Indhold

Dette afsnit handler om de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed og/eller af aktiver med succession.

Afsnittet indeholder:

xBemærk

Ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøb af fast ejendom i virksomheds- og kapitalafkastordningen er bl.a. KSL § 26 A, stk. 5, og 33 C, stk. 5, ændret. Ændringen indebærer i forhold til disse bestemmelser, at det i forbindelse med opgørelsen af den forholdsmæssige værdi af bl.a. et opsparet overskud, der kan overtages af en ny erhverver eller af en ægtefælle, nu er præciseret, at kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, stk. 1 og 2. Dette indebærer, at en forældrelejlighed fortsat indgår i det kapitalafkastgrundlag, der er udgangspunktet for opgørelsen af den nævnte forholdsmæssige del af bl.a. et opsparet overskud, der kan overtages.  

Skatteministeren har d. 22. december 2020 fremsat lovforslag nr. L 133, hvori kildeskattelovens §§ 25 A, stk. 1, 26 A, stk. 5, og 33 C, stk. 5, samt dødsboskattelovens § 39, stk. 2, foreslås ændret. Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, som fremsat, vil det ved overdragelse af en del af en virksomheden eller driften mellem ægtefæller af en virksomhed i virksomhedsordningen eller ved overdragelse af en del af en virksomhed i virksomhedsordningen til børn mv. eller ved udlæg af en del af en virksomhed, hvor afdøde har anvendt virksomhedsordningen, ændre beregningen af den forholdsmæssige del af et opsparet overskud m.m., der kan videreføres eller overtages af pågældende erhverver. Det er foreslået, at loven får virkning for overtagelser, der sker den 22. december 2020 eller senere.x