Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af erstatnings- og forsikringssummer efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Når en ejer modtager erstatnings- og forsikringssummer, sidestilles det med salgssummer i ejendomsavancebeskatningsloven, og fortjenesten beskattes efter lovens regler. Se EBL § 2, stk. 1.

Undtagelse

Erstatnings- eller forsikringssummen skal ikke beskattes, hvis den har karakter af en ekspropriationserstatning, der er fritaget for beskatning efter EBL § 11, eller hvis der er tale om, at en skaderamt bygning bliver genopført, og betingelserne i EBL § 10 om skattefritagelse er opfyldt.

Bemærk

Det fremgår ikke af ordlyden af EBL § 2, stk. 1, at det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at hele eller dele af ejendommen er afstået. Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at bestemmelsen kan anvendes, uanset om ejendommen er afstået eller ej, når det tab, som erstatningen skal kompensere, har relation til ejendommen som sådan og ikke til driften af ejendommen. Der kan fx være tale om en erstatning ved en hævet handel. Se afsnit (C.H.2.1.6.14) om ophævelse af aftale om overdragelse af fast ejendom.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.574.SR

En naboerstatning efter § 6 i lov om fremme af vedvarende energi, skulle beskattes efter reglerne i forbindelse med afståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven. Omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

 

SKM2010.313.SR

Det kunne ikke bekræftes, at et vindmølleselskabs betaling af et beløb benævnt "erstatning af rettighederne i henhold til nærværende aftale" i forbindelse med en aftale om overdragelse og udstykning af en jordlod samt efterfølgende opstilling af en vindmølle, skulle beskattes hos lodsejeren efter reglerne om forudbetalt leje. Erstatningen skulle i stedet beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Da dispositionen ikke var tilstrækkeligt "bestemt" beskrevet, blev spørgsmålet om, hvorvidt lodsejeren kunne genanbringe den opnåede fortjeneste afvist. Omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

 

SKM2010.229.SR

Erstatningsbeløb, som efter § 6 i lov om fremme af vedvarende energi udbetaltes af vindmølleejeren for værdiforringelse på naboejendommen, kunne ikke anses for et tillæg til vindmøllens anskaffelsessum, en løbende lejeudgift eller at vedrøre erhvervelse af fast ejendom. Det var opfattelsen, at udgiften dog kunne afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a. Erstatningsbeløbet ville for modtageren vedrøre afståelse af fast ejendom. Erstatningsbetalingen ville ofte kunne henføres til boligen og dermed være skattefri. Skattefritagelse.

 

SKM2009.446.SR

Det blev bekræftet, at erstatning for en hævet ejendomshandel var omfattet af EBL § 2 og skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Erstatningen kunne derfor genanbringes. Omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.