Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige betydning af jordforekomster på den ejendom, der sælges.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Salg af udvindingsretten
  • Udleje eller bortforpagtning
  • Erstatning
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Når der sker helt eller delvist salg af en ejendom, hvor der er konstateret moler, grus, tørv eller lignende, er værdien af disse forekomster skattemæssigt en del af salgsprisen. Det er i den sammenhæng uden betydning, om der mellem parterne er aftalt et særskilt vederlag for jordforekomsterne.

Skatterådet bekræftede i en sag, at den samlede salgspris for arealet og jordforekomsterne skulle beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Se SKM2008.936.SR.

Den samlede fortjeneste skal derfor behandles efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven eller efter statsskatteloven, hvis ejendommen er erhvervet som led i næring.

Salg af udvindingsretten

Hvis ejeren af et areal med jordforekomster sælger udvindingsretten til tredjemand, afhænger den skattemæssige behandling af, om aftalen er indgået

  • før den 1. juli 1999, eller
  • den 1. juli 1999 eller senere.

Aftaler indgået før den 1. juli 1999

Er aftalen indgået før den 1. juli 1999, er der skattemæssigt tale om en delafståelse af ejendommen, og fortjenesten er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Udgør betalingen et engangsbeløb, er dette beløb grundlaget for opgørelsen af fortjenesten. I de tilfælde, hvor betalingen forfalder i takt med udvindingen, skal skatteyderen årligt opgøre en salgssum ud fra aftalens indhold. Se TfS 1999, 852 LR, hvor Ligningsrådet har redegjort for den beskrevne praksis.

Aftaler indgået den 1. juli 1999 eller senere

Hvis aftalen er indgået den 1. juli 1999 eller senere, bliver betalingen for udvindingen behandlet som en løbende ydelse. Det forudsætter dog, at der er usikkerhed om ydelsens varighed og størrelse. Se i LL § 12 B.

Ved betaling i forhold til den udvundne mængde skal parterne (overdrageren og rettighedshaveren) på aftaletidspunktet kapitalisere den forventede værdi. Da overdragelsen af en udvindingsret anses for salg af en middelbar rettighed, bliver overdrageren på aftaletidspunktet beskattet af denne værdi efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se TfS 1999, 852 LR, hvor Ligningsrådet har redegjort for det ændrede regelsæt.

SKAT kan regulere opgørelsen af den kapitaliserede værdi.

Den kapitaliserede værdi af aftalen anvendes som en indgangsværdi på en saldo, hvorfra parterne de efterfølgende år skal fratrække de afdrag, der reelt betales og modtages i løbet af året. På denne måde er disse ydelser skattemæssigt neutrale frem til det tidspunkt, hvor saldoen bliver negativ.

På det tidspunkt, hvor saldoen bliver negativ, er yderligere indtægter skattepligtige som kapitalindkomst for overdrageren. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 16 og LL § 12 B, stk. 4.

For rettighedshaveren er virkningen af den negative saldo, at yderligere betalte beløb kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 16 og LL § 12 B, stk. 5.

Udløber kontrakten, mens saldoen stadig er positiv, kan overdrageren som udgangspunkt fratrække den resterende værdi i kapitalindkomsten i det år, hvor kontrakten udløber. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 16 og LL § 12 B, stk. 4.

For rettighedshaveren vil konsekvensen af en positiv saldo ved kontraktudløbet være, at den resterende saldo som udgangspunkt skal beskattes som kapitalindkomst i det år, hvor kontrakten udløber. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 16 og LL § 12 B, stk. 5.

Udleje eller bortforpagtning

Hvis udvindingsretten udlejes eller bortforpagtes, gælder der særlige regler, fordi indtægter fra en lejekontrakt eller bortforpagtningsaftale er personlig ind.

Betaler lejeren/forpagteren et engangsbeløb ved aftalens indgåelse, skal det fordeles over aftaleperioden.

Erstatning

Modtager ejeren af en ejendom erstatning for et nedlagt forbud mod fortsat at udnytte jordforekomsterne, betragtes forbuddet som en ekspropriation af middelbare rettigheder over en fast ejendom. Fortjenesten er omfattet af EBL § 11 og er ikke skattepligtig. Se skd. 1982.60.33.

Er det forpagteren af ejendommen, der modtager erstatningsbeløbet, er det et vederlag for opgivelsen af en ret, der er opnået på baggrund af en lejekontrakt eller lignende, og erstatningen behandles skattemæssigt efter de regler, der står i afsnit (C.C.6.4.2.1).

Afskrivning af værdiforringelsen på fast ejendom

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelsesamt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

UfR 1954, 511 HR

Salg af jordareal med tørveforekomst. Fortjeneste ud over fortjeneste for tilsvarende landbrugsjord omfattet af SL § 5. Fortjeneste skattefri.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1971, 37 LSR

Fredningserstatning. Intention om udvinding af grus. Ejendom fredet. Erstatning for tab ved manglende udvinding. Erstatning skattefri.

 

SKAT

SKM2008.936SR

Samlet overdragelsessum inklusiv værdien af jordforekomster omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

 

TfS 1999, 852 LR

Ligningsrådets meddelelse om praksisændring med hensyn til beskatning af vederlag for afståelse af retten til at grave grus mv.

 

TfS 1993, 269 TSS

Salg af landbrugsareal til udvinding af jordforekomster. Aftalt tilbageførsel til landbrugsejendom efter udnyttelse. Pris reguleret efter udgravningsmængde. Overdragelsen anset for salg. Skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven.

 

Skd. 1982.60.33

Erstatning for nedlæggelse af forbud mod udnyttelse af jordforekomster. Forbud anset for ekspropriation af middelbare rettigheder og omfattet af EBL § 11. Erstatning ikke skattepligtig.