Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forsendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af de EU-harmoniserede afgifter.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er fastlagt i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter, også kaldet "cirkulationsdirektivet". 

Cirkulationsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved xlov nr. 1385 af 21. december 2009x. xRådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktivx. Bestemmelserne skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra den 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt.