolie

øre/kg

15,0

15,1

2,8

2,8

2,9

2,9

5. Fyringstjære

øre/kg

13,5

13,6

2,6

2,6

2,6

2,7

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

4,7

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

7. Anden petroleum

øre/liter

4,7

4,7

0,9

0,9

0,9

0,9

8. Autogas

øre/liter

9,2

9,3

1,7

1,7

1,7

1,8

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

øre/kg

17,0

17,1

3,2

3,2

3,3

3,3

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

4,9

4,9

0,9

0,9

0,9

0,9

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/ Nm3

4,2

4,2

0,8

0,8

0,8

0,8

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/ Nm3

14,6

14,7

2,8

2,8

2,9

2,9

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

2,6

2,6

0,5

0,5

0,5

0,5

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

4,3

4,3

0,8

0,8

0,8

0,8

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

4,3

4,3

0,8

2,8

0,8

0,8

16. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks.

kr./ton

84,5

85,1

16,0

16,1

16,2

16,4

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

5,3

5,3

1,0

1,0

1,0

1,0

18 Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

1,3

1,3

0,3

0,3

0,3

0,3

19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./t eller kr./GJ

35,6 eller 2,4

35,9 eller 2,4

6,8 eller 0,5

6,8 eller 0,5

6,8 eller 0,5

6,9 eller 0,5

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

2,4

2,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Satser ved 15 grader C

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 30. jun. 2016

1. juli - 31. dec. 2016

1. juli - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019 

1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrænd-stof

øre/liter

 4,6

4,6

0,9

0,9

0,9

0,9

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

 4,6

4,6

0,9

0,9

0,9

0,9

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

 4,6

4,6

0,9

0,9

0,9

0,9

4. Fuelolie

øre/kg

5. Fyringstjære

øre/kg

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

 4,6

4,6

0,9

0,9

0,9

0,9

7. Anden petroleum

øre/liter

 4,6

4,6

0,9

0,9

0,9

0,9

8. Autogas

øre/liter

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

øre/kg

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/ Nm3

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/ Nm3

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

 4,2

4,2

0,8

0,8

0,8

0,8

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

 4,2

4,2

0,8

0,8

0,8

0,8

16. Kul m.v.

kr./ton

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ