Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan og hvornår kapitalafkastsatsen bliver fastsat.

Afsnittet indeholder:

  • Fastsættelse af kapitalafkastsatsen
  • Forskudt indkomstår
  • Oversigt over kapitalafkastsatser.

Fastsættelse af kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet en gang årligt.

Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbanks opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit opgøres med én decimal. Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes til  nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct. Satsen bliver offentliggjort på bl.a. SKATs hjemmeside, www.skat.dk. Se VSL § 9.

Til og med indkomståret 2012 blev kapitalafkastsatsen beregnet som et simpelt gennemsnit af den effektive obligationsrente for årets 6 første måneder for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, bortset fra indeksobligationer, der noteres på Nasdaq OMX Copenhagen (tidligere Københavns Fondsbørs), nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint. Det er tilstræbt, at satsen med den nye beregningsmetode vil blive beregnet til samme sats som efter den hidtidige beregningsmetode. Det kan dog ikke udelukkes, at den ny beregningsmetode fører til et andet resultat, end hvis den hidtidige beregningsmetode var blevet benyttet.  

Har den selvstændigt erhvervdrivende forskudt indkomstår, skal han eller hun bruge den kapitalafkastsats, der gælder for det indkomstår, der svarer til kalenderåret. Der gælder dog en særlig overgangsordning for skattepligtige, hvis indkomstår 2013  er påbegyndt før den 1. januar 2013, jf. nedenfor.

Overgangsordning for skattepligtige med bagud forskudt indkomstår

For skattepligtige, hvis indkomstår 2013 er påbegyndt inden den 1. januar 2013, gælder en særlig overgangsordning. Disse skattepligtige kan for indkomståret 2013, i stedet for den almindelige kapitalafkastsats fastsat efter VSL § 9 (2 pct.), vælge enten at benytte kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 (1. pct.), eller en kapitalafkastsats, der fastsættes på grundlag af den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S dagligt udregnede effektive obligationsrente for de første 3 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår (0 pct.).

Se om overgangsordningen § 25, stk. 15, 3.-5. pkt. i lov nr. 1354 af 21. december 2012

Reglerne er præciseret i SKM2013.716.SR, hvori omtales SKM2013.544.SKAT og SKM2013.664.SKAT.Oversigt over kapitalafkastsatser

Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at kapitalafkastsatsen gennem en årrække er blevet beregnet på et forkert grundlag og derved er blevet for høj. I den forbindelse har SKAT udsendt et styresignal SKM2011.810.SKAT, som gennemgår retningslinjerne for genoptagelse af skatteansættelsen, samt mulighederne for omvalg. Styresignalet er bortfaldet d. 1. oktober 2012.

Som følge af SKM2011.810.SKAT pålagde landsskatteretten SKAT at genoptage skatteansættelserne for en landmand for 2000-2011, 2003-2006 og 2008-2010. Styresignalet gav ikke adgang til omvalg af placering af gæld i virmsomhedsordningen jf, SKM2014.389.LSR.  Se også SKM2013.767.LSR.

Af styresignal SKM2014.502.SKAT fremgår, at Landsskatteretten har underkendt SKATs praksis  efter  ovennævnte styresignal SKM2011.810.SKAT. Landsskatteretten har således i  SKM2013.767.LSR fastslået,at det ikke er en forudsætning for, at der sker genoptagelse, at den for høje kapitalafkastsats har bevirket, at virksomhedens samlede overskud er blevet forøget eller nedsat. På baggrund heraf kan der ske fornyet genoptagelse efter styresignal SKM2014.502.SKAT, i hvilket der blandt andet omtales nogle situationer, hvor der kan ske genoptagelse.

Landsskatteretten har i SKM2014.821.LSR og SKM2014.730.LSR pålagt SKAT at genoptage en skatteansættelse for 2009 med henblik på anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen.

Hvor en skattepligtig, der har anvendt virksomhedsordningen i et indkomstår, hvor kapitalafkastsatsen har været for høj, får genoptaget sin ansættelse og tilbagebetalt skat, foretages med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, en bebyrdende konsekvensændring hos en eventuel ægtefælle, hvis der samlet sker en begunstigelse af ægtefællerne.

Hvis ægtefællerne er blevet skilt efter det indkomstår, der genoptages, foretages ingen bebyrdende konsekvensændring hos den fraskilte ægtefælle.

Tilsvarende kan der ikke gennemføres sådanne nettoforhøjelser hos en efterladt ægtefælle, der har være gift med en nu afdød skattepligtig, der har anvendt virksomhedsordningen i et indkomstår, hvor kapitalafkastsatsen har være fastsat for højt. 

Kapitalafkastsatsen for de enkelte år er:

2014: 2 pct

2013: 2 pct.

2012: 1 pct.

2011: 2 pct.

2010: 2 pct.

2009: 3 pct.

2008: 4 pct.

2007: 4 pct.

2006: 3 pct.

2005: 2 pct.

2004: 3 pct.

2003: 3 pct.

2002: 4 pct.

2001: 5 pct.

2000: 5 pct.

1999: 5 pct.

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.821.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage en skatteansættelse fra 2009 med henblik på anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen i anledning af den ændrede kapitalafkastsats jg. styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.730.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage skatteansættelser for år 2000-2006samt 2008 og 2009 i anledning af den ændrede kapitalafkastsats i styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.389.LSR

Styresignal SKM2013.810.SKAT gav ikke adgang til omvalg af placering af gæld i virksomhedsordningen.

SKM2014.372.LSR

Landsskatteretten pålagde i h.t. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 SKAT at genoptage klagerens indkomstansættelse for 2008 med henblik på en korrektion af kapitalafkastet med en lavere skattebetaling til følge.

SKM2013.767.LSR

Som følge af styresignal SKM2011.810.SKAT om forkert beregning af kapitalafkastsatsen for en del år pålagde landsskatteretten SKAT at genoptage skatteansættelserne for en landmand for 2000-2011, 2003-2006 og 2008-2010.