Indhold

Afsnittet beskriver afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for afgiftsfritagelse
 • Regler for afgiftsgodtgørelse ved udførsel
 • Afgiftsgodtgørelse ved genudførsel
 • Genindvinding af glas
 • Ompakning af varer
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regler for afgiftsfritagelse

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under samme betingelser, som der er momsfrihed efter ML § 36, stk. 1-3. Se EMBAL § 8.

Virksomheder kan få bevilling (tilladelse) til afgiftsfritagelse for eksportemballage (stykafgiftspligtige emballager), der købes her i landet eller indføres fra udlandet, og som ikke er genstand for omsætning her i landet.

Ved eksportemballage forstås stykafgiftspligtige emballager, der er påfyldt indhold og udelukkende omsættes uden for Danmark. Emballagen må derfor købes her i landet eller indføres fra udlandet af virksomheder, der agter at påfylde indhold for derefter at udføre varen. Se EMBAL § 6, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse.

Regler for afgiftsgodtgørelse ved udførsel

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter emballageafgiftsloven, kan få afgiften godtgjort for ubrugte eller påfyldte emballager, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse.

For brugte emballager (påfyldte emballager) kan der dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage. Se EMBAL § 6, stk. 2. 

Der er ikke adgang til afgiftsgodtgørelse for påfyldte emballager (dåseøl mv.), der leveres til skibe og fly i EU-trafik med henblik på salg til passagerer i dansk farvand/luftrum for efterfølgende medtagelse i land. Se EMBAL § 6, stk. 2.

Virksomheder, der ikke er registreret efter afgiftsloven som oplagshaver, kan meddeles afgiftsgodtgørelse for bæreposer, engangsservice og pvc-folier, der leveres til udlandet. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se EMBAL § 6, stk. 3.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf.  EMBAL § 6, stk. 4. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Bemærk

Almindelige bæreposer til brug i lufthavne anses ikke for leveret til udlandet.

Afgiftsgodtgørelse ved genudførsel

Der kan gives godtgørelse af afgiften af beholdere omfattet af EMBAL § 1xstk. 1,x nr. 1, dvs. beholdere til fx:

 • spiritus
 • vin
 • frugtvin

der leveres tilbage brugte og sælges til fornyet brug (genpåfyldning) i udlandet.

Bemærk:

Fra 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen vil ikke gælde for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. Når disse emballager bliver afgiftsfritaget, vil virksomhederne heller ikke kunne søge afgiftsgodtgørelse for dem.

Godtgørelse gives til virksomheder, der selv har indført de beholdere eller tilsvarende beholdere, som genudføres til fornyet brug i udlandet, eller til andre virksomheder end de, der har indført beholderne, fx flaskeskyllerier, og som har fået retten til afgiftsgodtgørelse overdraget fra importøren.

Skatteforvaltningen udsteder bevilling til at godtgøre afgiften efter ansøgning.

Betingelser for at godtgøre afgiften

Der gælder følgende generelle betingelser for godtgørelse:

 • At beholderne udføres i hel tilstand beregnet til genpåfyldning.
 • At udførslen af de brugte beholdere til genpåfyldning i udlandet sker mindre end 1 år efter, at beholderne er indført og afgiften er betalt.
 • At udførslen sker i forbindelse med et salg og dokumenteres efter samme regler som ved udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder (udførselsangivelse mv.).
 • At virksomheden periodisk til Skattestyrelsen afgiver en anmodning, der indeholder en opgørelse over de udførte beholdere, der ønskes godtgørelse for.
 • At opgørelsen er udfærdiget på grundlag af salgsfakturaer mv. over de udførte flasker og indeholder en specifikation over flaskerne opdelt på beholdertyper, antal flasker, flaskestørrelse (nominelt indhold i cl), afgiftsbeløb og samlet afgiftsbeløb.
 • At virksomheden i opgørelsen afgiver en erklæring om, at beholderne er udført til genpåfyldning i udlandet. Det er ikke et krav, at der sker genpåfyldning med samme type drikkevare.
 • At virksomheden søger om afgiftsgodtgørelse inden 1 år efter beholdernes udførsel.
 • Som dokumentation for betalt afgift ved indførslen skal virksomheden kunne fremlægge en attest (blanket 24.032), der er overdraget fra den varemodtager (importør), som har betalt afgift af beholderne ved indførslen. Overdragelse af retten til afgiftsgodtgørelse til virksomheden skal kunne dokumenteres ved en erklæring fra importøren.

Skatteforvaltningen kan i bevillingen fastsætte yderligere bestemmelser om regnskab og kontrol. Se EMBAL § 6, stk. 5.

Genindvinding af glas

Der kan gives godtgørelse af afgiften af glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 pct. vægtprocent. Det er en betingelse, at beholderne genindvindes til glasfabrikation.

Skattestyrelsen kan udstede bevilling til godtgørelse efter ansøgning.

Der kan ikke gives godtgørelse for andre glasbeholdere eller beholdere/emballager af andre materialer, der efterfølgende genindvindes. Se EMBAL § 6, stk. 6.

Ompakning af varer

Ved indførsel af varer fra udlandet bliver disse i visse tilfælde efterfølgende ompakket og eksporteret. Uanset at varen udføres, kan der ikke gives godtgørelse for den emballageafgift, der er betalt ved indførslen, selvom den fjernes ved ompakningen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2003.374.HR

Under sagen var det omtvistet om den dagældende § 6, stk. 4, i emballageloven forudsatte, at flaskerne blev genpåfyldt, ligesom det også var omstridt, hvad der var sket med flaskerne.